Một năm nhiều dấu ấn tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Thưa đồng chí, nhìn lại năm 2019 và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được nhiều dấu ấn nổi bật. Vậy, đâu là “mấu chốt” để tạo ra bước chuyển biến tích cực đó?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã phát huy trí tuệ tập thể, tham mưu xây dựng, hoàn thành nhiều đề án, nhiệm vụ quan trọng, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung của công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Có thể kể đến những kết quả tích cực sau:

1. Tham mưu xây dựng và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với quan điểm kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách. Lần đầu tiên đưa ra một hệ thống gồm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để nhận diện phòng, chống có hiệu quả. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được triển khai, đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, đã tham mưu BCH Trung ương ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương.

2. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tích cực cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm, đã tạo chuyển biến tích cực và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, khâu trung gian, giảm cấp trưởng, cấp phó. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển. Tính đến 30-9-2019 đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 100 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 496 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương, 81 cục, vụ và tương đương; 73 đơn vị sự nghiệp công lập; 2.658 cấp phòng; 1.946 cấp đội thuộc chi cục; giảm 4.162 đơn vị sự nghiệp... giảm 9.893 cấp trưởng, cấp phó cơ quan đơn vị hành chính cấp huyện. Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đã tinh giản 236.039 người. Việc sắp sếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế đã tiết kiệm ngân sách trên 10.000 tỷ đồng.

3. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nhiều chủ trương mới đã được thực hiện thí điểm như: thi tuyển cán bộ lãnh đạo; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số thể chế về công tác đánh giá cán bộ; tham mưu Bộ Chính trị chỉ đạo thực hiện đợt tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị. Căn cứ vào kết quả rà soát, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành kết luận chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại công tác cán bộ và tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp chưa thực hiện đúng tiêu chuẩn điều kiện, quy trình và xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm.

4. Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành Hướng dẫn số 26 hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp; ban hành Kết luận số 55 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ.

5. Tham mưu thực hiện tốt công tác thường xuyên. Trong đó, tập trung tham mưu rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều quy định, quy chế, quy trình, kết luận về đổi mới công tác cán bộ (Quy định số 105, 89, 90, 98, 08; Thông báo số 13, 36; Kết luận số 12, 24, 55, 48...) đưa công tác cán bộ từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch hơn, góp phần phòng, chống tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đã tổ chức 4 lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho 181 đồng chí quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Tham mưu cho Đảng thực hiện hiệu quả nhiều việc lớn, việc khó trong bối cảnh bộ máy và nhân sự của Ngành vừa phải tinh gọn, vừa phải nâng cao chất lượng, hiệu quả, vậy toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực như thế nào để có thể hoàn thành trọng trách mà Đảng giao phó, thưa đồng chí?  

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay số lượng biên chế toàn Ngành giảm 8%. Riêng Ban Tổ chức Trung ương giảm hơn 20%. Để có kết quả tích cực đáng phấn khởi như đã nêu trên, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có thể rút ra một số điểm nổi bật sau:

Một là, luôn bám sát Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương, căn cứ vào Hiến pháp, các quy định pháp luật và tình hình thực tế khách quan, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản cũng như những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hai là, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực, thường vụ cấp ủy các cấp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, phối hợp chặt chẽ trong và ngoài Ngành, với các cơ quan thông tấn, báo chí trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ba là, duy trì nền nếp chế độ giao ban trực tuyến trong Ngành, thường xuyên đổi mới cách thức triển khai theo hướng thảo luận chuyên đề, giới thiệu mô hình mới, chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hóa” (hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tự động hóa tổ chức thực hiện, tối ưu hóa kết quả hoạt động); đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo hướng đơn giản, hiệu quả, thiết thực; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Tập trung chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cán bộ, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Năm là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” với phương châm “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn; hành động phải quyết liệt, hiệu quả; xác định trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc ấy”, nhất là việc tham mưu thực hiện công tác cán bộ một cách dân chủ, vô tư, khách quan, tất cả vì sự nghiệp chung.

Sáu là, coi trọng sự gương mẫu của cấp trên và người đứng đầu. Tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên với phát huy vai trò tích cực của nhân dân tham gia xây dựng Đảng…

Năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong bối cảnh vừa có những thuận lợi, thời cơ, vừa có những khó khăn, thách thức đan xen, toàn Ngành xác định nhiệm vụ trọng tâm là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và cũng là năm chúng ta kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, toàn Ngành xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, toàn Ngành phải chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trước hết là công tác nhân sự. Việc chuẩn bị nhân sự phải căn cứ vào các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực sự phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự. Lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, vừa hồng, vừa chuyên tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới và kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp, thiếu gương mẫu, cục bộ, bè phái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân, bản thân và gia đình thiếu gương mẫu vào cấp ủy các cấp. Tham mưu tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp mình và chỉ đạo đại hội cấp dưới. Tổ chức tốt việc thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

2. Chuẩn bị và tổ chức đại hội phải gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội. Tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực phân cấp, phân quyền, thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian. Giảm tỷ lệ người phục vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong quá trình thực hiện cần tích cực nghiên cứu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là khi thực hiện thí điểm một số mô hình mới.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương. Tập trung ngăn chặn và đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội. Có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và trong công tác nhân sự.

3. Tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước. Làm tốt chức năng tham mưu về công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa đức và tài, giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và đặc biệt là BCH Trung ương khóa XIII. Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cần sớm tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

4. Bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để tiếp tục cụ thể hóa thành khung chương trình đào tạo, tăng cường huy động các nguồn lực để đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ cả trong và ngoài nước. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Quan tâm đầu tư thích đáng, nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc.

5. Tiếp tục củng cố, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng theo phương châm “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu và tinh thông”; đồng thời, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo quyết tâm mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chăm lo xây dựng lực lượng, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu và tính chiến đấu của người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ phát triển mới hiện nay. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Trước mắt, tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Nhân dịp đón Xuân Canh Tý, kính chúc đồng chí cùng gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

                   

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất