Công an tỉnh Ninh Bình chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)              Công an TP. Ninh Bình tiến hành kiểm tra số ma túy thu giữ được trong một chuyên án.


Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã sớm ban hành nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện với chủ đề: Tiếp tục “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”; “Nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ quy hoạch” với phương châm “Trách nhiệm cụ thể; chương trình, kế hoạch cụ thể; làm việc cụ thể; kết quả cụ thể; thi đua cụ thể” (gọi tắt là 3 tự, 3 nâng, 5 cụ thể). Đến năm 2018 bổ sung thêm 3 nâng thành 6 nâng (3 nâng bổ sung là: Nâng cao kỷ luật, kỷ cương; nâng cao phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành); gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới..

Nhằm cụ thể hóa khẩu hiệu hành động, hằng năm Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết, Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch, lựa chọn 5 chuyên đề đột phá, 10 công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả; giao cho từng đơn vị chủ trì và các đơn vị phối hợp trong thực hiện các chuyên đề đột phá, công tác trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ; định kỳ báo cáo kết quả tiến độ thực hiện.

Để phát huy vai trò của người đứng đầu, Công an tỉnh Ninh Bình ban hành quy định 10 điều phải làm đối với trưởng các đơn vị và tổ chức ký cam kết thực hiện giữa thủ trưởng các đơn vị với Giám đốc Công an tỉnh; giữa đội trưởng, trưởng công an phường, thị trấn, đồn, trạm với trưởng các đơn vị. “10 phải” là: Phải phát huy truyền thống; phải làm tốt vai trò tham mưu; phải quyết liệt chỉ đạo các công tác trọng tâm, đột phá; phải nắm vững và xử lý kịp thời tình hình an ninh trật tự; phải gương mẫu; phải chỉ đạo có hiệu quả phong trào “3 tự, 6 nâng, 5 cụ thể”; phải thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và công tác cán bộ; phải giáo dục cán bộ chiến sỹ và gia đình chấp hành nghiêm các quy định; phải chỉ đạo đơn vị tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng; phải phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an để thực hiện có hiệu quả các chuyên đề đột phá, công tác trọng tâm của Công an tỉnh. Hằng tháng, lấy phiếu đánh giá kết quả thực hiện và góp ý trên các mặt công tác của thủ trưởng các đơn vị đối với giám đốc; hằng quý lấy phiếu đánh giá và góp ý của lãnh đạo, chỉ huy đối với trưởng các đơn vị; hằng tháng lấy phiếu đánh giá của cán bộ chiến sỹ đối với đội trưởng, trưởng công an phường, thị trấn, đồn, trạm. Đồng chí giám đốc cũng như trưởng các đơn vị tổ chức hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp và giải trình những việc đã làm được, chưa làm được đồng thời có kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra. Thông qua đó, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ có thể giám sát được những hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy và có những ý kiến đóng góp chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Cũng qua đây đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thật sự gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, thực hành nếp sống văn hóa, làm gương cho cán bộ, chiến sỹ noi theo.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đối với lực lượng Công an Ninh Bình. 6 tháng một lần xin ý kiến góp ý của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc các huyện, thành phố đối với lãnh đạo công an các huyện, thành phố; của các đồng chí trong BCH đảng bộ xã, phường, thị trấn đối với chỉ huy công an các phường, thị trấn, đồn, trạm; đối với lực lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, xin ý kiến góp ý của các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, xóm và nhân dân trên địa bàn phụ trách. Hằng năm, Công an tỉnh Ninh Bình còn tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Các đơn vị có trụ sở độc lập, có khu vực tiếp dân đặt hòm thư góp ý tại các trụ sở và khu vực giải quyết công việc cho cơ quan, tổ chức và công dân; công khai số điện thoại “đường dây nóng”, số điện thoại lãnh đạo, chỉ huy để nhân dân thuận lợi đóng góp ý kiến.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình quyết liệt đổi mới công tác thi đua, khen thưởng với phương châm thi đua, khen thưởng vừa là động lực, vừa là mục tiêu cho cán bộ, chiến sỹ phấn đấu, rèn luyện. Quyết định lập Cúp luân lưu, Sổ vàng truyền thống của Công an tỉnh; hằng tháng căn cứ kết quả công tác của các đơn vị để bình xét, lựa chọn trao Cúp cho 10 tập thể, biểu dương, ghi danh Sổ vàng truyền thống 20 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua tại Lễ chào cờ Tổ quốc. Đặc biệt, lấy ngày 19-5 hằng năm là ngày truyền thống của đơn vị để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc dưới Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn công tác thi đua, khen thưởng với công tác tổ chức - cán bộ, những đồng chí nào nhiều lần được khen thưởng, biểu dương, ghi danh Sổ vàng truyền thống thì được ưu tiên trong tạo nguồn phát triển đảng viên, cử đi học và lựa chọn bổ sung vào quy hoạch, được xem xét bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, chỉ huy khi cơ quan cần. Để động viên cán bộ, chiến sỹ, các hình thức khen thưởng đột xuất, thư khen, thưởng nóng… được tuyên dương tại Lễ chào cờ hằng tháng hoặc các đồng chí trong Ban Giám đốc trực tiếp đến các đơn vị trao thưởng.

Công an tỉnh Ninh Bình đã phát động sâu rộng phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ viết cam kết thực hiện “Tự học, tự rèn, tự đào tạo” để nâng cao trình độ, năng lực công tác. Chỉ đạo các đơn vị hằng tháng lựa chọn những chuyên đề, lĩnh vực, kỹ năng công tác mà cán bộ, chiến sỹ còn yếu để tập trung giải quyết bằng các hình thức như tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi theo kiểu cầm tay chỉ việc để nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sỹ. Hằng tuần, các đội công tác, công an phường, thị trấn, đồn, trạm tổ chức tọa đàm, trao đổi, rút kinh nghiệm từ thực tế công tác để nâng cao kỹ năng cho cán bộ, chiến sỹ trong xử lý công việc. Phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo” ở Công an Ninh Bình ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, với nhiều hình thức cụ thể, gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ của các tổ, đội, đơn vị công tác. Qua đó nâng cao trình độ nhận thức và kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thường xuyên rà soát số cán bộ, chiến sỹ có biểu hiện vi phạm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng công tác thấp đưa vào diện quản lý “cá biệt” để có biện pháp quản lý, giáo dục; giao cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ đồng thời kết hợp cùng với gia đình để theo dõi; hằng tuần, hằng tháng có nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện của những trường hợp “cá biệt”; 6 tháng một lần tiến hành đánh giá kết quả, những trường hợp thực sự có tiến bộ được đưa ra khỏi diện “cá biệt”. Công an tỉnh Ninh Bình còn tổ chức hội nghị gặp mặt giữa Công an tỉnh với phụ huynh, thân nhân cán bộ, chiến sỹ trong diện “cá biệt”. Tại hội nghị này, từng đồng chí trong diện “cá biệt” kiểm điểm quá trình sai phạm của bản thân và đưa ra phương hướng khắc phục, sửa chữa. Phối hợp chặt chẽ với gia đình để giáo dục, quản lý; những trường hợp đưa vào diện quản lý, giáo dục “cá biệt” nhưng chưa tiến bộ hoặc tiến bộ chậm đều bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm. Do vậy, số cán bộ, chiến sỹ vi phạm đã giảm hẳn, nhiều đồng chí phấn đấu, rèn luyện tốt được xem xét đưa vào quy hoạch, có đồng chí đã được bổ nhiệm chỉ huy cấp đội.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, đồng thời xây dựng nghị quyết, kế hoạch của Công an tỉnh về bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Chỉ đạo tiến hành rà soát biên chế, việc làm của các đơn vị, lập danh sách những đồng chí được đào tạo chuyên ngành cảnh sát quản lý hành chính; những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, có khả năng làm công tác dân vận, có tinh thần trách nhiệm cao, tư duy làm việc độc lập gửi về Công an tỉnh để từng bước tăng cường cho cơ sở; vận động cán bộ, chiến sỹ viết đơn tình nguyện xung phong xuống cơ sở. Việc tăng cường cán bộ, chiến sỹ công tác tại xã, thị trấn được chia làm nhiều đợt. Trước khi cán bộ, chiến sỹ được bố trí xuống các xã, thị trấn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã kịp thời biểu dương, động viên tư tưởng những cán bộ, chiến sỹ tình nguyện xin đi cơ sở; đồng thời có chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ. Đến nay, Công an tỉnh đã bố trí được 406 đồng chí công an chính quy xuống 123/123 xã (đảm bảo mỗi xã ít nhất có từ 3 đồng chí trở lên). Thành lập 123 tổ công an phụ trách xã ở 123 xã; xây dựng quy chế phối hợp giữa công an xã và mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền xã. Bước đầu đã dần ổn định tổ chức và trở thành lực lượng nòng cốt trong tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an tỉnh Ninh Bình phát động, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại các giáo xứ, vùng dân tộc, tôn giáo, địa bàn trọng điểm, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các xã đăng ký về đích nông thôn mới để tổ chức các hoạt động cộng đồng bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, tết, tuyên truyền pháp luật, chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa; tặng quà cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám, cấp thuốc miễn phí; gặt lúa giúp dân, đắp đê phòng chống bão lụt; cấp căn cước công dân miễn phí; giao lưu văn hóa, văn nghệ… để giáo dục tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, chiến sỹ. Trong hai năm qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và bàn giao 9 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình theo đạo công giáo, dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; làm 1.8km đường giao thông nông thôn…

Với cách làm chủ động, sáng tạo, hai năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Bình đều nhận thức sâu sắc nội dung, mục đích, yêu cầu của Nghị quyết, Chỉ thị, Cuộc vận động, từ đó phấn đấu, rèn luyện trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; kỷ cương kỷ luật được tăng cường, lễ tiết, tác phong được chấn chỉnh, thái độ tiếp xúc với nhân dân văn minh, lịch sự; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy được phát huy, nhiều đồng chí thực sự say mê, sâu sát thực tiễn, là tấm gương trước cán bộ, chiến sỹ. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ được nâng cao, các mặt công tác chuyên môn đạt kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác vượt cao…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất