Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 16-5-2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí bí thư, phó bí thư các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng 719 đại biểu, đại diện các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 5 năm qua. Tại các điểm cầu trực tuyến của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với 6.000 đại biểu tham dự.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW nêu: Ngay sau khi Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các ban, bộ, ngành, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để phổ biến, quán triệt, triển khai và hướng dẫn thực hiện. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị kịp thời, nghiêm túc. Viêc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị được tiến hành nghiêm túc, có kế hoạch, nội dung thiết thực đã kịp thời động viên, khuyến khích các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị làm tốt, tháo gỡ khó khăn, lúng túng, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện...

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị đã đạt được kết quả nổi bật. Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn chuyên đề hằng năm và giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề triển khai học tập trong Đảng và xã hội. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ngoài các chuyên đề do Trung ương chuẩn bị đã bổ sung nhiều nội dung phù hợp với tình hình, nhiệm vụ, đặc điểm của địa phương. Một số tổ chức đảng, chi bộ phân công đảng viên sưu tầm những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đưa vào sinh hoạt hằng tháng. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư ưởng, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các cấp ủy, đơn vị trực thuộc rà soát các chuẩn mực đạo dức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung gương đã tổ chức các hình thức tọa đàm, trao đổi về nội dung, cách thức thể hiện chuẩn mực đạo đức của ngành, địa phương. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị quy định trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bô lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành đã tạo một cách nhìn mới, tích cực hơn trong nhân dân về đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Việc đưa vào sinh hoạt thường kỳ cả chi bộ đã làm cho sinh hoạt chi bộ có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Một số nơi bổ sung nội dung học học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Thực hiện Chỉ thị 03 đã biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các cấp học, bạc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Việc đưa nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã nhận được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp đều tích cực chỉ đạo thực hiện nội dung này. Cho tới nay, 100% cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, hành chính, quản lý nhà nước, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ các cấp. Nhiều cấp ủy đảng quan tâm hơn tới nhiệm vụ giáo dục nội dung học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, tổ chức thanh, thiếu niên học tập và làm theo Bác. Các ban, ngành chức năng, bộ chủ quản chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tấn báo chí xây dựng chương trình tuyên truyền về các sự kiên chính trị, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, đất nước. Các cơ quan truyền thông đã duy trì các chuyên trang, chuyên mục thường xuyên thông tin các hoạt động thực hiện Chỉ thị 03, phát hiện, biểu dương gương người tốt, việc tốt có tác dụng hướng dẫn, động viên, cổ vũ việc thực hiện.

 
                       Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước với đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03 vẫn còn hạn chế: Không ít cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị. Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao. Việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo ở nhiều nơi vẫn còn hình thức. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị chưa thật sinh động, hấp dẫn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình tiêu biể trong Đảng và xã hội…

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị rút ra một số kinh nghiệm là: Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, có tác dụng quyết định hiệu quả thực hiện Chỉ thị. Khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, trực tiếp là bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị một cách có hiệu quả.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với công tác xây dựng đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Kiên quyết chỉ đạo giải quyết có kết quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, yếu kém kéo dài mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần kết hợp xây đi đôi với chống; cổ vũ, động viên người tốt, việc tốt phải đi đôi với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hiện tượng vi phạm điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy ưu điểm, uốn nắn kịp thời những lệch lạc, xử lý những tổ chức, cá nhân không tự giác thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 5 năm qua. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

Đưa việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp uỷ và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị… Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ… Tiếp tục chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo…

Đồng chí nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp uỷ các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp uỷ, đồng chí bí thư cấp uỷ chỉ đạo. Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và xã hội. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình.

Tại Hội nghị, 4 tập thể và 7 cá nhân đã được trao thưởng. Đây là các tập thể và cá nhân trong số 354 tập thể và 365 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất