Công an tỉnh Phú Thọ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Buổi sinh hoạt của Tổ liên gia số 1, xóm km20, thôn Phượng Hùng, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đánh giá kết quả sau 1 năm xây dựng mô hình "Ngọn đèn an ninh".

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đề ra 6 hướng triển khai cụ thể

Thứ nhất, ngay sau khi có Kế hoạch số 337 của Bộ Công an về tổ chức thực hiện Cuộc vận động, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 11 ngày 28-2-1017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động. Thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ còn tham mưu Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 17 ngày 24-1-2019 “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới nhằm tạo điều kiện để các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân quan tâm, phối hợp kiểm tra, giám sát lực  lượng Công an trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được  giao; từ đó phản ánh kịp thời các tập  thể, cá nhân điển hình  tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để đẩy mạnh, nhân rộng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

Căn cứ Chỉ thị số 11 và Thông tri số 17 của Tỉnh ủy, 13/13 huyện, thị, thành ủy đã ban hành chỉ thị, thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động của lực lượng Công an trong thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Thứ hai, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn với chủ đề “Xây dựng phong cách người cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Phú Thọ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo xây dựng kỷ yếu hội thảo, gồm 53 báo cáo tham luận của các đồng chí trong Ban Giám đốc và các trưởng, phó phòng, trưởng công an các huyện, thành, thị; đồng thời mời 9 nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn làm rõ nội hàm chủ đề của Cuộc vận động. Sau hội thảo cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Công an tỉnh đã yêu cầu 100% các đơn vị cơ sở tổ chức hội thảo, tọa đàm về Cuộc vận động gắn với thực tiễn công tác của từng lực lượng, đơn vị; yêu cầu 100% cán bộ, chiến sỹ viết bản cam đoan bằng tay thực hiện Cuộc vận động. Phát động 100% cán bộ, chiến sỹ viết bài tham luận trình bày nhận thức về Cuộc vận động. Công an tỉnh tổ chức chấm, phân loại, kết quả có 86% đạt yêu cầu, số bài không đạt yêu cầu được hướng dẫn viết lại, chấm tiếp. Ban Giám khảo đã lựa chọn những bài viết chất lượng để chấm chung khảo, trao thưởng cho 34 bài (5 giải Nhì, 5 giải Ba, 24 giải Khuyến khích, không có giải Nhất).

Thứ 3, Công an tỉnh đã thành lập 5 đoàn kiểm tra tại các đơn vị cơ sở để đánh giá chính xác kết quả triển khai thực hiện, phát hiện mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng, đồng thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại yêu cầu đề ra những biện pháp khắc phục. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và chỉ đạo nhân rộng một số mô hình, phần việc thiết thực, hiệu quả như: (1). Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, bố trí phó, trưởng công an huyện phụ trách lĩnh vực cảnh sát điều tra, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; đội trưởng cảnh sát giao thông, đội trưởng cảnh sát điều tra không phải là người địa phương và không bố trí cán bộ chiến sỹ có người thân công tác ở cùng một đơn vị. (2). Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, ban hành quy định  phân loại thi đua cá nhân hằng tháng; hướng dẫn chấm điểm thi đua hằng năm đối với khối công an huyện, thành, thị và chấm điểm thi đua hằng tháng khối phòng (với các tiêu chí chấm điểm cụ thể, đánh giá toàn diện trên các mặt công tác) làm căn cứ để xét thi đua năm bảo đảm chính xác, khách quan, tránh cảm tính, hình thức, tạo sự đoàn kết, thúc đẩy phong trào thi đua hiệu quả. (3). Tăng cường việc  giao, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm đối với các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh.

Thứ 4, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ còn chú trọng triển khai nhiều biện pháp nhằm chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tổ chức phê bình và tự phê bình; thực hiện “tự soi”, “tự sửa”, tự nhận diện, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Thực hiện nêu gương, nhất là lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện, trong quan hệ công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Triển khai tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; phát phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tỷ lệ 90,2% nhân dân hài lòng đối với lực lượng Công an. Ban hành Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ.

Thứ 5, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ còn đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Phú Thọ gồm 11 lĩnh vực với 139 thủ tục hành chính được thực hiện ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Tổ chức làm việc ngày thứ 7 để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của  công dân. Kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2017, 2018, Công an tỉnh Phú Thọ đều được xếp loại xuất sắc (năm 2017 đứng thứ 6/63; năm 2018 đứng thứ 3/63 đơn vị Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Thứ 6, để nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động, đưa việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động thành việc làm thường xuyên, liên tục đối với cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Chương trình số 95 về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gồm một chuỗi các hoạt động công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; trong đó trọng tâm là tổ chức Hội thi Báo cáo viên thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. Đây là một nội dung hoàn toàn mới, đối tượng dự thi là các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở và một đồng chí đội trưởng xuất sắc của đơn vị; là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, ý thức học hỏi, nghiên cứu, nhằm nâng cao hiệu quả công tác của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, thể hiện tích cực vai trò “nêu gương” trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Với những thành tích xuất sắc đạt được trên các mặt công tác, liên tiếp trong 2 năm (2017, 2018), Công an tỉnh  Phú Thọ đã vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Giám đốc Công an tỉnh nhận được 20 thư khen, thư cảm ơn của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và nhân dân; 169 lượt tập thể và hằng trăm lượt cá nhân được biểu dương gương “người tốt, việc tốt”...

 4 kinh nghiệm

Trước những thành công đã đạt được, Công an tỉnh Phú Thọ rút ra 4 kinh nghiệm sau:

Một là, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn xác định Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính  trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc; cùng với triển khai thực hiện gắn với thường xuyên kiểm tra, đánh gia, biểu dương, khen thưởng, chấn chỉnh kịp thời nên đã có tác dụng, hiệu quả lan tỏa trong thực hiện.

Hai là, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong triển khai thực hiện; nhất là chú trọng đến việc đề  nghị đóng góp ý kiến về tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an để có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm.

Ba là, coi trọng sự nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị từ việc viết tham luận (viết tay); kiểm điểm “tự soi, tự sửa”; xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; tổ chức hội thi báo cáo viên với đối tượng dự thi là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu... gương mẫu từ các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng, chỉ huy đội cho đến từng cán bộ, chiến sỹ, từ đó có tác dụng tích cực trong thực hiện.

Bốn là, xây dựng, củng cố đơn vị, cá nhân tham mưu, giúp việc thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính chị theo hướng 3 chuyên (chuyên nghiệp, chuyên sâu, chuyên trách); quan tâm động viêc, bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ  cho cán bộ, tạo sự gắn bó, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, Công an tỉnh Phú Thọ đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sớm có chủ trương, chính sách đặc thù, cơ chế phù hợp để kịp thời động viên đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị từ Bộ đến cơ sở để khơi dậy tính năng động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ này, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Năm 2018 ghi dấu ấn đậm nét trong hành trình hai mươi lăm năm liên tục (từ 1993 - 2018), Công an tỉnh Phú Thọ vinh dự được Chính phủ, Bộ Công an tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Đó là tiền đề, là hành trang vô cùng quan trọng để toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ bước vào một vận thế mới, hứa hẹn nhiều thành công và cũng nhiều thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên quê hương đất Tổ Hùng Vương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất