Đảng bộ Than Uyên giải quyết tình trạng thôn bản, khu dân cư chưa có chi bộ
Đảng ủy xã Mường Cang (huyện Than Uyên) triển khai nghị quyết.
Đảng bộ huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), (gồm 16 đảng bộ, 29 chi bộ cơ sở) với 256 chi bộ trực thuộc, 2.044 đảng viên. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò là nền tảng của tổ chức đảng ở cơ sở, Đảng bộ huyện Than Uyên luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng đảng được kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn thể quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Huyện ủy chỉ đạo tăng cường quản lý, phân công trách nhiệm rõ ràng cho cấp uỷ viên và từng cán bộ đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Để tăng cường nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến tư tưởng và giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh tại cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định số 1255-QĐ/HU, ngày 3-5-2012 "Về việc thành lập các tổ cán bộ tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các xã, thị trấn". Theo đó, các tổ công tác có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ cơ sở cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án... của Đảng, Chính quyền các cấp vào thực tiễn cơ sở; đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Định kỳ, từng đồng chí thành viên các tổ công tác đến cơ sở được phân công dự sinh hoạt với một chi bộ để kịp thời nắm bắt tình hình, có hướng chỉ đạo, đồng thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, hạn chế trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Thông qua đó, để đánh giá năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác của từng cán bộ đảng viên.  Do làm tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo nên hằng năm 100% chi, đảng bộ cơ sở đều đề ra kế hoạch công tác, biện pháp xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh. Qua kết quả đánh giá phân loại TCCSĐ hằng năm có trên 60% đạt TSVM, không có TCCSĐ yếu kém, trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ được nâng lên, đây là nguyên nhân cơ bản giúp Đảng bộ huyện lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị mà nghị quyết đại hội các cấp đã đề ra.

Những năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ, quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên; nhất là ở thôn, bản vùng sâu, vùng xa, trường học, trạm y tế chưa có (hoặc) có ít đảng viên, những nơi chưa có chi bộ còn phải sinh hoạt ghép. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở, các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo; tích cực triển khai các chương trình dự án được đầu tư trên địa bàn, thông qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp, phát hiện những quần chúng ưu tú, tích cực, tiêu biểu trong lao động, sản xuất để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng. Do đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về cơ cấu và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Từ 2006 đến tháng 12-2011, Đảng bộ đã mở được 32 lớp với 1.796 quần chúng ưu tú dự học bồi dưỡng nhận thức về Đảng; mở được 20 lớp với 1.172 đảng viên dự bị tham gia học lớp bồi dưỡng đảng viên mới kết nạp. Đã kết nạp được 1.111 quần chúng ưu tú vào Đảng (bình quân mỗi năm kết nạp gần 200 đảng viên). Trong đó: đảng viên nữ 374 đồng chí chiếm 33,7 %; dân tộc thiểu số: 589 đồng chí chiếm 53%; người theo đạo 6 đồng chí chiếm 0,54%; nông dân 482 đồng chí chiếm 43,4%... làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 998 đảng viên dự bị.  Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 77 đảng viên , xét chuyển chính thức cho 69 đồng chí đảng viên dự bị. Nhìn chung chất lượng đảng viên được nâng lên, phát huy tốt tính tiên phong gương mẫu trong phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên, góp phần tăng cường lực lượng trẻ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, địa bàn cơ sở.

Đảng bộ huyện Than Uyên thường xuyên lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức, đưa sinh hoạt đảng ở các chi bộ từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo dân chủ, cụ thể, thiết thực... gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI). Việc khắc phục tình trạng khu dân cư không có chi bộ hoặc phải sinh hoạt ghép được các cấp ủy tập trung chỉ đạo và thu được những kết quả quan trọng. Năm 2007 toàn Đảng bộ huyện tách, thành lập được 11 chi bộ; năm 2008 tách, thành lập được 43 chi bộ; năm 2009 tách, thành lập được 20 chi bộ; năm 2011 tách, thành lập được 4 chi bộ; trong 6 tháng đầu năm 2012 tách, thành lập được 43 chi bộ, (trong đó có 6 chi bộ trạm y tế; 13 chi bộ trường học; 24 chi bộ thôn, bản). Tính đến thời điểm hiện tại toàn huyện đã có 100% thôn, bản, khu dân cư, đơn vị trường học có chi bộ độc lập, chỉ còn 2 trạm y tế (Pha Mu và Tà Mung) còn sinh hoạt ghép do biến động về đảng viên phục vụ nhiệm vụ di dân tái định cư thủy điện Huổi Quảng, Bản Chát.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất