Quảng Bình tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cùng với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, với nhiều chủ trương, quy định và cách làm mới của Đảng, Nhà nước, có nhiều quy định, hướng dẫn được sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp và phát triển về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức nói riêng, tuy nhiên, quá trình tham mưu cũng như triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp còn những khó khăn, vướng mắc và lúng túng do lực cản của những quy định, cách làm cũ còn lại như cơ chế, chính sách,...

Nhưng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân với nhiều giải pháp mạnh dạn mang tính đột phá ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã cụ thể hóa nhiệm vụ chủ yếu trong công tác cán bộ là “Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương” và tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo khá quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình hành động và nhiệm vụ đổi mới công tác tổ chức xây dựng đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, có cách làm mới đã góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị trên địa bàn của tỉnh, nổi bật đó là:

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng: cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Quy định số 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng.

Sau 2 năm thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, đã xử lý và sắp xếp chuyển đổi vị trí công tác: 77 trường hợp (trong đó, 14 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cấp huyện 18 trường hợp; cấp cơ sở 45 trường hợp); thực hiện Công văn 5030 của Ban Tổ chức Trung ương về tự kiểm tra, rà soát toàn diện công tác tổ chức, đã phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp còn sai sót về quy trình, thủ tục, công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Thực hiện Nghị quyết 18 (Trung ương 6) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: thực hiện mô hình Văn phòng phục vụ chung khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện (6/8); nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện (8/8); nhất thể hóa bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã (5 xã); sắp xếp thôn, bản theo tiêu chí đủ diện tích, dân số (84/1.120).
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã chủ động chỉ đạo về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy phòng, ban thuộc và trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị có từ 3 biên chế trở xuống; dừng việc bổ nhiệm chức danh cấp phó ở các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện (hiện có 128 phòng đã giảm 25 phòng ở 8 sở còn 103 phòng và sáp nhập 11 đơn vị sự nghiệp); thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo sở đối với Trường Cao đẳng Công - Nông nghiệp tỉnh và bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng và hiện nay, UBND tỉnh đang tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng; rà soát sắp xếp cán bộ lãnh đạo, giảm số lượng cấp phó (3 phó bí thư phụ trách cơ sở đối với huyện, còn 2 nơi dư 1 phó so với quy định đó là Đài PT-TH tỉnh và Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn); tiến hành tổ chức rà soát bằng cấp (tự kê khai, báo cáo) đầy đủ, trung thực, đúng quy định.

Mở các lớp dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (tỉnh, huyện, xã) cho 319 cán bộ và lớp cán bộ tổ chức cho 130 cán bộ (mặc dù ngân sách của tỉnh còn khó khăn nhưng đã quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh và được đánh giá là tỉnh nằm ở tốp đầu của cả nước hoàn thành việc cập nhật bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ dự nguồn cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025); Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện Nghị quyết 19 (Trung ương 6) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh ta đã chủ động từ trước, nay phê duyệt 77 đơn vị sự nghiệp công lập giảm 10 đơn vị còn 67 đơn vị (2025).

Thực hiện Nghị quyết 26 (Trung ương 7) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết; thí điểm khảo sát nhân sự trước khi giới thiệu cán bộ bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử; dừng hoạt động chi bộ cơ quan xã chuyển đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú; rà soát sắp xếp tổ chức đảng, đảng bộ bộ phận, chi bộ đông đảng viên nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng.

Thực hiện Nghị quyết 39 và Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: thực hiện lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2017 đến 2020 tối thiểu 10%, mỗi năm 2,5%, năm 2017: đã giảm 167 biên chế (khối chính quyền 137 biên chế, khối Đảng 30 đạt tỷ lệ 2,59%); năm 2018: giảm 841 biên chế (khối chính quyền giảm được 819 biên chế đạt tỷ lệ 3,28%, khối Đảng giảm được 28 biên chế đạt tỷ lệ 2,49%).

Một số điểm mới trong công tác tổ chức xây dựng đảng, về tổ chức bộ máy, đã thành lập Sở Du lịch, nâng cấp từ Trường Trung cấp thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp tỉnh, thành lập Ban Quản lý Dự án Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Trung tâm Hành chính công tỉnh phù hợp và bước đầu hoạt động có hiệu quả; đánh giá nhận xét cán bộ theo khung, tiêu chí cán bộ, tổ chức ký cam kết theo quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác quy hoạch cán bộ, thực hiện theo quy định và cách làm mới bảo đảm hệ số và cơ cấu, phê duyệt theo phân cấp quản lý cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, số lượng được đào tạo sau đại học tăng cao (cán bộ diện BTVTU quản lý có 30-40% thạc sỹ), việc bồi dưỡng cập nhật kiến thức được tổ chức thường xuyên; luân chuyển cán bộ được chú trọng đào tạo để phát triển cán bộ trẻ, đồng thời luân chuyển cán bộ lãnh đạo là cấp trưởng đã 2 nhiệm kỳ, người không phải địa phương, luân chuyển tỉnh về huyện 11 người, huyện về xã 26 người; công tác bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử chặt chẽ, thực hiện đúng quy định, nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn từng chức danh cán bộ (bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 132 lượt cán bộ, trong đó trẻ dưới 40 tuổi có 18%, trình độ sau đại học 55%); công tác quản lý cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ đi vào nền nếp, có nhiều điểm mới, phân cấp quản lý cán bộ hướng mạnh cho cấp dưới, quản lý cán bộ chặt chẽ toàn diện trên các mặt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, đi nước ngoài, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chế độ thăm hỏi, trợ cấp cho cán bộ; tổ chức công bố quyết định, thông báo, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, ký cam kết trách nhiệm khi đảm nhận chức vụ mới; thực hiện đề án giới thiệu đảng viên Bộ đội Biên phòng về sinh hoạt tại các thôn, bản và giới thiệu 4 phó bí thư phụ trách cơ sở cho xã. Xóa 23 "điểm trắng" thôn bản chưa có chi bộ, đến nay có 100% thôn, bản có tổ chức đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 6.388 đảng viên (đạt 3,6%), trong đó kết nạp đảng viên là chủ DNTN (4 trường hợp); công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm đúng mức nắm tình hình, thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử kịp thời theo đúng Quy định 126-QĐ/TW.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm và khó khăn vướng mắc; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có một số vụ việc xử lý và khắc phục khuyết điểm ở một số nơi còn chậm, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tiêu cực chưa thường xuyên và chưa hiệu quả; xây dựng các đề án thực hiện Nghị quyết 18 (Trung ương 6), như: sắp xếp Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu cấp ủy tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với HĐND, văn phòng phục vụ chung của xã, thí điểm nhất thể hóa một số chức danh tương đồng, bí thư đồng thời là chủ tịch UBND một huyện còn chậm; việc triển khai thực hiện đề án đã phê duyệt các đơn vị sự nghiệp công lập còn lúng túng, khó khăn (sắp xếp cán bộ, người lao động, giải quyết chính sách cán bộ); tổ chức bộ máy, cơ cấu bên trong còn cồng kềnh (cấp phòng, ban thuộc sở) có biên chế dưới 5 người còn nhiều (có nơi phòng ban 1 người), tiến độ sắp xếp còn chậm; số lượng cấp phó phòng, ban nhiều (có nơi phòng không có cán bộ mà chỉ có lãnh đạo), có nơi còn chần chừ chưa quyết tâm; công tác cán bộ có nơi chưa làm tốt đánh giá nhận xét, quy hoạch cán bộ chưa thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, cấp cơ sở khó khăn về nguồn quy hoạch; công tác đào tạo còn thiếu quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ kế cận; công tác quản lý và chất lượng đào tạo sau đại học chưa cao, đào tạo lý luận chính trị còn ít chưa đáp ứng được yêu cầu; chính sách thu hút còn bất cập; luân chuyển cán bộ còn ít và chậm, bố trí cán bộ sau luân chuyển ở cơ sở còn khó khăn; công tác bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nữ, trẻ còn ít; cán bộ năng lực, phẩm chất hạn chế có trường hợp chậm thay thế; quản lý cán bộ một số chức danh ở huyện chưa thống nhất (giáo dục); một số chính sách cán bộ, như: thu hút nhân tài, luân chuyển, hỗ trợ cho cán bộ nghỉ hưu, tinh giản biên chế còn khó khăn; công tác tổ chức đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp còn hạn chế; một số mô hình tổ chức đảng chưa phù hợp, như: chi bộ Quân sự xã, B cơ động; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng cơ sở và trong cơ sở còn yếu; công tác phát triển đảng viên còn khó khăn như ở nông thôn, dân tộc, vùng giáo, trong doanh nghiệp việc quản lý hồ sơ đảng viên chưa chặt chẽ.

Trong thời gian tới, từ nay đến đại hội đảng bộ không nhiều, công tác tổ chức rất nặng nề, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và củng cố đảng, Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) về sắp xếp, tổ chức bộ máy và chiến lược cán bộ trong thời kỳ mới, Chương trình hành động đổi mới công tác cán bộ của tỉnh, kiện toàn sắp xếp bổ sung cán bộ cuối nhiệm kỳ, chuẩn bị kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị tập trung một số vấn đề cụ thể như sau:

Một là: Chủ động cụ thể hóa các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, đồng bộ thống nhất (giáo dục), thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục, điều kiện tiêu chuẩn cán bộ, làm tốt các khâu công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 01 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhận xét cán bộ theo đúng từng chức danh cán bộ.

Hai là: Tích cực rà soát tổ chức bộ máy, xây dựng và báo cáo phê duyệt các đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương6 về sáp nhập, giải thể, thí điểm nhất thể hóa một số mô hình nơi có điều kiện, giảm đầu mối, số lượng cấp phó theo kế hoạch của Thường vụ Tỉnh ủy; triển khai thực hiện mô hình văn phòng phục vụ chung của Đảng ủy-HĐND-UBND xã (biên chế hiện có) chức danh 02 người thì giảm 01 người và thôi bán chuyên trách công tác đảng, sắp xếp và giảm cán bộ không chuyên trách.

Ba là: Triển khai thực hiện đề án đã phê duyệt sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập (nghiên cứu các Trung tâm tư vấn tại các huyện cổ phần có phù hợp không để sắp xếp lại).

Bốn là: Thực hiện nghiêm túc về tinh giản biên chế, xây dựng cơ cấu đội ngũ công chức đúng vị trí việc làm, thực hiện công tác tuyển dụng đúng luật công chức, viên chức

Năm là: Rà soát sắp xếp các mô hình tổ chức đảng, đảng bộ bộ phận, chi bộ đông đảng viên, quan tâm công tác đảng, đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp tư nhân, phát triển đảng viên mới, chủ doanh nghiệp... giải thể chi bộ quân sự xã, B cơ động.

Sáu là: Xây dựng ban hành các chính sách thu hút nhân tài, luân chuyển, hỗ trợ cán bộ hưu, tinh giản biên chế và dành một khoản ngân sách thích đáng cho thực hiện các chính sách này.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất