Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên quê hương Bác Hồ

Thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nghệ An được chọn là một trong 24 đơn vị chỉ đạo điểm của Trung ương. Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nhận thức đây vừa là vinh dự đồng thời là trách nhiệm phải thực hiện thật tốt Cuộc vận động ngay trên quê hương của Người.

Nhìn lại sau 3 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Nghệ An đã có những nét mới, cách làm sáng tạo, bước đầu tạo được chuyển biến trong nhận thức tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Một là, hình thức tổ chức học tập được thực hiện linh hoạt. Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng đã tổ chức học tập theo các khối ngành. Một số đảng bộ xã thuộc huyện miền núi, điều kiện đi lại khó khăn tổ chức học tập theo đơn vị chi bộ. Cán bộ, công chức, viên chức chưa là đảng viên tham gia học tập cùng đảng viên. Quần chúng nhân dân tổ chức học tập theo đơn vị khối, xóm, bản hoặc theo các tổ chức đoàn thể.

Hai là, tổ chức học tập chuyên đề gắn với về thăm quê Bác, dâng hương, dâng hoa trước anh linh Bác; việc viết thu hoạch cá nhân của các địa phương, đơn vị đã làm cho Cuộc vận động thêm sức lan toả nhanh, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về Cuộc vận động, về giá trị tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ba là, việc lấy ý kiến quần chúng nơi cư trú góp ý cho cán bộ, đảng viên được thực hiện ở khối, xóm. Cách làm như vậy tạo điều kiện góp ý kỹ hơn, sát thực hơn. Nhân dân phê bình tích cực, thẳng thắn, chân tình, với động cơ xây dựng nên đã có tác dụng tích cực trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Bốn là, các nhà báo, văn nghệ sỹ trong tỉnh đã tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Vở ca kịch dân ca “Lời Người, lời của nước non” của Nhà hát dân ca Nghệ An được xếp loại đặc biệt xuất sắc, đã được chọn công diễn tại Hội nghị Trung ương sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, được Ban Chỉ đạo sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí Trung ương khen thưởng, được mời công diễn ở hầu hết các huyện, thành, thị, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh và hơn 50 tỉnh, thành trong cả nước.

Năm là, Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thường xuyên dành thời lượng để chuyển tải các tin, bài, mở thêm trang, chuyên mục, tuyên truyền toàn diện về kết quả triển khai các bước, các chuyên đề, công việc theo kế hoạch đề ra; nêu gương, đề cao cách làm tốt, làm hay của tập thể và cá nhân, gắn tuyên truyền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với thực hiện các cuộc vận động khác của Đảng và chính quyền các cấp (tổ chức gặp gỡ nhân chứng được gặp Bác; tổ chức tọa đàm tại những địa danh được đón Bác về thăm; tổ chức điểm cầu truyền hình tại Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc và Bức thư cuối cùng Người gửi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An...).

Sáu là, gắn Cuộc vận động với các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trái tim cho em, mái ấm tình thương... Qua 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã huy động được gần 39 tỷ đồng, làm mới 1.446 nhà đại đoàn kết, sửa chữa gần 1.900 nhà cho đồng bào nghèo.

Bảy là, Ban chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch “Đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến cuối năm 2009, tỷ lệ đăng ký làm theo bước một (từ phó phòng, chi uỷ viên trở lên) đạt rất cao, đầu quý I/2010 triển khai bước hai đăng ký làm theo cho đối tượng đảng viên còn lại; đồng thời yêu cầu cán bộ lãnh đạo, trước hết là lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị nêu gương tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống; công khai bản đăng ký làm theo để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát, kiểm tra. Đây là nét mới và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhiều cơ sở, đơn vị đã sáng tạo, vận dụng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; kết hợp với yêu cầu tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đảng bộ thành phố Vinh tập trung chỉ đạo đổi mới phong cách làm việc, phương pháp công tác, chấn chỉnh đạo đức công vụ của công chức, viên chức. Đảng bộ huyện miền núi Con Cuông chỉ đạo đẩy lùi tư tưởng bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại, làm chuyển biến ý thức tự lực, chủ động khai thác nội lực, vượt khó đi lên trong cán bộ và nhân dân. Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh chỉ đạo cải cách hành chính trong các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Đảng bộ Công an tỉnh chọn diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở 411 xã, phường, thị trấn, 4.548 khối, xóm, cụm dân cư và 51 cơ quan, doanh nghiệp để rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, chiến sĩ.

Sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; càng thấy được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đạo đức đối với mỗi con người, mỗi gia đình và sự phát triển của xã hội, sự cần thiết phải rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức của Bác.

Từ những nét mới, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Cuộc vận động có thể rút ra những kinh nghiệm bước đầu:

Ban chỉ đạo Cuộc vận động phải xác định rõ việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về mục tiêu lâu dài, xuyên suốt của Cuộc vận động. Từ đó xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp trong Đảng và trong toàn xã hội. Việc làm này có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì nhận thức đúng sẽ bảo đảm Cuộc vận động có sức bền, không rơi vào nóng vội, hình thức.

Vai trò của ban thường vụ cấp uỷ, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị có ý nghĩa quyết định đến thành công, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động. Quá trình triển khai thực hiện đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tự giác, tự nguyện, tự phấn đấu và tự kiểm tra; đề cao vai trò nêu gương, làm gương của đảng viên giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt.

Vai trò lãnh đạo của chi bộ đảng là rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện nội dung đăng ký “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ phải thực sự là nơi để cán bộ, đảng viên, mà trước hết là đảng viên lãnh đạo, lãnh đạo chủ chốt tự giác báo cáo, chi bộ tham gia góp ý kết quả làm theo của đảng viên.

Phát hiện, bồi dưỡng, đẩy mạnh tuyên truyền những gương người tốt, những việc làm hay để tôn vinh, phát huy nhân rộng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trong thời gian tới Nghệ An tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

Chuyển mạnh trọng tâm sang hành động làm theo. Trước đại hội đảng bộ các cấp, các tổ chức đảng cơ sở cần triển khai học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Tổ chức thảo luận, liên hệ, từ đó mỗi cá nhân, tổ chức viết thu hoạch, đề ra chương trình hành động cụ thể, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Gắn Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2010, với triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và gắn với tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương như: 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, 980 năm danh xưng Nghệ An.

Tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là gương cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan toả lớn hơn trong xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân về sự thành công của Cuộc vận động.

Chỉ đạo đăng ký “làm theo” bước hai đối với đảng viên còn lại; thực hiện mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt định kỳ 6 tháng, một năm kiểm điểm việc đăng ký làm theo để chi bộ tham gia góp ý xây dựng.

Tiếp tục cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xét chọn, tặng thưởng lần thứ hai và tổ chức biểu diễn các tác phẩm xuất sắc vào dịp kỷ niệm lớn.

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An quyết tâm tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 

Trần Văn Hằng

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất