Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân khu

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-CCT của Cục Chính trị Quân khu về việc “Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sinh hoạt Đảng ủy cơ sở, chi bộ ở các đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Quân sự 6 tỉnh”, cấp ủy các cấp đã tiến hành khảo sát và chỉ đạo một số Đảng ủy cơ sở và chi bộ làm trước để rút kinh nghiệm. Qua thực tế cho thấy, các cấp ủy cơ sở và chi bộ đã thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, tạo sự thống nhất chung và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện quy trình ra nghị quyết (kết luận) lãnh đạo thường kỳ của Đảng ủy cơ sở và chi bộ, góp phần thực hiện khâu đột phá về xây dựng cấp ủy cơ sở mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X đã đề ra. Song, bên cạnh đó cũng còn bộc lộ một số hạn chế và những vấn đề thực tiễn đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu.


Bài 1: KẾT QUẢ, THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN

Theo số liệu tổng hợp, toàn Đảng bộ Quân khu và Đảng bộ Quân sự 6 tỉnh đã có 98 chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở); 33 Đảng ủy cơ sở và Đảng ủy bộ phận tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sinh hoạt lãnh đạo (Riêng Cục Chính trị đã phối hợp chỉ đạo 2 Đảng ủy cơ sở Phòng Tham mưu thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Đảng ủy cơ sở Kho K2 thuộc Cục Kỹ thuật và 2 chi bộ cơ sở Phòng Quân lực, chi bộ Ban Tham mưu thuộc Đảng ủy Quân sự huyện Bố Trạch sinh hoạt trước để rút kinh nghiệm). Theo nhận xét, đánh giá của Cục Chính trị Quân khu, thông qua việc chỉ đạo làm trước cho thấy, cấp ủy các cấp đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị Đảng ủy cơ sở, chi bộ đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Qua các hội nghị rút kinh nghiệm sinh hoạt đảng các cấp,, nhìn chung, công tác chuẩn bị về dự thảo kết luận bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng ủy, dự thảo nghị quyết chi bộ, Đảng bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng các cấp theo các loại hình cơ quan, đơn vị, có tính khả thi cao. Kết cấu, bố cục dự thảo nghị quyết (kết luận) ngắn gọn, súc tích, phù hợp. Thời lượng giữa phần kiểm điểm và phần phương hướng hợp lý, cân đối. Các nội dung thông tin thời sự, các văn bản, hướng dẫn của trên có liên quan đặc điểm, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ... được cập nhật, tổng hợp đầy đủ, ngắn gọn, phù hợp, làm cơ sở định hướng nhận thức tư tưởng của đảng viên trong đảng bộ cơ sở, chi bộ. Quá trình điều hành hội nghị, đồng chí chủ trì đã thực hiện đầy đủ các nội dung, đúng nguyên tắc thủ tục quy định. Tiến trình hội nghị bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian đã thông qua. Công tác điều hành thảo luận của chủ trì linh hoạt, khoa học, qua đó phát huy được dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể trong tham gia xây dựng nghị quyết (kết luận). Các ý kiến tham gia phát huy được tinh thần trách nhiệm, đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng. Phần kết luận của chủ trì hội nghị và phân công cá nhân phụ trách thực hiện nghị quyết (kết luận) khá cụ thể, rõ ràng...

Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, thực tế về chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng hiện nay vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế và những vướng mắc, bất cập đặt ra. Trước hết về dự thảo nghị quyết chi bộ (kết luận của Đảng ủy) ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, phần kiểm điểm kết quả lãnh đạo kỳ trước có nội dung còn chung chung, chưa có sự đối chiếu, so sánh về mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra đạt được cái gì, chưa đạt được cái gì; khuyết điểm, nguyên nhân khuyết điểm còn mang tính sự vụ, thiếu địa chỉ cụ thể, chưa gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là chủ trì lãnh đạo, chỉ huy; một số cấp ủy, chi bộ còn nhầm lẫn giữa khuyết điểm hạn chế với nguyên nhân. Bố cục, kết cấu, nội dung phần phương hướng có cấp ủy, chi bộ chưa khoa học, chưa khái quát, phản ánh hết nội dung hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ. Việc xác định nhiệm vụ trọng tâm gắn với chỉ tiêu ở một số cấp ủy, chi bộ chưa phù hợp, chưa bám sát nhiệm vụ của cấp trên và chưa sát tình hình nhiệm vụ và thực tiễn của loại hình cơ quan, đơn vị; ít đề cập đến việc khắc phục khâu yếu mặt yếu; cá biệt, có chi bộ còn sao chép nghị quyết của cấp trên. Biện pháp thực hiện một số cấp ủy, chi bộ chưa chưa bám sát nhiệm vụ trọng tâm; phần mục tiêu, chỉ tiêu và chủ trương, biện pháp thực hiện còn lẫn lộn hoặc nhắc lại nhiệm vụ.

Điều hành của chủ tọa có đồng chí còn chưa linh hoạt, khoa học. Phần báo cáo thông qua dự thảo nghị quyết (kết luận) một số đồng chí còn phân tích, lồng cả ý kiến cá nhân. Gợi ý định hướng thảo luận thiếu trọng tâm, trọng điểm; kết luận ý kiến chưa khái quát hoặc làm rõ những vấn đề hội nghị đã thảo luận, nhất là những ý kiến khác nhau, trái chiều. Ý kiến phát biểu ở một số hội nghị còn mang tính sự vụ, hành chính, xuôi chiều, thiếu tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình hoặc chung chung, chưa đưa ra được những chủ trương, biện pháp khả thi để xây dựng nghị quyết (kết luận)...

Đánh giá về nguyên nhân của những hạn chế trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng hiện nay, Đại tá Nguyễn Kim Thắng, Trưởng phòng Tổ chức, Cục Chính trị Quân khu khẳng định:

Thực trạng trên trước hết xuất phát từ việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các văn bản, hướng dẫn của trên, nhất là Hướng dẫn 1816 của Tổng cục Chính trị “Một số nội dung về nghị quyết và thực hiện chế độ ra nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân đội” ở một số cấp ủy, bí thư còn hạn chế. Công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư, cấp ủy của một số cấp ủy chưa được chú trọng quan tâm đúng mức. Việc thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, bám nắm, kiểm tra, giám sát đối với việc duy trì chế độ, nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số cấp ủy thiếu thường xuyên. Ý thức trách nhiệm, tính “chiến đấu” ở một số đảng viên còn hạn chế, nặng về “biểu quyết nhất trí”, ít có quan điểm, chính kiến trong sinh hoạt. Bên cạnh đó, ở những loại hình chi bộ cơ quan, đơn vị chuyên môn, hầu hết bí thư chi bộ là kiêm nhiệm; còn biểu hiện đơn giản trong sinh hoạt chi bộ, nặng về công tác chuyên môn hơn công tác đảng... Đây chính là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng cần được nghiên cứu trong thời gian tới.

                                       

Bài 2: KINH NGHIỆM HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO


             Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và là nhân tố quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cùng với các Đảng ủy, chi bộ tiến hành sinh hoạt trước để rút kinh nghiệm, theo đánh giá của cơ quan chức năng, hầu hết các cấp ủy, chi bộ đều thực hiện tương đối tốt chế độ sinh hoạt định kỳ. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, thiết thực. Một số đảng ủy đã hướng dẫn các chi bộ, ngoài sinh hoạt định kỳ còn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Đây là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt cần được nghiên cứu, nhân rộng.

   
            Trung tá Nguyễn Sỹ Đạm, Phó trưởng Phòng Tổ chức, Cục Chính trị Quân khu 4 cho biết: “Trực tiếp theo dõi các buổi sinh hoạt trước của các đảng ủy bộ phận, chi bộ theo Kế hoạch 164/KH-CCT của Cục Chính trị và qua các báo cáo của các đảng ủy cơ sở thì cho thấy nếu đảng ủy, chi bộ nào làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt; khả năng điều hành, khơi gợi thảo luận của đồng chí chủ trì linh hoạt, hiệu quả thì buổi sinh hoạt đạt chất lượng đề ra; dự thảo nghị quyết đánh giá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phương hướng, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ sát đúng, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phát huy được vai trò đảng viên trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ hoặc kết luận bổ sung của đảng ủy...”.

    
            Theo đánh giá của Cục Chính trị, quá trình tổ chức hội nghị sinh hoạt, nhiều đảng ủy, chi bộ đạt chất lượng tốt, đầy đủ nội dung, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Hội nghị sinh hoạt của Chi bộ Ban tham mưu thuộc Đảng ủy quân sự huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nổi bật lên nội dung đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng đảng viên. Được biết, hàng tháng trên cơ sở đặc điểm nhiệm vụ cơ quan; chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, mỗi đảng viên đều có bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Trước khi tổ chức hội nghị chi bộ, cấp ủy tổ chức sinh hoạt đánh giá ưu điểm, hạn chế và kết quả đạt được của từng đảng viên theo nội dung đăng ký. Trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy đưa ra nhận xét, đánh giá kết quả hoàn thành của từng người; đồng thời định hướng các nội dung đăng ký phấn đấu tháng tiếp theo.

           Được biết, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, theo quy định phải lồng ghép vào sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng. Thực tiễn đã chứng minh nhiều chi bộ làm tốt nội dung này thì vai trò, ý thức, trách nhiệm của đảng viên được nâng lên; chất lượng công tác của các cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số chi bộ còn mang tính hình thức, chưa phát huy được hiệu quả, dẫn đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ ở các chi bộ này không cao. Do đó, cần thiết phải chẩn chỉnh, đổi mới để nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, thường trực trong lời nói, việc làm ở mỗi cán bộ, đảng viên.

     
           Hội nghị sinh hoạt kết luận bổ sung nhiệm vụ tháng 5/2016 của Đảng ủy Phòng tham mưu thuộc Đảng ủy quân sự Nghệ An thì được cấp trên đánh giá cao ở nội dung chuẩn bị dự thảo kết luận. Bố cục, kết cấu của dự thảo kết luận rõ ràng, hợp lý; dung lượng chia làm 2 phần, ưu tiên phần biện pháp thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng tham mưu. Nội dung dự thảo trình bày rõ, chặt chẽ, cụ thể, dễ hiểu. Phần đánh giá khái quát được kết quả lãnh đạo nhiệm vụ tháng trước, chỉ ra được những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra thực hiện của đảng ủy; gắn với trách nhiệm từng cá nhân phụ trách cụ thể. Phương hướng đã cụ thể hóa được kết luận của Đảng ủy quân sự tỉnh, trên cơ sở đặc điểm, tình hình của cơ quan để xác định rõ nhiệm vụ, chỉ tiêu cần bổ sung; biện pháp lãnh đạo cơ bản bám sát nhiệm vụ trọng tâm để xác định nội dung cụ thể, giải pháp có tính khả thi cao.

          Để có được dự thảo kết luận bổ sung nhiệm vụ sát đúng, có tính khả thi, thì trên cơ sở kết luận của Đảng ủy quân sự tỉnh, phương hướng, giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ tháng trước của các chi bộ trực thuộc và kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng cùng đề xuất của người chỉ huy, Đảng ủy của phòng đã đánh giá rõ những ưu, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân; đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo cùng các chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp đặc điểm, nhiệm vụ trong tháng; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng viên trong đảng ủy. Đồng thời, trước khi tổ chức hội nghị sinh hoạt, đảng ủy thông báo sơ bộ nội dung dự thảo kết luận đến các đảng ủy viên để chủ động chuẩn bị ý kiến đóng góp chất lượng hơn…

         Qua các hội nghị của đảng ủy, chi bộ sinh hoạt ra nghị quyết (kết luận), trên cơ sở các đề xuất và một số vấn đề đặt ra, Cục Chính trị đã thống nhất một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. Đối với hội nghị chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, phần đánh giá kết quả lãnh đạo cần đánh giá khái quát, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung trên các mặt công tác; nêu đầy đủ những khuyết điểm, hạn chế (kể cả nội dung tháng trước không lãnh đạo), đi sâu làm rõ nguyên nhân, chú trọng nguyên nhân chủ quan, nhất là trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện nghị quyết, gắn trách nhiệm của từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí chủ trì với nững khuyết điểm, hạn chế. Phần phương hướng lãnh đạo tháng tới, về nhiệm vụ, chỉ tiêu nên xác định 2 đến 3 nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ chính trị trung tâm; nhiệm vụ thứ 2 là công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và việc khắc phục khâu yếu, mặt yếu (nếu có); nhiệm vụ thứ 3 là công tác xây dựng chi bộ. Nội dung, biện pháp lãnh đạo, không phân chia thành các mục lớn (nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng chi bộ). Nhiệm vụ, chỉ tiêu nào thì gắn với biện pháp đó.

           Đối với hội nghị đảng ủy ra kết luận bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo hàng tháng thì người chỉ huy (phó bí thư đảng ủy) chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, dự kiến nhiệm vụ, chỉ tiêu và đề xuất một số chủ trương, biện pháp đảng ủy cần tập trung lãnh đạo; Ban thường vụ đảng ủy chuẩn bị dự thảo kết luận bổ sung. Phần đánh giá cần khái quát, ngắn gọn kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân thuộc về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ và trách nhiệm cá nhân được phân công phụ trách. Nhiệm vụ, chỉ tiêu phải lựa chọn, xác định những nội dung trọng tâm thống nhất với đề xuất của người chỉ huy và nhiệm vụ khác (nếu có). Các biện pháp cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ mới, phù hợp với chỉ tiêu đặt ra. Biện pháp phải gắn liền với nhiệm vụ, nhiệm vụ nào thì biện pháp đó, tránh biện pháp chung chung, không rõ, không khả thi dẫn đến trùng lặp như nghị quyết lãnh đạo quý.

   


Bài 3: KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP


Từ thực tế chất lượng sinh hoạt đảng của các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân khu, nhất là qua hội nghị các đảng ủy cơ sở, chi bộ sinh hoạt trước để rút kinh nghiệm có thể  rút ra một số kinh nghiệm, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới.

Theo Thượng úy Phạm Văn Hướng, Bí thư Chi bộ Đại đội 7, Đảng bộ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trước hết phải làm tốt việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết. Theo đó, đồng chí bí thư (người chuẩn bị dự thảo) phải quán triệt, nghiên cứu kỹ kết luận của Đảng ủy cấp trên, các văn bản, chỉ thị về xây dựng Đảng, kết quả thực hiện trong tháng và nhiệm vụ tháng tới của đơn vị, trao đổi với đồng chí đại đội trưởng để chuẩn bị dự thảo. Sau khi hoàn thành dự thảo, trước khi sinh hoạt tổ chức họp cấp ủy bàn chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tiến hành thông báo thời gian, nội dung và phân công đảng viên chuẩn bị ý kiến sinh hoạt.

Tại hội nghị Chi bộ Đội sản xuất 1, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Bộ CHQS Thanh Hóa), nội dung thông báo thời sự được tóm tắt, ngắn gọn và phần định hướng, tập trung vào những vấn đề đang diễn ra, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hình đất nước và đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn… Bước tiếp theo, đồng chí bí thư chi bộ thông báo nội dung nhận xét của cấp ủy về kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tháng. Quá trình duy trì chi bộ thảo luận, đồng chí bí thư kết hợp các ý kiến xung phong với chỉ định; phần kết luận, khái quát ngắn gọn và tập trung làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, trái chiều... Sau khi chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết, thay mặt chi ủy, đồng chí bí thư phân công và gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng chi ủy viên trên từng mặt công tác và từng bộ phận.  

Thông qua thực tiễn, qua tổ chức rút kinh nghiệm, có thể nhận thấy, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt trước hết người bí thư phải nghiên cứu, quán triệt kỹ kết luận của Đảng ủy cấp trên, các văn bản, chỉ thị xây dựng Đảng, kết quả lãnh đạo tháng trước (nhất là những nội dung làm được, chưa làm được, hạn chế, tồn tại, khuyết điểm); nhiệm vụ tháng tới của đơn vị đã trao đổi thống nhất với người chỉ huy về các chủ trương, biện pháp lãnh đạo... Một nội dung không thể bỏ qua, đó là phải tiến hành sinh hoạt cấp ủy (hội ý bí thư, phó bí thư đối với nhwunxg nơi không có cấp ủy) và thông báo thời gian, nội dung, những vấn đề cần tập trung đóng góp ý kiến trong buổi sinh hoạt đến các đảng viên, có thể phân công một số đồng chí đóng góp vào từng nội dung cụ thể... Nếu chi bộ nào thực hiện đầy đủ đúng quy trình như vậy, chắc chắn chất lượng dự thảo luôn bảo đảm và phát huy được tinh thần của đảng viên trong xây dựng nghị quyết.

Ngoài ra, “nghệ thuật” điều hành của người chủ trì cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt. Người chủ trì phải có phương pháp điều hành linh hoạt, tác phong dân chủ, cởi mở, chân thành nhưng cần phải quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong quá trình thảo luận phải phát huy dân chủ, kết hợp xung phong với chỉ định để tạo tạo được tinh thần, không khí đấu tranh, trao đổi dân chủ, thẳng thắn để các đảng viên thể hiện chính kiến của mình. Phần kết luận các ý kiến cần có tính khái quát, trung thực; trong đó cần tập trung kết luận rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, trái chiều, không lồng ý kiến cá nhân. Sau khi chi bộ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, bí thư căn cứ vào chức trách nhiệm vụ của cấp ủy viên và từng đảng viên để phân công tổ chức thực hiện nghị quyết; đồng thời, gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng chi ủy viên trên từng mặt công tác và từng bộ phận...  

Thực tế chứng minh, ở tổ chức đảng nào thực hiện đúng quy trình sinh hoạt và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết có chất lượng thì đơn vị đó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kinh nghiệm từ các chi bộ, đảng bộ sinh hoạt trước để rút kinh nghiệm và từ thực tế chất lượng sinh hoạt các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quân khu, Cục Chính trị thống nhất một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. Đối với hội nghị chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, thực hiện theo Hướng dẫn 497 ngày 18-4-2012 của Tổng cục Chính trị. Trong đó, phần kiểm điểm cần đánh giá khái quát, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung trên các mặt công tác; nêu đầy đủ những khuyết điểm, hạn chế (kể cả nội dung tháng trước không lãnh đạo), đi sâu làm rõ nguyên nhân, chú trọng nguyên nhân chủ quan, nhất là trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện nghị quyết, gắn trách nhiệm của từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí chủ trì với những khuyết điểm, hạn chế. Phần phương hướng lãnh đạo tháng tới, về nhiệm vụ trung tâm nên xác định 2 đến 3 nhiệm vụ, gắn với mục tiêu, chỉ tiêu (nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ chính trị trung tâm; nhiệm vụ thứ 2 là công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nhiệm vụ thứ 3 là công tác xây dựng chi bộ). Nội dung, biện pháp lãnh đạo, không phân chia thành các mục lớn (nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng chi bộ). . Nội dung, biện pháp lãnh đạo, không phân chia thành các mục lớn (nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và xây dựng chi bộ). Nhiệm vụ, chỉ tiêu nào thì gắn với biện pháp đó. Nội dung thông báo thời sự cần tóm tắt những nội dung chính, liên quan, tác động đến tư tưởng, tình cảm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn và phải đưa nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào lãnh đạo trong tháng của chi bộ.

    Đối với hội nghị đảng ủy ra kết luận bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo hàng tháng thì người chỉ huy (phó bí thư đảng ủy) chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, dự kiến nhiệm vụ, chỉ tiêu và đề xuất một số chủ trương, biện pháp đảng ủy cần tập trung lãnh đạo; Ban thường vụ Đảng ủy chuẩn bị dự thảo kết luận bổ sung. Phần đánh giá cần khái quát, ngắn gọn kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân thuộc về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban thường vụ và trách nhiệm cá nhân được phân công phụ trách. Nhiệm vụ, chỉ tiêu phải lựa chọn, xác định những nội dung trọng tâm thống nhất với đề xuất của người chỉ huy và nhiệm vụ khác (nếu có). Các biện pháp cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ mới, phù hợp với chỉ tiêu đặt ra. Biện pháp phải gắn liền với nhiệm vụ, nhiệm vụ nào thì biện pháp đó, tránh biện pháp chung chung, không rõ, không khả thi dẫn đến trùng lặp như nghị quyết lãnh đạo quý.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng là một trong những chủ trương, giải pháp đột phá để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Do vậy, đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung nâng cao chất lượng quy trình sinh hoạt; tích cực bồi dưỡng cho đội ngũ bí thư, cấp ủy về năng lực, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề 168-NQ/ĐU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu giai đoạn mới” và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

 

XUÂN LIỆU - NGỌC THĂNG - ĐỨC CƯƠNG


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất