Cách làm mới trong quy hoạch cán bộ ở TP. Hồ Chí Minh
Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án về công tác cán bộ trình Hội nghị Trung ương 7 tại Tp Hồ Chí Minh.

Qua rà soát công tác quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Tổ chức Thành ủy nhận thấy, việc thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 17-5-2013 về quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo đạt kết quả tích cực. Cụ thể, ở các quận, huyện, quy hoạch nguồn nhân sự BCH 1.816 đồng chí (1,8 lần đương nhiệm), BTV 588 đồng chí (1,9 lần), bí thư quận, huyện ủy 90 đồng chí (3,7 lần), phó bí thư quận, huyện ủy chuyên trách công tác đảng 116 đồng chí (3,9 lần), chủ tịch UBND quận, huyện 91 đồng chí (3,8 lần), phó chủ tịch UBND quận, huyện 324 đồng chí (3,9 lần). Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở, nguồn quy hoạch BCH 1.191 đồng chí (1,6 lần), BTV có 392 đồng chí (1,8 lần); bí thư đảng ủy 95 đồng chí (2,2 lần), phó bí thư chuyên trách công tác đảng 160 đồng chí (2,7 lần), cấp trưởng sở, ngành và tương đương 172 đồng chí; cấp phó sở, ngành và tương đương 539 đồng chí. Kết quả công tác quy hoạch đã giúp cho quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở chủ động công tác nhân sự đại hội đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng hơn so với quy hoạch trước đây... Tuy nhiên, công tác quy hoạch cán bộ tại một số quận, huyện, sở, ngành còn hạn chế: Nguồn quy hoạch các cấp ủy, cơ quan, đơn vị hầu hết là cán bộ tại chỗ, chưa mở rộng đến các đơn vị, cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; chưa mạnh dạn phát hiện, giới thiệu số chuyên viên, cán bộ trẻ tuổi có triển vọng đưa vào quy hoạch, do đó độ tuổi cán bộ dự bị còn cao, tỷ lệ cán bộ từ 30 đến 35 tuổi đối với cấp ủy sở, ngành, quận, huyện và thành phố quá ít.

Nhằm khắc phục những hạn chế trong quy hoạch cán bộ, nhất là tình trạng cục bộ, khép kín và tạo điều kiện cho cán bộ ở từng cơ quan, đơn vị đều có cơ hội phát huy hết năng lực, sở trường, cống hiến và phát triển, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ động nghiên cứu, lập danh sách nguồn cán bộ quy hoạch “mở”, trình BTV Thành ủy. Kết quả, BTV Thành ủy đã phê duyệt công nhận 501 cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch “mở” gồm 277 đồng chí ở khối quận, huyện và 224 đồng chí ở khối sở, ngành, thành phố. Trong đó, 125 đồng chí là cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý; 148 đồng chí là trưởng phòng cấp sở và tương đương, quận ủy viên, huyện ủy viên, đảng ủy viên đảng ủy cấp trên cơ sở; 228 đồng chí là phó trưởng phòng cấp sở và tương đương, trưởng phòng, phó trưởng phòng cấp quận và tương đương trở lên, bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp phường, ủy viên BTV đoàn thể cấp quận, ủy viên thường trực MTTQ cấp quận trở lên; trưởng MTTQ, đoàn thể cấp phường. Chất lượng nguồn quy hoạch được nâng lên. Trong 501 đồng chí có 228 nữ (45,5%), 251 đồng chí sinh năm 1980 trở lại đây (50,1%), 8 đồng chí có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ (1,6%), 296 đồng chí trình độ thạc sĩ (59,1%), 20 đồng chí đang học cao học (4%); 377 đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị (75,3%), 44 đồng chí đang học cao cấp, cử nhân chính trị (8,8%), 80 đồng chí trình độ trung cấp chính trị (16%). Kết quả đánh giá, phân tích chất lượng hằng năm cho thấy, các đồng chí trong nguồn quy hoạch “mở” đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn cao, đã được đào tạo cơ bản về lý luận chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Có tinh thần cầu tiến và qua thực tiễn phấn đấu, rèn luyện thể hiện là những cán bộ triển vọng.

Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu BTV Thành ủy về tiêu chí cán bộ trong danh sách quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị có khó khăn về nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ “mở” và tiêu chí đã được BTV Thành ủy thông qua, Ban Tổ chức Thành ủy chủ động rà soát, đề xuất giới thiệu bổ sung 143/501 cán bộ để đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị có khó khăn về cán bộ nhằm bảo đảm yêu cầu, cơ cấu 3 độ tuổi, cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ đề xuất phê duyệt, xác nhận quy hoạch.

Đồng thời, Ban Tổ chức Thành ủy khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và nguyện vọng của cán bộ trong nguồn, tham mưu BTV Thành ủy có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh. Căn cứ vào năng lực, kết quả hoạt động thực tiễn của cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nơi cán bộ được đưa vào quy hoạch thực hiện luân chuyển cán bộ, bố trí vào chức danh quy hoạch hoặc tiếp cận chức danh quy hoạch. Trong đó, việc đánh giá cán bộ được tiến hành toàn diện, khách quan làm cơ sở cho luân chuyển, bố trí cán bộ bảo đảm đúng với năng lực, sở trường.

Góp phần động viên, xác định vai trò, trách nhiệm và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ trong nguồn quy hoạch “mở”, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu BTV Thành ủy tổ chức gặp gỡ với cán bộ nguồn “mở”, tạo điều kiện cho cán bộ trao đổi về quá trình phấn đấu của bản thân, những thuận lợi, khó khăn trong công tác. Đồng thời, giúp BTV Thành ủy ghi nhận những nguyện vọng chính đáng, phù hợp với các quy định hiện hành của cán bộ để giải quyết ngay. Đây cũng là dịp để Ban Tổ chức Thành ủy tổng hợp những đề xuất sáng tạo, hợp lý của cá nhân, cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ nhằm tham mưu BTV Thành ủy có chủ trương chung về công tác cán bộ.

Việc lập danh sách cán bộ trẻ, có triển vọng thực hiện quy hoạch “động” và “mở” được xem là cách vận dụng sáng tạo các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ phù hợp với thực tiễn của thành phố, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành ủy, BTV Thành ủy, của các cấp ủy và hệ thống chính trị thành phố, giúp thành phố xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặc dù danh sách nguồn quy hoạch “mở” còn khiêm tốn so với tổng số cán bộ trong danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý nhưng bước đầu đã tạo được cách làm mới trong quy hoạch cán bộ. Kết quả bước đầu cho thấy, quy hoạch “mở” đã tạo điều kiện thuận lợi cho phát hiện nguồn cán bộ ở các ngành, địa phương để đào tạo, luân chuyển, bố trí công tác phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác bố trí, bổ nhiệm cán bộ, tạo sự liên thông trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, góp phần khắc phục những biểu hiện cục bộ, khép kín trong quy hoạch cán bộ.

Để quy hoạch cán bộ “động” và “mở” phát huy tác dụng tốt, Ban Tổ chức Thành ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, tham mưu giúp BTV Thành ủy nắm chắc tình hình để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nguồn phát huy và khẳng định năng lực. Trong thời gian tới, khi cả thành phố chuyển động mạnh trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức - cán bộ càng cực kỳ quan trọng. Đây cũng là yêu cầu, nhiệm vụ mà đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực thực hiện để đạt nhiều thành tựu mới trong năm Mậu Tuất 2018.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất