Chuyển biến trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở TP. Hồ Chí Minh


Hội nghị lấy ý kiến khu vực phía Nam vào dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”.

Kết quả nổi bật

Cùng với xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy thực hiện nghiêm túc việc tổ chức quán triệt sâu và kỹ đến các đối tượng. Cụ thể, đã tổ chức 5 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho 2.460 cán bộ chủ chốt, cán bộ nghỉ hưu, trí thức, văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí; 2.479 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với 289.343 đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham dự.

Cấp thành phố thành lập Bộ phận Thường trực chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có các đồng chí Thường trực Thành ủy tham gia bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, kịp thời. BTV Thành ủy thành lập 40 nhóm công tác, do các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy và phó trưởng các ban xây dựng đảng của Thành ủy trực tiếp làm trưởng nhóm để dự chỉ đạo và theo dõi kiểm điểm ở các đảng ủy trực thuộc; nhận xét, đánh giá kết quả kiểm điểm, tự phê bình, phê bình của các địa phương, cơ quan, đơn vị và hướng dẫn đánh giá kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với cấp cơ sở. Tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII). Trong chỉ đạo, tiến hành gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số đơn vị, chọn những vấn đề nổi cộm để phân tích kỹ, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên kiểm điểm không đạt yêu cầu phải kiểm điểm lại. Ngay sau khi hoàn thành kiểm điểm tập thể và cá nhân, BTV Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố phổ biến kinh nghiệm, tài liệu “Một số vấn đề về chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cá nhân các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)” và mẫu “Bản kiểm điểm, tự phê bình” để các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố nghiên cứu vận dụng thực hiện. Đồng thời, tập trung khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình, phê bình.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh, với nhiều tuyến tin, bài giới thiệu về nội dung, kết quả thực hiện nghị quyết ở cấp thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Các cấp ủy thường xuyên nắm thông tin, tình hình dư luận, kể cả trên các blog cá nhân, mạng xã hội về thực hiện Nghị quyết. Kịp thời đề ra các giải pháp xử lý, tổ chức phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch, lợi dụng để kích động, gây mất ổn định chính trị. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, sâu sắc; cán bộ đoàn thể, đoàn viên, hội viên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị trong toàn Đảng bộ thành phố.

Gắn kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI và XII) với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Hầu hết cấp ủy đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề, nền nếp, thiết thực, là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chú trọng rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đạo đức nghề nghiệp, sát với đặc điểm, tình hình cơ sở; đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu. Những mô hình tốt, cách làm hay được biểu dương và nhân rộng. Đồng thời, công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức, tăng sức đề kháng của cán bộ, đảng viên được BTV Thành ủy chỉ đạo tập trung, thường xuyên hơn qua việc đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái”. Coi trọng nhiệm vụ rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên. Tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị.

Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và tiếp công dân, chú trọng giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ được chú trọng. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ có chuyển biến tích cực, chú trọng chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng chặt chẽ, nghiêm minh, đạt hiệu quả thiết thực. Qua kiểm tra, giám sát năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực, Thành ủy, BTV Thành ủy đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 7 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 447 trường hợp, trong đó có 2 đảng viên vi phạm về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Sau 6 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và hơn 1 năm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ thành phố đã có bước chuyển biến, từng bước phát huy được các nhân tố tích cực, xiết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Đến nay, đa số cán bộ, đảng viên có chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm. Mối quan hệ mật thiết với nhân dân tiếp tục được củng cố, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp

Một là, tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực thi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII). Thực hiện tốt Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của BTV Thành ủy về “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Xử lý kịp thời, nghiêm minh và công khai kết quả xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước để nhân dân giám sát. Kiên quyết đưa ngay những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, mặt trận Tổ quốc, HĐND, cấp ủy các cấp giám sát quá trình xử lý các sai phạm.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố thực hiện kiên quyết, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập với quyết tâm kiện toàn bộ máy tổ chức. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm năng lực, đạo đức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X và thực hiện có kết quả ngay từ năm đầu Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững vì cả nước.

Ba là, tiếp tục bổ sung, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 về “Phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ thành phố và phản bác các quan điểm sai trái”; Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 20-9-2016 của BTV Thành ủy về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc đối chiếu, tự liên hệ của từng cán bộ, đảng viên về 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thành nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ. Kiên trì giáo dục, thuyết phục, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Bốn là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị nhằm không ngừng nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng các quy chế, quy định về kỷ luật phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên; cơ chế cung cấp thông tin, trao đổi, đối thoại, giáo dục, thuyết phục đối với cán bộ, đảng viên bức xúc do thiếu thông tin có nhận thức, quan điểm khác nhau liên quan đến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Năm là, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách công vụ, công chức; nghiên cứu các giải pháp nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác, ổn định cuộc sống. Ban hành các quy định rõ ràng hơn trong công tác cán bộ, trong tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, bảo vệ người dám đấu tranh trong phê bình. Hệ thống hóa các quy định, chuẩn mực về đạo đức, mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng, với nhân dân.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 6-1-2012 của BTV Thành ủy về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”; đề cao tự phê bình và phê bình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Bảy là, triển khai thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố; quy định về trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiếp thu góp ý của mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy chế về lấy ý kiến nhân dân thông qua mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp trước khi ban hành. Mặt trận Tổ quốc thành phố giám sát việc thực hiện đối thoại với nhân dân của người đứng đầu và giám sát công tác dân vận của cơ quan nhà nước theo Kết luận số 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất