Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội

Trong Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triến năm 2011) đề cập: "Con người là trung tâm của chiến luợc phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, các đoàn thể, nhà trường, gia đình, từng tập thể lao động và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khoẻ, lao động giỏi, sống có văn hóa; có tinh thần quốc tế chân chính. Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường trực tiếp, quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Đơn vị sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu phải là môi trường rèn luyện phong cách làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất và hiệu quả cao, bồi đắp tình bạn, tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách con người và nền văn hóa Việt Nam" (chỗ in đậm do tác giả nhấn mạnh).

 Nhìn lại thực tiễn trong nước hiện nay, bộ phận lớn nhân dân có hiểu biết và tự giác chấp hành pháp luật chưa? Việt Nam đã có bao nhiêu sản phẩm đạt chất lượng cao bắt nguồn từ quá trình lao động nghiêm túc? Những câu chuyện về vệ sinh an toàn thực phẩm, Vedan xả nước thải ra sông Thị Vải, ống dẫn rác cửa chung cư làm từ vật liệu dễ cháy, vượt đèn đỏ khi không có công an giao thông... là những biểu hiện của sự thiếu nghiêm túc, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Nguy hiểm hơn, nó đang diễn ra mọi lúc, trên mọi lĩnh vực, trong một bộ phận nhân dân.

Các nước trong khu vực và trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc đã thành công trên nhiều lĩnh vực nhờ sự nghiêm túc và khắt khe đối với bản thân mình. Con đường họ đi là con đường lớn chứ không phải đường ngang ngõ tắt, đôi khi là lối cụt.

Để thực hiện thành công công cuộc đối mới, sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, thiết nghĩ cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, sống có trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đây là một trong những điều kiện cần để cách mạng Việt Nam không ngừng đi lên, luôn giành thắng lợi.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất