Long An quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy.

PV: Xin đồng chí cho biết, việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở tỉnh Long An theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đạt kết quả thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, sau khi thực hiện sắp xếp lại, các cơ quan, đơn vị, địa phương đi vào hoạt động ổn định, bước đầu phát huy tính hiệu quả, đồng thời tạo sự chuyển biến trong hoạt động điều hành của người đứng đầu trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đến nay, tỉnh giảm được 2/37 đầu mối cấp sở; giảm 93/487 đơn vị đầu mối cấp phòng (mỗi đơn vị giảm từ 1-3 phòng). Về số lượng lãnh đạo, quản lý, đã giảm 72/475 trưởng phòng và tương đương, 137/1.076 phó trưởng phòng và tương đương. Năm 2018, có 36 cán bộ (CB), công chức được thực hiện tinh giản biên chế và giải quyết thôi việc theo nguyện vọng (khối cơ quan Đảng 14; khối chính quyền 22), ngoài ra, còn có 31 CB, công chức cấp xã. 

Đối với việc thực hiện kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện thực hiện ở 15 huyện, thị xã, thành phố; chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp huyện đã thực hiện ở 7/15 huyện, thị xã, thành phố, các địa phương còn lại chờ đến Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện quí II-2019 sẽ thực hiện.

Riêng việc sắp xếp lại các chức danh không chuyên trách cấp xã, đến nay giảm 1.497 người, có 11/192 xã, phường, thị trấn bố trí đúng số lượng theo đề án từ 5-7 người. Theo đó, số lượng CB không chuyên trách hiện có là 2.385 người (so với quy định là 3.882 người). Thực hiện việc bố trí 5 chức danh không chuyên trách ở ấp, khu phố (bố trí từ 3-4 người); hiện tại, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là 3.955 người (1.035 ấp, khu phố), giảm 5.083 người so với trước khi thực hiện đề án.

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), đến nay, đã giảm 121/813 đơn vị sự nghiệp công lập; 25/156 đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan cấp tỉnh và 96/657 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện. Về số lượng CB quản lý, giảm 121 cấp trưởng và 118 cấp phó (25 cấp trưởng và 32 cấp phó thuộc cơ quan cấp tỉnh; 96 cấp trưởng và 86 cấp phó thuộc cấp huyện). Năm 2018, có 95 viên chức được tinh giản và giải quyết thôi việc theo nguyện vọng; giảm 1.024 biên chế do thực hiện tự chủ.

PV: Quá trình triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có những tồn tại, hạn chế gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Mặc dù các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động và cơ bản hoàn thành các nội dung sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án số 02-ĐA/TU theo lộ trình và tiến độ, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn phát sinh một số tồn tại, hạn chế như việc xây dựng hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị còn chậm. Một số nơi còn lúng túng, thiếu chặt chẽ, có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm. Khâu phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, còn điều chỉnh làm ảnh hưởng chung đến tiến độ thực hiện đề án so với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đến nay vẫn chưa được ban hành. Việc triển khai thực hiện chế độ kiêm nhiệm cho CB không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố còn chậm. Một số nơi xuất hiện tình trạng lơ là, làm việc cầm chừng hoặc buông lơi công việc. Việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang hình thức tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên đến nay thực hiện còn chậm do vướng mắc trong khâu phối hợp thẩm định trình UBND tỉnh.

Ngoài ra, việc đổi mới hoạt động của các tổ chức hội có tính chất đặc thù, hội được giao định suất cũng gặp nhiều vướng mắc. Do đây là nhiệm vụ mới, cách thức triển khai còn lúng túng, cơ chế hoạt động, hướng dẫn giữa cơ quan chuyên môn và tổ chức hội chưa chặt chẽ, dẫn đến có nhiều ý kiến khác nhau. Việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với những trường hợp công tác tại các hội cấp tỉnh, cấp huyện (được tuyển dụng theo quy định pháp luật về viên chức hoặc theo hình thức hợp đồng theo chỉ tiêu Nhà nước giao) cũng chưa bảo đảm chặt chẽ theo quy định. Việc bố trí lại đối với CB, công chức trước đây công tác tại các cơ quan Đảng, Nhà nước do yêu cầu nhiệm vụ được điều động sang các hội còn khó khăn,...

PV: Từ thực trạng trên, đồng chí có thể cho biết định hướng của tỉnh để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy?

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải: Tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, rà soát, sắp xếp, bố trí CB theo vị trí việc làm đi đôi với việc tinh giản biên chế theo lộ trình được phê duyệt; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CB, tập trung vào công tác bồi dưỡng ngắn hạn, cập nhật các kỹ năng, kiến thức; tiếp tục thực hiện các nội dung sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh. 

Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Cụ thể, sẽ sắp xếp Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung; hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; sáp nhập 2 đảng ủy khối; thí điểm Văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh phục vụ chung; sáp nhập 3 ban quản lý dự án cấp tỉnh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018; triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã, ấp, khu phố chưa đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại các huyện, thị xã, thành phố.

Mặt khác, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc sáp nhập hoặc hợp nhất các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo, y tế; đối với đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo nhằm hình thành trường phổ thông có nhiều cấp học, bảo đảm sự đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, tránh sự so bì giữa các địa phương; thực hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang đơn vị tự bảo đảm đầu tư, chi thường xuyên.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất