Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Lão, tỉnh Bình Định lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, trực tiếp cùng cơ sở làm công tác phát triển đảng viên

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, các văn kiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố và phát triển TCCSĐ, đảng viên, Đảng bộ huyện An Lão đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết cùng với các kế hoạch và chương trình hành động. Cụ thể như: Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 27-4-2012 “Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”; Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 3-5-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Hoàn thiện mô hình TCCSĐ”; Chỉ thị số 39-CT/HU ngày 29-7-2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên”; Công văn số 289-CV/HU ngày 15-1-2013 về “Phân công theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW”... Qua triển khai thực hiện cho thấy, các văn bản ban hành đã phát huy hiệu quả trên thực tiễn, tạo nên bước tiến về chất trong xây dựng TCCSĐ và phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Với đặc thù là huyện vùng cao, dân cư phân bổ không đều, công tác phát triển đảng viên, nhất là trong đồng bào dân tộc Ba Na, H’rê hết sức khó khăn. Để có được các nhân tố tích cực trong các thôn, bản, tạo nguồn phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các huyện ủy viên phụ trách xã phối hợp với BCH đảng bộ xã trực tiếp xuống các chi bộ, tuyên truyền, giáo dục, lựa chọn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên. Sự tham gia trực tiếp của các ủy viên BCH Đảng bộ huyện đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của bí thư, đảng ủy viên xã và chi bộ thôn, bản trong công tác phát triển đảng viên. Cũng từ cách làm này, số lượng và chất lượng đảng viên tại các thôn, bản không ngừng tăng trong những năm qua. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 590 đảng viên, vượt 8,5% so với kế hoạch đề ra.

Tạo nguồn phát triển đảng viên từ dân quân, tự vệ và lực lượng dự bị động viên

Việc tạo nguồn phát triển đảng viên trong 2 lực lượng này của Đảng bộ An Lão có nhiều thuận lợi. Bởi ở đây bao gồm những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và những thanh niên, quần chúng tích cực; được đặt trực tiếp dưới sự lãnh đạo của chi bộ quân sự (toàn huyện có 10 chi bộ quân sự được thành lập ở 9 xã và 1 thị trấn, trong đó 4/10 chi bộ có cấp ủy, trung bình 9 đảng viên/1 chi bộ). Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy, tỷ lệ dân quân, tự vệ tính trên tổng dân số toàn huyện đạt 2,5%, trong đó tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt 30,5%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đã qua đăng ký là 18,7%.

Trong những năm qua, song song với công tác lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn, các đảng viên trong chi bộ quân sự còn là nòng cốt trong tuyên truyền vận động quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ quân sự, công tác phát triển đảng viên trong dân quân tự vệ, dự bị động viên đã được tiến hành đồng bộ, bảo đảm chất lượng. Thông qua công tác an ninh - quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, chi bộ quân sự trực tiếp phát hiện, lựa chọn các quần chúng ưu tú để giới thiệu tạo nguồn. Đối với các cảm tình đảng là người dân tộc thiểu số, chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ trong quá trình kê khai lý lịch, học tập các chuyên đề bồi dưỡng chính trị.

Những năm qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban xây dựng đảng của Huyện ủy và Ban chỉ huy quân sự huyện trong công tác phát triển đảng viên đã góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa của huyện. 

Phát huy vai trò già làng, trưởng bản trong lựa chọn nguồn phát triển đảng viên

Trên địa bàn huyện An Lão hiện có 2.043 hộ với 8.962 nhân khẩu thuộc đồng bào dân tộc H’rê và Ba Na; sinh sống tại 39 thôn, làng thuộc 8 xã, chiếm hơn 1/3 dân số trong huyện. Trong cộng đồng người dân tộc thiểu số Tây Nguyên, tiếng nói, việc làm của già làng, trưởng bản có tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể địa phương tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện tốt cuộc vận động “3 không” (không có Fulro, Đề Ga xâm nhập hoạt động; không có tôn giáo hoạt động trái pháp luật; không để các tập tục lạc hậu phục hồi, tái diễn). Trong công tác phát triển đảng viên, cấp ủy, chi bộ các thôn, bản đã cùng với già làng, trưởng bản và người có uy tín lựa chọn nguồn, định hướng nhận thức và hành động cho các thanh niên ưu tú, các quần chúng tích cực vào các phong trào, hỗ trợ họ trong sản xuất - kinh doanh, tạo niềm tin, sự hứng khởi và tự giác phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Dưới sự giúp đỡ của cấp ủy, chi bộ thôn bản, được già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng ủng hộ và động viên, các đảng viên trẻ người H’rê, Ba Na không chỉ là hạt nhân chính trị tại các thôn bản, họ còn là những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo trong các thôn bản vùng cao An Lão. 

Với phương châm “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, từ những kết quả trong công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những kết quả đã đạt được trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở gắn với phát triển đội ngũ đảng viên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện An Lão sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Lão lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất