Thanh Hóa triển khai hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng do Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức, tháng 4-2024.

Tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức trực tuyến toàn tỉnh vào ngày 15-1-2024, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định: Nghị quyết của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, đơn vị cần tiếp tục xây dựng kế hoạch để triển khai quán triệt, học tập nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên, từ đó tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân làm theo Nghị quyết của Đảng. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, then chốt nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, là tiền đề quan trọng cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống...

Ở huyện Mường Lát, để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Đề án “Xây dựng, củng cố tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2030”. Với phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sâu sát nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát đã thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; rà soát, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không chuyên trách có năng lực để giới thiệu bầu vào các hội, đoàn thể cấp xã, thị trấn. Huyện Mường Lát còn tăng cường cán bộ về cơ sở; thành lập chi bộ công an, quân sự ở các xã, thị trấn và đưa cán bộ đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ giáp biên giới; phân công cấp ủy viên các cấp theo dõi, nắm tình hình cơ sở; phân công các đồng chí thường vụ đảng ủy, ủy viên ban chấp hành tham gia sinh hoạt, theo dõi, phụ trách các chi bộ trực thuộc...

Từ những giải pháp trên, năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Lát đã điều động, luân chuyển 13 vị trí chức danh chủ chốt cấp xã, trong đó quan tâm đến cán bộ là người đồng bào dân tộc, nhất là việc bố trí cán bộ đồng bào dân tộc Mông ở các xã Nhi Sơn, Tam Chung, Trung Lý, Mường Lý... Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiện toàn, bố trí cán bộ biên phòng về làm phó bí thư đảng ủy các xã, thị trấn; tiếp nhận và giới thiệu 14 đồng chí đảng viên đồn biên phòng về các bản giáp biên giới để tham gia sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 2321-QĐ/TU ngày 9-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huyện cũng hoàn thành việc thành lập 8/8 chi bộ công an xã, thị trấn; 8/8 chi bộ quân sự xã, thị trấn.

Bàn về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát khẳng định: Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng được huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, quyết định sự thành công của từng nghị quyết cũng như uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng. Mỗi nghị quyết đi vào cuộc sống là minh chứng sinh động thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng đều là của dân, do dân, vì dân, nhờ vậy, dân mới hiểu, tin vào sự lãnh đạo Đảng.

Đối với nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, huyện đã triển khai quyết liệt, từ đó không chỉ tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, mà còn cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

TP. Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thể chế hóa trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thành phố đã tập trung thực hiện 6 vấn đề lớn theo Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 8-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Cụ thể, triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 303/NQ-HĐND ngày 13-7-2022 của HĐND tỉnh; tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; nghị quyết đại hội đảng bộ phường, xã nhiệm kỳ 2020-2025; giải quyết dứt điểm các vấn đề, dự án còn tồn tại, kéo dài theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 25-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức chậm trễ trong thực thi công vụ...

Từ thực tiễn cho thấy, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng là khâu đầu tiên và quan trọng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt, đa dạng hóa các hình thức học tập, qua đó góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức gần 20 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến tận cơ sở... Một số nghị quyết quan trọng được triển khai, như: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4, 5, 6; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành...

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất