Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội diễn Nghệ thuật quần chúng của Bộ chỉ huy quân sự Bình Thuận 2012

Thực hiện chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Quân khu, Tỉnh ủy, Đảng ủy quân sự tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các đợt học tập chuyên đề: Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ Quân đội và toàn quân; “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh”; học tập lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên” trong Quân đôi nhân dân Việt Nam”… Song song với học tập chuyên đề, Đảng ủy quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp uỷ các cấp tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình hành động một cách nghiêm túc. Cụ thể: tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện cá nhân, thực hiện tốt nội dung “3 xây, 3 chống”, triệt để chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm; chấp hành nghiêm Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu 7, Chỉ thị 333 của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị 27 của Tình ủy Bình Thuận với trọng tâm là “Xây dựng ý thức chấp hành và tinh thần trách nhiệm trong công việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao”.

Đảng ủy quân sự tỉnh đã tập trung quán triệt đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên và cán bộ chỉ huy các cấp trong toàn Đảng bộ về trách nhiệm nêu gương trước cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đã đăng ký thực hiện 5 tiêu chí về chuẩn mực đạo đức và nộp cấp uỷ quản lý, theo dõi, kiểm tra. Hằng tháng, sau khi được chi bộ nhận xét, đánh giá, tiếp tục bổ sung nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện và định kỳ 6 tháng một lần báo cáo trước chi bộ để theo dõi, giám sát, làm cơ sở để cuối năm đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên. Những việc làm nêu trên đã góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và phương pháp, tác phong làm việc của từng cán bộ, đảng viên, đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hàng quý phải có nội dung về lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại các chi bộ, trong mỗi buổi sinh hoạt tổ chức đọc các câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hoặc gương điển hình học tập và làm theo Bác để từng cán bộ đảng viên tham gia đóng góp ý kiến nhận xét và tự liên hệ với việc rèn luyện, công tác của bản thân. Các chi bộ đã xây dựng kế hoạch cho từng cán bộ đảng viên (theo hình thức xoay vòng, mỗi tháng 1 hoặc 2 đồng chí) báo cáo kết quả “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình trước chi bộ về những khuyết điểm, yếu kém của mình trong công tác và sinh hoạt, đồng thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các đảng viên và xây dựng mục tiêu phấn đấu với thời gian cụ thể.

Đảng ủy và cơ quan giúp việc cho Đảng ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh kết hợp nội dung tuyên truyền về công tác quân sự quốc phòng với tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên chuyên mục Quốc phòng toàn dân (phát trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh hàng tháng), Báo Bình Thuận và Bản tin lực lượng vũ trang tỉnh hàng quý nhằm thu hút sự quan tâm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, cơ quan chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương, lấy Hội Cựu chiến binh các cấp làm nòng cốt đẩy mạnh tuyên truyền về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền về hoạt động quân sự - quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bằng những giải pháp thiết thực và hiệu quả, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI, chất lượng chính trị của Đảng bộ quân sự tỉnh Bình Thuận đã có bước tiến rõ rệt. Nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đảng bộ không ngừng nâng cao, ý thức tự giác rèn luyện về tác phong công tác và sinh hoạt đã có bước chuyển về chất, góp phần nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống và những vấn đề xã hội phức tạp phát sinh trên địa bàn. Trong hai năm qua, chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng chống lụt bão -tìm kiếm cứu nạn, diễn tập phòng chống cháy rừng… không ngừng được nâng lên. Duy trì có nền nếp, chất lượng công phúc tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Công tác giao nguồn, nhận nguồn dự bị động viên chu đáo, sắp xếp phù hợp với chuyên ngành nên khi phát lệnh huy động huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt tỷ lệ cao. Chất lượng chính trị lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh ngày càng được nâng lên, số lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tăng (riêng năm 2012 có 19/19 = 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh). Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2009-2012, Đảng bộ quân sự tỉnh có 76 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng (năm 2012, Quân khu 7 đã tặng cờ Thi đua cho 3 tập thể, tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 6 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cho 5 cá nhân; ra quyết định công nhận danh hiệu đơn vị tiên tiến cho 17 đơn vị, chiến sĩ thi đua cơ sở cho 9 cá nhân và chiến sĩ tiên tiến cho 10 cá nhân).

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế đó là: việc quán triệt, triển khai thực hiện một số nội dung cũng như xác định các tiêu chí phấn đấu đối với cán bộ, chiến sĩ trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Có cấp ủy, chi bộ chưa dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Việc tổ chức kiểm tra của cấp ủy với việc thực hiện ở cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên xây dựng nội dung rèn luyện, phấn đấu chưa cụ thể, sát với tiêu chí về phẩm chất đạo đức và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ kết quả và kinh nghiệm hai năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317 của Đảng bộ quân sự tỉnh rút ra một số vấn đề sau:

Một là, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện có chiều sâu và hiệu quả vững chắc các Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng, Quy định 101-QĐ/TW, Chỉ thị 27 của Tỉnh ủy và các chỉ thị của Quân khu.

Hai là, chủ động bổ sung nội dung, phương pháp thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan đơn vị. Hướng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của mỗi đơn vị và từng cá nhân; gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị và các tổ chức quần chúng vững mạnh toàn diện.

Ba là, nâng cao trách nhiệm và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên các cấp để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách hiệu quả thiết thực, lấy “làm theo” là chính. Khắc phục tình trạng “nói mà không làm”, “nói một đường, làm một nẻo” hoặc làm có tính chất đối phó trong tổ chức thực hiện. Hàng năm, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc bình xét, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ gắn với việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết, tổng kết, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng và nhân rộng những mô hình hay, những điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, quan điểm, tư tưởng sai trái.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất