Công tác đại biểu dân cử - Một năm nhìn lại
Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cùng các đại biểu dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ Ảnh: Trọng Hiếu

Năm 2019, hoạt động của Ban Công tác đại biểu để lại nhiều dấu ấn rõ nét, được Lãnh đạo Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND. Đó là:

Hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức và cán bộ. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ ở các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội. Tham mưu điều động, bổ nhiệm tăng cường đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương đối với 4 đại biểu Quốc hội. Cho thôi, miễn nhiệm 2 đại biểu Quốc hội.

Cùng với tham gia hoàn thiện thể chế, chủ trương lớn, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, Ban chủ động triển khai công tác cán bộ. Năm 2019, Ban giúp Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai các bước rà soát, bổ sung quy hoạch, xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2017-2021 và nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, Đảng đoàn Quốc hội đã phê duyệt bổ sung quy hoạch 43 đồng chí, trong đó 15 nữ (34,9%); 28 nam (65,1%); 2 cán bộ là người dân tộc thiểu số (4,7%). Đồng thời, Đảng đoàn Quốc hội đã giới thiệu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch đối với 26 đồng chí, trong đó 6 nữ (23,1%); 20 nam (76,9%); 5 là người dân tộc (19,2%).

Đặc biệt, Ban tham mưu giúp Đảng đoàn Quốc hội tiến hành các bước xem xét, đánh giá giới thiệu 14 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ cấp chiến lược (Ủy viên BCH Trung ương khóa XIII của Đảng). Trong đó 2 nữ (14,3%); 1 là người dân tộc thiểu số (7,1%).

Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đại biểu dân cử. Từ đầu năm 2019, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Hội nghị “Công tác báo cáo viên, cộng tác viên trong hoạt động bồi dưỡng đại biểu dân cử” nhằm lắng nghe, tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp, đề xuất của các báo cáo viên, cộng tác viên. Bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã tổ chức 4 hội nghị về chủ đề “Kỹ năng xây dựng chính sách và giám sát trong lĩnh vực giáo dục” và “Phân tích chính sách và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động” với trên 500 đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và cán bộ văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND các tỉnh, thành phố trong cả nước, được các đại biểu đánh giá cao.

Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND 32 tỉnh, thành phố tổ chức 33 hội nghị bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp từ cơ bản đến chuyên sâu, gắn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chung với thực tiễn, yêu cầu phát triển của địa phương. Ban Công tác đại biểu tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cử 12 đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý tham gia Đoàn cán bộ cao cấp đi nghiên cứu tại Trung Quốc và Xin-ga-po theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương; tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, cao cấp lý luận chính trị. Ban hành quyết định cử 13 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược (khóa XIII).

Thực hiện chế độ, chính sách kịp thời, đúng pháp luật. Ban đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan chuẩn bị các văn bản về lương và các chế độ khác của đại biểu Quốc hội chuyên trách trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, như tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung. Hướng dẫn về nâng bậc lương trước thời hạn đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý. Tổ chức thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc diện quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hướng dẫn và tổ chức hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, nhất là trong công tác phối hợp với Thường trực HĐND của 12 tỉnh, thành phố tổ chức 12 hội nghị ở 6 khu vực, với sự tham dự và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội. Các hội nghị tập trung vào những chủ đề thiết thực gắn với hoạt động của HĐND và thực tiễn của mỗi vùng miền, qua đó đóng góp ý kiến hoàn thiện thể chế pháp lý liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Công tác đại biểu thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện các đề án được Đảng đoàn Quốc hội giao năm 2019, trọng tâm là Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội các văn bản trình Quốc hội xem xét quyết định ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử Quốc hội. Giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các văn bản pháp luật như Luật Tổ chức Quốc hội và các văn bản khác liên quan đến tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nguồn cán bộ để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Chủ động, tham mưu có phương án để tổ chức thực hiện chính sách đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là những cán bộ không đủ tuổi tái cử bảo đảm hài hòa và đúng quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất