Xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở khu vực đồng bằng sông Hồng

Đội ngũ cán bộ ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) nói chung, đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy (BTVTU) quản lý nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển mọi mặt của các tỉnh, là nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) ở các tỉnh trong các giai đoạn cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay. Những năm tới, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, với mục tiêu, nhiệm vụ rất to lớn, nặng nề thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm tính liên tục và phát triển là nội dung công việc quan trọng của mỗi cấp ủy.


Bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý ở ĐBSH là bảo đảm về chất lượng, cơ cấu, phẩm chất, năng lực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Trong những năm qua, tỉnh ủy, các cấp ủy, hệ thống chính trị các tỉnh ở  đồng bằng sông Hồng đã nỗ lực phấn đấu đạt kết quả quan trọng trong công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ ở các tỉnh đã có bước trưởng thành. Việc bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đã có nhiều ưu điểm, kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ này vẫn còn những hạn chế. Các tỉnh ủy đã xác định được những yếu kém, nguyên nhân và đang tích cực tìm cách khắc phục.


Qua thực tiễn của việc xây dựng đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý từ năm 2005 đến nay, xin trao đổi một số nội dung: 


Một là, cấp ủy nắm chắc nhiệm vụ chính trị của đảng bộ và các chủ trương, nghị quyết của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ để xác định chủ trương, giải pháp bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý.


Nhiệm vụ chính trị của đảng bộ được đại hội đảng bộ xác định, đây là cơ sở quan trọng để xác định chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý, bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ, đồng thời nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng về tiêu chuẩn cán bộ, quy hoạch, luân chuyển, quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử, đánh giá, phân cấp quản lý cán bộ...


Hai là, tập trung giải quyết có kết quả cơ cấu đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý, nhất là cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ, ngành nghề đào tạo đội ngũ cán bộ.


Ba là, coi trọng thu hút, trọng dụng nhân tài; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ tiền nhiệm, duy trì và bảo đảm tính liên tục, phát triển của đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý.


Bốn là, thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tập trung vào một số khâu trọng tâm là nhân tố quan trọng bảo đảm tính liên tục và phát triển của đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý.


Năm là, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó, coi trọng việc giám sát mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ diện BTVTU quản lý.


NCS Đới Văn Tặng

Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Nam Định

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất