Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng phấn đấu thực hiện thành công cơ chế đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh
TPHCM đang phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2018, Thành ủy, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, công tác xây dựng đảng luôn được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Kết quả nổi bật năm 2018

Trong năm 2018, cùng với việc đề ra giải pháp mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh gắn với 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Thành ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 6-12-2018 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 54/NQ/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về “Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh”. Thành ủy đề ra chủ trương gắn thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội với thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng tính tự chủ, tăng cường trách nhiệm của chính quyền quận, huyện và cơ sở; thực hiện công khai, minh bạch để bảo đảm việc giám sát của HĐND các cấp; giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. 

Năm 2018, Thành ủy, BTV Thành ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, chú trọng nhận diện, xác định mức độ của những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nắm các nguồn thông tin để phát hiện, đấu tranh, xử lý, khắc phục kịp thời những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; cầu thị và nghiêm túc nhận trách nhiệm trước dân. Bên cạnh đó, BTV Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc đăng ký và hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện, từng cán bộ, đảng viên cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng; triển khai quán triệt các quy định của Đảng về phát huy vai trò nêu gương của tập thể cấp ủy, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của thành phố; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền đối với những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng; quan tâm định hướng công tác thông tin nội bộ về tình hình thời sự và các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; chú trọng công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu, nâng cao chất lượng các ấn phẩm phục vụ sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, biên soạn lịch sử địa phương. Tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24-3-2014 của BTV Thành ủy về “Đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” với nhiều giải pháp, có sự chuyển biến tích cực hơn và bước đầu lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Công tác xây dựng TCCSĐ, đảng viên tiếp tục được chú trọng; kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đảng viên về kê khai tài sản, thu nhập; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng, quản lý đảng viên.

Thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, BTV Thành ủy tập trung lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 17-10-2017 về khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đối tượng khảo sát gồm tất cả các chi bộ (chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận) thuộc các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy. BTV Thành ủy phân công các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy, cán bộ, chuyên viên cơ quan đảng từ thành phố đến cơ sở trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ, có báo cáo kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt của từng chi bộ, tổng hợp, đánh giá đúng thực trạng chất lượng sinh hoạt chi bộ theo từng loại hình, qua đó phát hiện những cách làm hay, sáng tạo và những hạn chế, tồn tại trong sinh hoạt chi bộ.

BTV Thành ủy chỉ đạo tiến hành khảo sát tình hình sinh hoạt chi bộ, tình hình tổ chức và hoạt động của các loại hình TCCSĐ, tổ chức chính  trị - xã hội ở địa bàn có nhiều chung cư, tổ chức đảng ở doanh nghiệp cổ phần hóa, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập... Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở này.

BTV Thành ủy sáp nhập Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp và Ban Chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp thành Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, nhằm tập trung đầu mối tham mưu công tác xây dựng đảng ở khu vực doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tăng cường hướng dẫn các tổ chức đảng tại doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động; làm tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

BTV Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND thành phố, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố và quận ủy, huyện ủy tập trung lãnh đạo triển khai “Năm Dân vận chính quyền”; đề cao vai trò cán bộ, công chức là đảng viên làm nòng cốt trong thực hiện cải cách hành chính và Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện công tác dân vận của chính quyền; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp tăng cường công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Một điểm nhấn đáng chú ý là, Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của BTV Thành ủy về “Quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước” được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có sự lan tỏa tích cực trong nhân dân. Trong đó, việc xử lý các kiến nghị của cử tri, phản ánh của cơ quan báo chí và các đơn, thư khiếu nại, phản ánh, tố cáo của cán bộ, đảng viên, người dân có sự chuyển biến tích cực, nhanh và kịp thời hơn, nhất là những vụ việc kéo dài hoặc có nhiều dư luận, góp phần làm giảm tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được coi trọng; chất lượng, hiệu quả được nâng lên. BTV Thành ủy đã xây dựng và ban hành 3 quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc triển khai xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; công tác quản lý tài chính; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai mạnh mẽ, thực hiện khá toàn diện. Trong đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng các cơ quan tư pháp thành phố nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt chức năng của từng ngành, từng lĩnh vực công tác theo chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đúng tinh thần cải cách tư pháp; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Năm 2019, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác xây dựng đảng như sau:

Một là, kiên trì, quyết liệt hơn trong triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội. Phát huy hiệu quả cơ chế lãnh đạo, điều hành thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” gắn với đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Hai là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Đề án số 02 của BTV Thành ủy; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao sức đề kháng, bản lĩnh chính trị đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là một tuyên truyền viên ở cơ sở.   

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác tổ chức, cán bộ nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trước mắt chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng các TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, đủ sức lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình TCCSĐ, nhất là TCCSĐ yếu kém, tổ chức đảng trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị sự nghiệp.

Bốn là, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỷ luật đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân hai cấp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật, tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát hoạt động tư pháp.

Sáu là, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Duy trì Tổ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tăng cường công tác truyền thông của các cơ quan báo chí thành phố, đấu tranh hiệu quả với âm mưu hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động, nhất là hoạt động kích động tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình hình an ninh trật tự phức tạp, đột biến bất ngờ.

Bảy là, tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn dân cư và các loại hình cơ quan, đơn vị; chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua sáng tạo, tạo cảm hứng mạnh mẽ trong đoàn viên, hội viên của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nỗ lực sáng tạo, thực hiện thành công Kết luận số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất