Tây Ninh: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị
Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với UBND Thành phố Tây Ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 15-3-2018 về thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Qua đánh giá thực trạng cho thấy, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của Tây Ninh vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp; việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt kết quả thấp, trong khi đó, số lãnh đạo cấp phó nhiều, số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước rất lớn. Với quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 18 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang được triển khai tích cực.

Một là, thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy (đầu mối bên trong) các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh, Báo Tây Ninh và Trường Chính trị tỉnh. Dự kiến sau khi thực hiện sắp xếp, sẽ giảm 23/80 đầu mối trực thuộc (tỷ lệ giảm 28,75%); số lượng lãnh đạo cơ quan: giảm 2/14 cấp trưởng và giảm 4/38 cấp phó; số lượng lãnh đạo cấp phòng: giảm 18/75 trưởng phòng và tương đương và giảm 22/79 phó trưởng phòng và tương đương.

Thực hiện đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện. Dự kiến sau khi thực hiện sắp xếp, toàn tỉnh giảm 35/127 phòng chuyên môn và 10/17 chi cục và tương đương (tỷ lệ giảm 31,25%); giảm 71/741 đơn vị sự nghiệp công lập (tỷ lệ giảm 9,6%). Cụ thể: Cấp tỉnh giảm 26 phòng chuyên môn, giảm 10 chi cục thuộc sở và tương đương, giảm 17 đơn vị sự nghiệp công lập; cấp huyện giảm 09 phòng chuyên môn (giải thể phòng Y tế), giảm 54 đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh: Thống nhất chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ; chức năng, nhiệm vụ tư vấn, khám, chữa bệnh, theo dõi, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ của Phòng khám và quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh về Bệnh viện đa khoa tỉnh. Chuyển giao chức năng tham mưu về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ của tỉnh; thực hiện chế độ chính sách về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ thuộc diện được theo dõi, quản lý sức khỏe về Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Hai là, thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các cơ quan trong khối đảng (bao gồm các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Đảng ủy Khối (sau khi hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh). Trước mắt, thực hiện chuyển giao bộ phận tài chính (kế toán, thủ quỹ) và lái xe về Văn phòng Tỉnh ủy. Sau khi sắp xếp, các cơ quan đảng tỉnh giảm 7 người; bố trí 6 người vào vị trí việc làm phù hợp trong tổng biên chế được giao và không tăng thêm biên chế; chuyển 11 người về Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho các cơ quan trong khối Đảng.

Thực hiện đề án hợp nhất Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, gắn với việc sắp xếp, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên và điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ phù hợp. Việc thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thành một Văn phòng tham mưu, giúp việc chung: Do Tây Ninh được Trung ương chọn thí điểm thực hiện mô hình này, vì vậy việc hợp nhất các đơn vị trên, tỉnh đang xây dựng đề án để thực hiện.

Ba là, tiếp tục thực hiện một số mô hình thí điểm, mô hình kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý, đến nay đã đạt được kết quả: 1) Cấp tỉnh: Đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 2) Cấp huyện: Có 4/9 đơn vị đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; có 5/9 đơn vị đã thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Nội dung này hiện nay các huyện còn lại tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc theo lộ trình. 3) Cấp xã: Có 42/95 đơn vị thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân, 8/95 đơn vị thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân. Tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch uỷ ban nhân dân ở những nơi có điều kiện. 

Bốn là, khắc phục tình trạng ấp, khu phố chưa có tổ chức đảng và trưởng ấp, khu phố không phải là đảng viên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, Thành ủy tập trung nâng cao chất lượng tổ chức đảng ở ấp, khu phố; quan tâm bố trí đồng chí trưởng ấp, khu phố là đảng viên hoặc thực hiện việc kiêm nhiệm. Hiện nay, toàn tỉnh có 542/542 ấp, khu phố đều có tổ chức đảng, có 277 trưởng ấp, khu phố là đảng viên; bí thư kiêm trưởng ấp, khu phố: 2; bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố: 8.

Năm là, thực hiện tinh giản biên chế (từ năm 2015 đến nay) theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11-9-2017 của Bộ Chính trị: năm 2018 thực hiện giao lại biên chế trong toàn tỉnh là 21.396 biên chế, giảm 2.397 (11,2%) so với biên chế giao năm 2015 (khối đảng, đoàn thể giảm 51; khối Nhà nước giảm 210; khối sự nghiệp giảm 2.136). Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ, tổng số người tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay là 337 người (khối Đảng, đoàn thể: 61, tỷ lệ 5,47%; khối Nhà nước: 118, tỷ lệ 5,87%; sự nghiệp 158, tỷ lệ 0,82%).

Quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cho thấy, việc kiêm nhiệm một số chức danh của cán bộ đã góp phần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đối với trọng trách được giao, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc. Qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giúp cấp uỷ các cấp tìm ra được những cán bộ có năng lực công tác và phẩm chất tốt, tạo nền tảng trong công tác tạo nguồn cán bộ cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Trong triển khai cũng đã sửa đổi, bổ sung quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định luân chuyển cán bộ; ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, rà soát tình hình, hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo: cấp tỉnh đã thực hiện giải thể (2), sáp nhập (4 còn 2), còn lại 8 ban chỉ đạo tiến hành củng cố kiện toàn thành viên cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện nghiêm quy định việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn như: việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW còn chậm so với lộ trình. Văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ nên trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng. Trong khi đó, tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy là việc khó, phức tạp, vì liên quan đến con người, đến chế độ, chính sách, quy định... 

Chính vì vậy, khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cấp ủy trước hết phải bảo đảm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để những đối tượng liên quan yên tâm, tránh gây sự bất ổn tâm lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Khi phát hiện vấn đề vướng mắc, cần đề xuất phương án giải quyết kịp thời để bảo đảm việc triển khai theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra. Trong triển khai, mỗi cơ quan, đơn vị cần quan tâm công tác xây dựng đề án vị trí việc làm cụ thể, tránh vướng mắc nảy sinh; đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, đáp ứng yêu cầu và tình hình nhiệm vụ.

Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất