Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Đổi mới phương thức lãnh đạo là một trong những nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. So với các kỳ Đại hội trước, vấn đề này trong Văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới được bổ sung, cần nhận thức đúng để thực hiện có hiệu quả.

Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội XIII

Những năm qua, Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội luôn chú trọng, đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức cho cán bộ, đảng viên, đạt được những kết quả tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng Công ty nói riêng, của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung.

Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng cán bộ, đảng viên hiện nay

Trong những năm qua, báo chí nước ta đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội, đặc biệt là đã thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong đấu tranh chống tiêu cực về an ninh, tư tưởng.

Đổi mới việc học tập, quán triệt Nghị quyết tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy đến cấp cơ sở với nhiều đổi mới.

Vai trò của công tác tổng kết thực tiễn đối với kết quả tham mưu, đề xuất về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh và Đảng ta rất coi trọng tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Nhờ thường xuyên tổng kết thực tiễn mà đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn phù hợp với thực tiễn, được kiểm chứng bằng những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam.

Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng – 60 năm hoạt động và trưởng thành (12-9-1962 - 12-9-2022)

Từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam – người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam sớm thấy được nhiệm vụ bảo vệ Đảng là cực kỳ quan trọng, quan hệ trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Mỗi khi cách mạng nước ta chuyển qua thời kỳ mới, Đảng đều kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp bảo vệ Đảng phù hợp, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ thù, bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tuyên ngôn độc lập bất hủ và sáng mãi tư tưởng nhân văn của dân tộc Việt Nam

Ngày 19-8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám tại Hà Nội đã giành thắng lợi. Từ khu giải phóng Việt Bắc, vào chiều ngày 25-8-1945, theo sự chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Lương, bằng một xe bí mật đi cổng sau, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng Hồ Chí Minh đã về trú đóng tại ngôi nhà của nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô, tại số nhà 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội.

Bài học về sức dân ở Nam Bộ trong Cách mạng Tháng Tám 1945

Đúng 77 năm trước, sáng ngày 2-9-1945 đông đảo nhân dân Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ lân cận với hàng chục vạn người kéo về tập trung xung quanh quảng trường Norodom (nay là đại lộ Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch - Quận 1) hưởng ứng lời tuyên thệ quyết tâm giành chính quyền, bảo vệ chính quyền cách mạng đã về tay nhân dân Sài Gòn và Nam Bộ.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên cùng sát cánh với nhân dân tham gia vào công cuộc cách mạng do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động thế giới V.L.Lê-nin từng nói: “Không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng”. Lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin đã trở thành hiện thực, mở ra thời đại mới, thời đại cách mạng chống đế quốc giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu tấm gương sáng đối với các dân tộc thuộc địa. Quốc tế Cộng sản III ra đời vào tháng 3-1919 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tham nhũng và những giải pháp phòng, chống tham nhũng (bài 3)

Bác Hồ từng khẳng định: “Cán bộ bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(1)

Mới nhất

Xem nhiều nhất