Đảng bộ Đăk Nông chăm lo công tác xây dựng đảng

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thị ủy Gia Nghĩa tham gia sinh hoạt chi bộ thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia.

Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Để từng bước nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 23 ngày 22-8-2007 và Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 14 về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ bảo đảm theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 05 của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 26 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử lãnh đạo, phòng chuyên môn tham dự sinh hoạt đột xuất tại một số chi bộ ở tất cả các loại hình để nắm bắt thực trạng và chấn chỉnh việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư.

Đồng chí Trần Duy Thọ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham dự sinh hoạt tại 19 chi bộ; đồng thời, có văn bản đề nghị các cấp ủy đảng chủ động cử cán bộ thường xuyên tham dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng bộ cấp mình quản lý. Việc dự sinh hoạt là cách đánh giá khách quan nhất về chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư nói riêng và các loại hình chi bộ nói chung. Với tinh thần “sai sót ở đâu, sửa đổi, bổ sung ở đó”, việc trực tiếp chỉ ra qua thực tế sinh hoạt đã giúp các chi bộ hiểu hơn, nhìn nhận đúng đắn, sát thực hơn thực trạng của chi bộ mình. Đồng thời, cán bộ đi dự cũng nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của các chi bộ để kịp thời tham mưu cho cấp trên có những giải pháp tháo gỡ”.

Cũng trong năm 2017, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, phối hợp cùng với Huyện ủy Đắk Mil và Huyện ủy Đắk Glong đề ra các giải pháp thật sự hiệu quả để xóa các chi bộ thôn chưa có đảng viên là người tại chỗ. Hiện nay, tỉnh ta chỉ còn 3 chi bộ thôn của huyện Đắk Mil chưa có đảng viên là người tại chỗ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong năm 2017, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.395 đảng viên, đạt trên 124% chỉ tiêu.

Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện Kết luận số 80, ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các loại hình doanh nghiệp. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiến hành khảo sát tại 17 doanh nghiệp tư nhân để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuyển 10 tổ chức đảng và 200 đảng viên ở các công ty lâm nghiệp về trực thuộc các đảng bộ huyện, thị xã quản lý.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, vai trò, năng lực lãnh đạo của TCCS đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Kết quả phân loại năm 2017 có 206 TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh; 134 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 43 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ và chỉ có 6 TCCS đảng yếu kém. Về đảng viên có 2.491 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 18.358 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1.607 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 272 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Xây dựng hệ thống chính trị

Thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 7-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc để xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và trình Trung ương xem xét, phê duyệt. Tính đến cuối năm 2017, khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đề nghị tinh giản 20 biên chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai khảo sát tại 16 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 8 huyện, thị xã để đánh giá thực trạng hoạt động và đề xuất phương án sắp xếp, bố trí, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn theo tinh thần Kết luận số 64, ngày 28-5-2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Đặc biệt, triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, đồng thời chuẩn bị các nội dung để triển khai xây dựng Chương trình hành động chung thực hiện Nghị quyết số 18 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Tỉnh phấn đấu hết quý I-2018 sẽ hoàn thành rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp xã, thôn, tổ dân phố và xây dựng đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện; xây dựng nghị quyết về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã, thôn, tổ dân phố. Các huyện ủy, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc cũng đã tích cực triển khai tại địa phương, đơn vị mình theo đúng tinh thần hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Trong thời gian tới, cùng với triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18, việc củng cố, nâng cao chất lượng TCCS đảng, đảng viên gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, củng cố, kiện toàn các TCCS đảng xếp loại yếu kém trong năm 2017 sẽ được tỉnh chú trọng.

Lam Giang

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất