Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đồng chí Đinh Thế Huynh báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và 134 tập thể, cá nhân điển hình trong cả nước.

Khai mạc và chỉ đạo hội nghị, Thường  trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ:  Hội nghị là dịp nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm được, cũng như hạn chế, thiếu sót; phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và bàn phương hướng tiếp tục thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị, trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và Nhà nước.

                 

          Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, nhận thức rõ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải thực hiện suốt đời, như lời dạy của Bác.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào cách mạng của Đảng và đất nước.

Trong đó, trước hết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW phải gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay," Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm.

Trong năm 2013, việc học tập và làm theo Bác tập trung vào chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp." Học tập phong cách nêu gương cần nghiêm túc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Cùng với chỉ đạo rà soát việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, để tổ chức thực hiện, cần hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đề ra chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mỗi người.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu cần tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực của bộ phận giúp việc để làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm năng động, sáng tạo, cụ thể phù hợp với điều kiện của đơn vị, đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả. Bộ phận giúp việc các cấp cần đầu tư nghiên cứu những cách làm hay, mô hình tốt để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo nhân rộng, tạo sức lan tỏa và tăng tính thiết thực trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Cần quan tâm làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm chưa tốt, cổ vũ, động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng. Tới đây, trong chương trình kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sẽ có nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

                     

               Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân điển hình.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, do đồng chí Đinh Thế Huynh trình bày đã nêu bật 6 kết quả quan trọng; 3 hạn chế, khuyết điểm và 6 kinh nghiệm qua triển khai thực hiện, trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước, tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế... Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm, góp phần cổ vũ mặt tốt, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ở nhiều địa phương, đơn vị nhìn chung còn chậm và chưa đồng đều. Một số nội dung nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, thực hiện chưa đạt yêu cầu. Việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các ngành đang còn hạn chế.

15 đại biểu tiêu biểu đại diện các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03 đã trình bày kinh nghiệm, cách làm hay trong thực tiễn cuộc sống để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, trong xã hội. Các báo cáo tham luận là những tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo của nhiều cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trong quá trình thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Học tập và làm theo Bác, cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của tập thể lên trên hết, thường xuyên chăm lo đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, chăm lo, tìm cách nâng cao đời sống của nhân dân.

Tổng kết hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, ý kiến của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm và giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03 trong thời gian tới.

Hội nghị đã công bố quyết định 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 66 tập thể và cá nhân; trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho 89 tập thể và 183 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất