Trách nhiệm đảng viên đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào Chủ nhật 22-5-2016. Cử tri cả nước sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra một Quốc hội và HĐND mới với những đại biểu sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân cả nước trong tiến trình nước ta đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng, đầy đủ vào nền kinh tế thế giới.

30 năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, vị thế của đất nước không ngừng phát triển, đi lên, được bầu bạn năm châu thừa nhận và đồng tình ủng hộ. Đời sống vật chất và tinh thần của toàn dân đã có bước chuyển biến tốt đẹp và sâu sắc. Nhiều sự kiện mang tầm vóc quốc tế và khu vực đã được tổ chức thành công tại Việt Nam quảng bá hình ảnh một đất nước tươi đẹp, an bình và mến khách. Những thắng lợi quan trọng trên các lĩnh vực đã khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn và những bước đi thích hợp của Đảng và Nhà nước ta là hợp lý trong điều kiện, bối cảnh chung của thế giới đang đầy rẫy những khó khăn và thách thức đan xen.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 có vị trí quan trọng trong thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trách nhiệm các cấp, các ngành, các địa phương là phấn đấu để cho ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội của non sông, dân chủ, sáng suốt lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, sẵn sàng xả thân, cống hiến hết mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, thật sự xứng đáng là người đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của công dân cả nước. Theo tôi, đối với nhiệm vụ quan trọng này, mỗi đảng viên cần phải:

Một là, nhận thức sâu sắc đây là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến những vấn đề quốc kế dân sinh, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Do đó, đảng viên của Đảng mỗi đảng viên trên cương vị của mình được phân công phải tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về cuộc bầu cử này. Gương mẫu trong lời nói và việc làm, góp phần làm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tại địa phương, đơn vị mình thành công tốt đẹp.

Hai là, cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, biểu thị rõ thái độ dứt khoát trước các biểu hiện mị dân của các thế lực thù địch góp phần giữ vững thế trận lòng dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch.

Ba là, góp ý cùng với cấp ủy và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp định hướng lựa chọn giới thiệu những người có đầy đủ đạo đức và tài năng, đủ điều kiện hoạt động thật sự có hiệu quả của một đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri để thống nhất trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương… Phải giúp cho cử tri thấy rõ những ai thật sự xứng đáng đại diện cho họ, làm cho lá phiếu bầu của quần chúng cử tri có tầm nhìn và ý nghĩa hơn trước vận mệnh đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là cách thể hiện thái độ tôn trọng, phát huy quyền dân chủ của người đảng viên cộng sản theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bốn là, thấm nhuần, thực hiện căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được nêu trong các tác phẩm của Người về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và Di chúc. Đây là dịp để mỗi đảng viên của Đảng tự soi rọi lại mình, qua đó cố gắng làm những gì có thể được để góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc bầu cử sắp đến đạt kết quả tốt nhất, chẳng hạn, thực hiện nghiêm túc Quy định 19 điều đảng viên không được làm. Đã là đảng viên cộng sản thì việc gì cũng phải tiên phong, gương mẫu, cũng phải bảo vệ cho được uy danh của Đảng, bởi vì “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất