Phú Yên phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân
Lế tôn vinh các doanh nhân văn hóa xuất sắc thòi kỳ đổi mới.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn nước ngoài” và các kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy, trong những năm qua Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa thành các Nghị quyết, kế hoạch và triển khai thực hiện với những giải pháp trọng tâm đạt được những kết quả tích cực.

Đối với các doanh nghiệp đã có tổ chức đảng: Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như: lãnh đạo các cấp ủy TCCSĐ triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ trong doanh nghiệp theo quy định của Ban Bí thư; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy và chi bộ, đảm bảo nội dung, yêu cầu theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với việc triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kịp thời củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy; triển khai tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên hằng năm đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, chất lượng; thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên; phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, tích cực trong đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ…            

Đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập Tổ công tác phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp tư nhân (gọi tắt là Tổ công tác), tiến hành khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công đoàn Khu Kinh tế và các cơ quan có liên quan của tỉnh tiến hành rà soát các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp của tỉnh để nắm tình hình hoạt động, qua đó tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp về các chủ trương của Đảng, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khối tiến hành rà soát tình hình đoàn viên, hội viên tiến tới thành lập các tổ chức cơ sở đoàn, cơ sở hội trong các doanh nghiệp này, qua đó phát huy vai trò của các cơ sở đoàn, cơ sở Hội trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên… Sau khi xem xét đề xuất của các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp và được sự thống nhất của lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định công nhận tình Đảng đối với những quần chúng đủ điều kiện và cho đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng; giao nhiệm vụ cho các TCCSĐ có điều kiện thuận lợi làm công tác phát triển đảng viên, tiến tới thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã có đảng viên nhưng chưa đủ số lượng để thành lập chi bộ; phối hợp với các huyện, thành uỷ giới thiệu các quần chúng ưu tú đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong các doanh nghiệp chưa có đảng viên về cấp uỷ địa phương nơi cư trú theo dõi, giúp đỡ kết nạp Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện các giải pháp trên, sức chiến đấu của TCCSĐ trong các doanh nghiệp tư nhân thuộc Khối có chuyển biến tích cực, nhìn chung các TCCSĐ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, có đơn vị nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; xác lập được mối quan hệ phối hợp tốt với chủ doanh nghiệp. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và thành lập TCCSĐ đạt được kết quả đáng phấn khởi, trong nhiệm kỳ qua đã bồi dưỡng nhận thức về đảng cho gần 500 quần chúng ưu tú (có 29 quần chúng ưu tú trong 05 doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng) và đã kết nạp được 178 đảng viên mới (trong đó: 1 trường hợp là chủ doanh nghiệp, 6 quần chúng trong 2 doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng); thành lập mới 10 TCCSĐ; thành lập 16 tổ chức cơ sở đoàn với 655 đoàn viên; 100% doanh nghiệp tư nhân có TCCSĐ trực thuộc Đảng ủy Khối đều có tổ chức công đoàn.                              

Tuy nhiên, công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân tại Đảng bộ Khối vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế như: công tác vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp đồng tình việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp rất khó khăn, mất nhiều thời gian và công sức. Có khi vận động được chủ doanh nghiệp đồng thuận thì lại phát sinh các vấn đề như: có doanh nghiệp khi tiến hành khảo sát thì có đảng viên nhưng sau khi triển khai công tác tạo nguồn phát triển đảng viên thì đảng viên đã nghỉ việc dẫn đến việc kết nạp đảng đối với quần chúng tại doanh nghiệp gặp lúng túng; có đơn vị, chủ doanh nghiệp và quần chúng đều muốn phối hợp làm công tác phát triển đảng, tiến tới thành lập tổ chức đảng nhưng tại doanh nghiệp lại không có đảng viên…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Phú Yên thì, từ kinh nghiệm thực tiễn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rút ra một số kinh nghiệm và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp có tổ chức đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp uỷ TCCSĐ với chủ (hoặc người quản lý) doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng hoạt động và tham gia xây dựng doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, qua đó từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Kịp thời củng cố, kiện toàn và nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, các đồng chí cấp ủy viên phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ và năng lực, có uy tín trong đảng viên và người lao động.  Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bảo đảm phát huy có hiệu quả tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, tích cực trong đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công tác; tăng cường công tác khảo sát, nắm tình hình các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu du lịch của tỉnh và trên địa bàn thành phố Tuy Hòa; tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận trong việc thành lập tổ chức đảng.

Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Công đoàn Khu kinh tế và chỉ đạo các đoàn thể Khối thực hiện công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong công tác phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp chưa có đảng viên; tiếp tục phân công nhiệm vụ cho các TCCSĐ có điều kiện thuận lợi làm công tác phát triển đảng viên để khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất