Xây dựng Đảng thực sự là "đạo đức, là văn minh"

Trong lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “…Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Người đã đặt vấn đề đạo đức lên hàng đầu trong công tác xây dựng đảng. Bởi, theo Người: Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Vì vậy, tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu khách quan trong các thời kỳ cách mạng. Tất nhiên, một đảng tiên phong cách mạng nếu chỉ “là đạo đức” thì chưa đủ mà còn phải “là văn minh”, phải tiêu biểu cho cả trí tuệ của dân tộc, có năng lực nhận thức quy luật và hành động cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng tiến lên.

Trung thành và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Đây là tư tưởng nhất quán từ khi thành lập và xuyên suốt quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng ta. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người đã dành trang đầu tiên để viết về tư cách đạo đức của người cách mạng. Đặc biệt, trong Di chúc, Người nhấn mạnh: Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, gần 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn đề ra chủ trương, đường lối đúng đắn, sáng tạo để lãnh đạo và đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn để Đảng luôn vững mạnh về mọi mặt, để mỗi cán bộ, đảng viên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trở thành “người đầy tớ” thật trung thành của nhân dân. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, phải chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm đáp ứng những vấn đề bức thiết thực tiễn đặt ra.

Nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện toàn diện, đồng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng không ngừng được bổ sung, phát triển và hiện thực hóa. Trình độ lý luận của Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng cao, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Hệ thống tổ chức đảng được xây dựng, củng cố vững mạnh từ Trung ương tới cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới công tác cán bộ. Đại đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng. Thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu rõ: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, công tác xây dựng đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước.

Có nhiều nguyên nhân, nhưng, nguyên nhân sâu xa, chủ yếu của tình trạng suy thoái ở một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là do bản thân những cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trước Đảng, trước nhân dân.

Trước yêu cầu nâng cao uy tín, vị thế của Đảng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, để xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về hiệu quả của công tác xây dựng đảng.

Đây là biện pháp cơ bản, xuyên suốt, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Tư tưởng đúng thì hành động mới không sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cần làm tốt việc giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục của tổ chức với tự giáo dục của từng cán bộ, đảng viên. Phải thường xuyên học tập, nghiên cứu để nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp ủy đảng. Thực hiện có nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, đề cao tự phê bình và phê bình. Thực hiện đúng các chế độ và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cần thiết cho cán bộ, đảng viên, nhất là về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phát hiện và đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái; ngăn ngừa và khắc phục kịp thời những biểu hiện thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy trách nhiệm tự bồi dưỡng, tự rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, đảng viên bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Đội ngũ cán bộ, đảng viên là người trực tiếp thực hiện nghị quyết của Đảng. Cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cần phải thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.  

Tập trung lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết về công tác cán bộ và chính sách cán bộ; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên toàn diện, nhất là bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn. Quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật và các mối quan hệ xã hội. Chú trọng rèn luyện cán bộ, đảng viên thông qua hoạt động thực tiễn. Kết hợp đánh giá, phân loại chất lượng, khen thưởng, bố trí, sử dụng và thực hiện đúng chính sách cán bộ.

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nội dung cơ bản trong công tác xây dựng đảng, nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, là cơ sở để xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh.

Các tổ chức đảng cần tiếp tục nâng cao năng lực cụ thể hóa, thực hiện nghị quyết. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị với nhiều nội dung phong phú và thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Đổi mới phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Bốn là, thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Chi bộ, đảng bộ cơ sở chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ quy định về quản lý đảng viên. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý của tổ chức đảng với tự quản lý của đảng viên, giữa quản lý đảng viên với quản lý cán bộ, giữa quản lý nội bộ đảng với tổ chức quần chúng tham gia quản lý. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý của tổ chức đảng nơi đảng viên công tác với quản lý của tổ chức đảng nơi cư trú để nắm chắc về lý lịch chính trị, quan hệ gia đình, nhất là những đảng viên có hoàn cảnh cá biệt để tổ chức đảng có cơ sở đánh giá, nhận xét chính xác.

Kết hợp chặt chẽ và vận dụng linh hoạt các biện pháp của công tác tư tưởng, tổ chức để giáo dục, rèn luyện đảng viên. Tổ chức tốt việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên về lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác…

Cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp cần nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên thuộc quyền. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên và kiểm tra, giám sát định kỳ. Chủ động phát hiện kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Xem xét, xử lý công minh, chính xác, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất