Nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn

Viết như vậy sẽ dẫn đến hai cách hiểu khác nhau:


- Cách hiểu thứ nhất: Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản phải đặc biệt nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ...; không phiến diện, cực đoan, duy ý chí.


- Cách hiểu thứ hai: Khi giải quyết các mối quan hệ (...) không phiến diện, cực đoan, duy ý chí.


Tôi xin đề nghị: trước các cụm từ “không phiến diện, cực đoan, duy ý chí” nên có thêm từ để tách rõ ý này và nối ý này liền với mạch diễn đạt chung của cả phần II.


Ở mục 6. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc (đoạn giữa trang, từ “Con người là trung tâm” đến “nền văn hóa Việt Nam”): Ðoạn này có năm câu nói về vị trí con người trong chiến lược phát triển và vai trò của các tổ chức, nhà trường, gia đình... trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam. Nội dung được nêu lên trong các câu 1, 2, 3, 4 rất đầy đủ và dễ hiểu. Riêng câu thứ năm của đoạn này (“Ðơn vị sản xuất, công tác học tập, chiến đấu phải là môi trường rèn luyện phong cách làm việc có kỷ luật, có năng suất và hiệu quả cao, bồi đắp tình bạn, tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách con người và nền văn hóa Việt Nam”) tôi xin có ý kiến như sau: Việc hình thành nhân cách con người và nền văn hóa Việt Nam là một vấn đề lớn mang tính lịch sử, tính cộng đồng, được kế thừa và phát huy qua nhiều thời đại, nhiều thế hệ, còn “Ðơn vị sản xuất, công tác, học tập...” mang tính giai đoạn, tính bộ phận; là môi trường rèn luyện, là nơi thể hiện, làm phong phú thêm chứ không thể là nơi “hình thành nhân cách con người và nền văn hóa Việt Nam” được. Vì vậy, tôi đề nghị diễn đạt lại câu năm ở đoạn này cho phù hợp hơn.


Lê Văn Thuộc, Số 9, Lê Lai, Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Nguồn: Nhân Dân điện tử

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất