Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 7-11, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chỉ thị nêu rõ: Ðể triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành ngày 14-5-2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đưa việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hằng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị; coi đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân, đơn vị thuộc bộ, ngành, địa phương mình.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới. Ðồng thời, các bộ, ngành rà soát, xây dựng, công bố và tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp ở tất cả các đơn vị thuộc ngành mình trên phạm vi cả nước. Xây dựng những điển hình tiên tiến, phù hợp đặc điểm hoạt động của từng bộ, ngành, địa phương. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Ðào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề; hoàn thành việc biên soạn chương trình, giáo trình về đạo đức Hồ Chí Minh để đưa vào giảng ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo sự chỉ đạo, kế hoạch thống nhất chung.

Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) có trách nhiệm hướng dẫn về các hình thức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Ðảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đạo đức, trách nhiệm công chức ở các đơn vị thuộc cấp tỉnh, quận, huyện và phường, xã.

Nguồn: Chinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất