Xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, một đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 theo Nghị quyết 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị khóa XI, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mang tính quyết định là xây dựng và thực hiện tốt chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.       .

Xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của thành phố thời gian qua đã thu được kết quả quan trọng, thể hiện ở những ưu điểm: chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ, đổi mới tư duy, có những chủ trương, giải pháp mang tính đột phá trong điều kiện mới. Đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc nghiên cứu, đề ra và thực hiện các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của thành phố. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ thành các văn bản pháp quy và tổ chức thực hiện đạt kết quả quan trọng. Thành ủy đã ban hành Chương trình đào tạo 300 thạc sĩ, tiến sĩ, 500 thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2001-2006 và giai đoạn 2006-2011; Chương trình hành động số 09-CtrHĐ/TU ngày 16-3-2011 thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về chủ trương, chính sách thu hút, trọng dung nhân tài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Một số nội dung thu hút, trọng dụng nhân tài triển khai còn chậm, hiệu quả chưa cao. Số lượng nhân tài chưa đáp ứng nhu cầu của thành phố, cơ cấu nhân tài trên một số lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị còn mất cân đối, chưa có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực, nhất là những ngành mũi nhọn, then chốt của thành phố.

Kinh nghiệm rút ra là cần lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phải chặt chẽ, dân chủ, công khai, tạo được sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và hành động, bảo đảm hài hoà lợi ích cống hiến và hưởng thụ.                    

Để tiếp tục xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, cần một số giải pháp sau:  

Tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng tham gia đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng này trong xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Vai trò, trách nhiệm trước hết thuộc cấp uỷ, chính quyền, nhất là người đứng đầu, các tổ chức trong hệ thống chính trị các địa phương. Hệ thống các học viện, trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của thành phố luôn là cơ sở quan trọng phát hiện đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng  nhân tài.  

Bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về thu hút, trọng dụng nhân tài. Trong đó, đặc biệt chú ý các văn bản quy định về tiêu chuẩn, về trình tự, thủ tục, yêu cầu, nội dung, phương thức thu hút, trọng dụng nhân tài. Các văn bản quy định về trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ của các chủ thể, lực lượng tham gia, đối tượng tham gia. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, thực hiện các đề tài, chuyên đề nghiên cứu, khảo sát để tìm hiểu, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các nhân tài, bổ sung, hoàn thiện các văn bản trong chính sách cho phù hợp. Có chính sách khen thưởng, vinh danh những nhân tài có cống hiến xuất sắc, thành tựu lớn đóng góp cho sự phát triển, xây dựng thành phố  

Kiện toàn hệ thống tổ chức chuyên trách đảm nhiệm việc thu hút và trọng dụng nhân tài của TP. Hồ Chí Minh.

Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ việc tiến hành sơ kết, tổng kết việc xây dựng và thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Xác định những vấn đề cần tập trung sơ kết, tổng kết trong xây dựng, thực hiện chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của Đảng bộ thành phố, những khâu then chốt, những mâu thuẫn, vướng mắc đang đặt ra để tìm giải pháp tháo gỡ. Kết luận những nội dung sơ kết, tổng kết, từ đó ban hành chỉ thị đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, lực lượng triển khai thực hiện.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất