Đảng bộ cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm theo những lời dạy của Bác
Từ thấm nhuần lời dạy, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập một nền công vụ mạnh mẽ, sáng suốt của nhân dân, hoạt động vì nhân dân và chịu sự kiểm soát, bãi miễn của nhân dân; một nền công vụ hiện đại, dân chủ, có hiệu lực từ Trung ương đến cơ sở. Để xây dựng được nền công vụ đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần có những chuẩn mực đạo đức công vụ. Người coi đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” của người cán bộ. Người nói: Cũng như sông có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
    
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức công vụ được thể hiện trong những nguyên tắc đạo đức, chuẩn mực cơ bản sau:
Một là, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
Hai là, phải có tinh thần trách nhiệm cao với công việc;
Ba là, chấp hành nghiêm kỷ luật và có tinh thần sáng tạo trong thi hành công vụ;
Bốn là, có ý chí cầu tiến bộ, luôn luôn phấn đấu trong công việc;
Năm là, có tinh thần thân ái, hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, Đảng bộ cơ quan Bộ đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện một cách cụ thể, đồng bộ và sáng tạo Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị khóa X “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kế thừa những thành tích đó, Đảng bộ cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai kế hoạch học tập và làm theo Bác năm 2013 về xây dựng một nền đạo đức công vụ. Cụ thể, Đảng bộ đã thực hiện tốt Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 26-3-2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” và Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” tổ chức ngày 8-5-2013 tại Hà Nội - Hội thi mà Đảng bộ cơ quan Bộ đã đạt giải Nhất.

                      
Thuyết trình của đại diện Đảng bộ cơ quan Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đạt giải nhất trong Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ”.  Ảnh: Quốc Khánh.
    
…Tới những việc làm theo cụ thể, thiết thực

Là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ nhận thức được việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói chung và về đạo đức công vụ nói riêng càng cấp thiết. Thấm nhuần những lời dạy của Người, từ nhận thức đến hành động, Đảng bộ cơ quan Bộ đã lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Người với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; gắn liền vận dụng những tư tưởng, đạo đức của Người vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn công tác, cơ quan Bộ đã đạt được nhiều thành tích quan trọng.
    
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong năm 2012, đã giải quyết việc làm mới cho 1.520 ngàn người, xuất khẩu lao động 80 ngàn người; Trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho gần 1,5 triệu người có công với cách mạng, thực hiện chính sách cho 3.850 người hưởng chính sách thương binh, 40 ngàn người hoạt động kháng chiến và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ và tỷ lệ hộ nghèo cả nước ước cuối năm 2012 còn 10%, giảm 1,76% so với cuối năm 2011; Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt xuống dưới 5,8%, 90% trẻ em có nguy cơ bị xâm hại khi phát hiện được can thiệp và trợ giúp kịp thời, 65% xã, phường được công nhận đạt tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em; Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, phục hồi cho 50 ngàn lượt người, dạy nghề, tạo việc làm sau cai cho 9.000 người, xây dựng mới 1.000 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội…
    
Trong công tác xây dựng đảng, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 182 đoàn viên chủ chốt; Toàn Đảng bộ, toàn thể đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác; Bình xét 8 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu tham dự Lễ tuyên dương do Đảng ủy Khối tổ chức. Việc tôn vinh các bí thư chi bộ tiêu biểu gắn với tuyên dương các chi bộ trong sạch vững mạnh tạo được sức lan tỏa trong thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, học tập, triển khai Nghị quyết của Trung ương: Tổ chức 7 hội nghị để phổ biến, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (Khóa XI) cho 2.126 lượt đảng viên là lãnh đạo, cấp ủy và cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ. Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tổ chức hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” cho 328 cán bộ, đảng viên chủ chốt. Hội thảo đã phát huy tinh thần thẳng thắn, dân chủ bày tỏ quan điểm, kinh nghiệm bản thân, đơn vị để cùng nhau hiểu sâu sắc hơn những lời dạy của Bác về xây dựng chuẩn mực đạo đức người cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Tổ chức Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và đại diện Đảng bộ cơ quan Bộ đã đạt giải Nhất tại chung kết Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức; Tổ chức 2 buổi nói chuyện chuyên đề “Đường cách mệnh” nhân dịp sinh nhật Bác và chuyên đề “Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực” của Bác.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt chú trọng việc thực hiện lời dạy của Người về xây dựng một nền đạo đức công vụ tiên tiến, hiện đại, để việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, cụ thể trong những năm tới, Đảng bộ cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề ra những phương hướng, giải pháp cụ thể; đồng thời quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện. Những biện pháp cần được đẩy mạnh đó là: Triển khai, quán triệt kịp thời sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan Bộ. Đẩy mạnh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên và gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ cơ quan Bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng; đề cao trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu của ngưởi đảng viên, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, coi việc kiểm tra, giám sát là một nội dung và phương thức lãnh đạo quan trọng của các cấp ủy đảng để kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để những hạn chế, yếu kém. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả về đức và tài, như Người đã chỉ rõ: Có tài phải có đức, có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nhà nước. Có đức không có tài, như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất