Đồng Tháp nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên
Lễ kết nạp đảng viên ở Đảng bộ Công ty CPXNK Y tế Domesco Đồng Tháp

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08-8-2006 của Tỉnh uỷ (khóa VIII) về công tác phát triển đảng viên đến năm 2010, các cấp uỷ ở Đồng Tháp đã chú trọng gắn công tác phát triển đảng viên với xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Số lượng đảng viên được kết nạp tăng, chất lượng được nâng lên. Tuy nhiên, so với nguồn hiện có thì số đảng viên mới được kết nạp vẫn còn thấp, nhất là trong trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, công nhân trực tiếp lao động sản xuất, khóm, ấp; tỷ lệ tuổi trẻ, nữ, cơ cấu, thành phần trong đảng viên của Đảng bộ chưa cân đối.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU và Kế hoạch số 16-KH/TU của Tỉnh uỷ (khoá IX), đến năm 2015, Đảng bộ Đồng Tháp phấn đấu kết nạp trên 13.000 đảng viên, tỷ lệ đảng viên đạt trên 3% so với dân số, trong đó số đảng viên kết nạp: Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm 37%, nữ 46%, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên trên 40%. Tỉnh ủy chỉ đạo công tác phát triển đảng viên phải gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU, trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 toàn tỉnh đã kết nạp được 4.967 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 45.777 đồng chí, chiếm trên 2,77% so với dân số.

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau: 

Các cấp uỷ đảng cần thống nhất nhận thức, xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các tổ chức đảng, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, làm tốt công tác tạo nguồn, xác định rõ trách nhiệm từng khâu, có sự phân công và quy định thời gian cụ thể. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn kịp thời những sai sót  thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Các chi bộ, đảng bộ thực hiện việc phân công đảng viên, theo dõi, đôn đốc thực hiện các phong trào ở địa phương, cơ quan, đơn vị, từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, giao việc để thử thách và giới thiệu cho chi bộ xem xét. Tiếp tục rà soát nguồn hiện có, nhất là những cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, công chức, viên chức ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, các trường học, ngành y tế để tiếp tục bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Các cấp uỷ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp quần chúng, tăng cường giáo dục hiểu biết về Đảng.Quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, nữ, nâng dần tỷ lệ đảng viên trẻ, nữ, có trình độ khoa học - kỹ thuật, đại học, sau đại học.

Lãnh đạo kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tuyên truyền vận động thành lập tổ chức đảng ở những doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng; xây dựng tổ chứcđoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước hoạt động ổn định để tập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức, giáo dục nâng cao nhận thức về chính trị, lý tưởng cách mạng, xây dựng kế hoạch tạo nguồn giới thiệu những người ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp, chú ý chủ doanh nghiệp, công nhân trực tiếp lao động, sản xuất giỏi.

Kịp thời xác minh lý lịch, làm rõ lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của người xin vào Đảng; thực hiện đồng bộ, đầy đủ các khâu trong quy trình công tác kết nạp đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất