Những điển hình tiên tiến trong Quân đội là tấm gương sáng, sống động, có sức thuyết phục, cảm hóa mạnh mẽ

Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Quân đội nhằm đánh giá kết quả hai năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc của Quân đội trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy xây dựng Đảng bộ Quân đội ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thay mặt Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các điển hình tiên tiến trong lực lượng quân đội về dự Hội nghị và qua các đồng chí, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Qua báo cáo của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và báo cáo của các điển hình tiên tiến vừa trình bày tại hội nghị, chúng ta nhận thấy các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội đã lãnh đạo, tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị một cách chặt chẽ, bài bản, tạo được bước chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quân nhân, chiến sĩ, làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các đồng chí đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; đề ra các chủ trương, biện pháp phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ trì; xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát của tổ chức đảng và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đã tích cực nghiên cứu, tìm tòi nhiều cách làm sáng tạo để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành phong trào khá sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Trong thực tế đã xuất hiện nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, nhiều phong trào có sức lôi cuốn, lan tỏa, như phong trào: "Rèn đức, rèn sức, luyện tài"; phong trào "Hòm tiết kiệm đồng đội", phong trào "Ngôi nhà 100 đồng", "Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới"; phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"... Qua các phong trào đó, đã có hàng nghìn tập thể và cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, trong đó nổi bật là các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được tôn vinh, biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị hôm nay.

Có thể nói, những tập thể và cá nhân được tôn vinh dù ở lĩnh vực nào, trên cương vị công tác gì, bằng những việc làm cụ thể thiết thực thường ngày đã thể hiện tinh thần yêu kính Bác Hồ, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, yêu nước, yêu chế độ, ý chí kiên cường, dũng cảm, tình tương thân tương ái đối với đồng chí, đồng đội, đồng bào; quyết tâm làm giàu cho đơn vị, quê hương và đất nước. Thành tích của các điển hình tiên tiến trong quân đội có sức thuyết phục và sự cảm hóa mạnh mẽ, thực sự là tấm gương sáng, sống động, góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người. Tôi đánh giá cao kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân, nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của quân đội, đã góp phần phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm trang sử vẻ vang của dân tộc ta, làm rạng ngời phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Thưa các đồng chí,

Những năm gần đây, trong bối cảnh tình hình đầy biến động phức tạp, mặc dù còn có những bất cập trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu của toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức lớn. Kinh tế tăng trưởng chậm, an sinh xã hội có nhiều vấn đề bức xúc. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Các thế lực thù địch đẩy mạnh "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang; chống phá Đảng và Nhà nước ta quyết liệt.

Trước tình hình đó, chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm trong Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết Trung ương về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới là: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Thưa các đồng chí,

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc, liên tục, kiên trì, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, nhằm nâng cao sức mạnh của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao hơn nữa, Quân đội cần thực hiện tốt một số công việc sau:

Một là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa động viên, cổ vũ gương "người tốt, việc tốt" mà còn là biện pháp tổ chức thực tiễn, bảo đảm cho Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI đi vào cuộc sống. Quân đội phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng đắn ý nghĩa của việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; gắn xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các phong trào, các cuộc vận động khác trong từng cơ quan, đơn vị. Qua thực tiễn tổ chức hoạt động, cần phát hiện, chủ động chấn chỉnh kịp thời những nhận thức sai và hành vi xấu, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực.

Hai là, tiếp tục cụ thể hoá, vận dụng sáng tạo chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xác định tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư khoá XI về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời nuôi dưỡng, nhân rộng, phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội.

Ba là , cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định của Ban Bí thư Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Thực hiện tốt yêu cầu: "Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực học tập, noi theo"; giải quyết hài hoà các mối quan hệ; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu và có sức lan tỏa.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nền nếp sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và quần chúng, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp. Việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến phải được tiến hành một cách thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các đơn vị; phát huy vai trò của hệ thống báo cáo viên, các thiết chế văn hoá để biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất; khắc phục những biểu hiện của "bệnh thành tích", nói không đi đôi với làm.

Thưa các đồng chí,

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc phấn đấu, tự rèn luyện, đấu tranh hết sức gay go giữa đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân trong mỗi con người và mỗi tổ chức. Bác Hồ đã dạy: Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống; nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà thành; cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, điều có ý nghĩa cơ bản, cốt lõi nhất là mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự rèn luyện về mọi mặt, nhất là về đạo đức cách mạng, làm gương cho quần chúng học tập, noi theo. Những tập thể và cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị hôm nay thực sự là những bông hoa đẹp, được mọi người yêu mến, quý trọng. Tôi đề nghị mỗi chúng ta không chủ quan, thỏa mãn với những thành tích đã đạt được mà phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu để cống hiến được nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương để mọi người học tập.

Tôi tin rằng, sau Hội nghị này, các điển hình tiên tiến trong quân đội sẽ ngày càng phát triển, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân vươn lên mạnh mẽ lập nhiều thành tích xuất sắc, làm cho vườn hoa người tốt, việc tốt ngày càng nở rộ và phát triển rực rỡ.

Chúc các đồng chí thành công,

Chúc các vị đại biểu mạnh khoẻ và hạnh phúc”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất