Giữ vững định hướng, nâng cao tính hấp dẫn là yêu cầu khách quan trong tuyên truyền công tác xây dựng đảng hiện nay
Đồng chí Nguyễn Đức Hạt (thứ 6, trái sang) tặng Tạp chí lẵng hoa nhân Ngày Báo chí Cách mạng VN

Kính thưa Anh Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Kính thưa các đồng chí.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí đã nhận lời mời đến dự Hội thảo về "Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng". Tại cuộc Hội thảo hôm nay, các đồng chí phát biểu nhiều ý kiến xung quanh vấn đề: Làm gì và làm thế nào để nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng...

Ở đây, tôi hiểu các đồng chí đến dự Hội thảo và phát biểu nhiều ý kiến mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, không phải chỉ là sự ưu ái động viên của các đồng chí dành cho Tạp chí, mà còn thể hiện trách nhiệm và tâm huyết của các đồng chí với công tác xây dựng đảng. Các bài phát biểu hôm nay rất đa dạng, phong phú, đó chính là một hấp dẫn của hội thảo. Làm gì và làm thế nào để có tính định hướng và tính hấp dẫn. Hai vấn đề này quan hệ biện chứng với nhau. Đó là vấn đề lâu nay chúng ta suy nghĩ và hôm nay chúng ta tiếp tục suy nghĩ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, Hội thảo "Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng" đã thành công tốt đẹp.

Sự có mặt của các đồng chí đại biểu, các đồng chí đại diện ban tổ chức tỉnh ủy, thành uỷ, Học viện Xây dựng Đảng, các tạp chí, các vụ trong Ban Tổ chức Trung ương, đặc biệt là các cộng tác viên thường xuyên trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều vùng đất nước là nguồn cổ vũ và nhân tố tạo nên thành công của Hội thảo hôm nay.

Hội thảo đã nhận được 34 tham luận và đã nghe nhiều ý kiến phát biểu tại hội trường. Điều đó thể hiện mối quan tâm của các đại biểu và tính cần thiết của chủ đề Hội thảo.

Qua quá trình chuẩn bị Hội thảo, các tham luận đã gửi đến Ban Tổ chức Hội thảo và các ý kiến trao đổi hôm nay, có thể thấy :

1. Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn là yêu cầu khách quan để Tạp chí Xây dựng Đảng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bạn đọc nói chung, bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng nói riêng có trình độ nhận thức ngày càng cao và do đó đòi hỏi về chất lượng tác phẩm báo chí, chất lượng ấn phẩm báo chí ngày càng lớn. Bạn đọc ngày nay đòi hỏi được thông tin nhiều chiều, phân tích, lý giải sâu sắc, thẳng thắn, có sức thuyết phục về bản chất của những sự việc, sự kiện, những vấn đề đang đặt ra với một cái nhìn mới mẻ, trí tuệ, mở rộng dân chủ.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Tạp chí Xây dựng Đảng phải có sức thu hút, làm cho đối tượng mình phục vụ ưa thích, tìm mua, tìm đọc... Từ đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên cũng như cộng tác viên của Tạp chí phải không ngừng đổi mới nhận thức và cách làm, tìm cách thực hiện tốt nhất những gì mà Tạp chí Xây dựng Đảng tuyên truyền, cổ vũ.

Tính định hướng và tính hấp dẫn có quan hệ rất khăng khít không thể tách rời. Đây là hai mặt, hai thuộc tính nằm trong một quá trình thống nhất của việc đưa các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thích hợp, hiệu quả, thiết thực. Đây còn là biểu hiện yêu cầu phải giải quyết tốt mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa nội dung và hình thức, giữa khả năng và hiện thực, giữa nhân và quả (như một tham luận đã đề cập), phản ánh sự liên hệ giữa những quan điểm, chủ trương, đường lối chung, có tính nhất quán của Đảng với thực tiễn phong phú, đa dạng, cụ thể ở mỗi địa phương, cơ sở; thể hiện mối liên hệ giữa yêu cầu chung về tính định hướng với nhu cầu riêng của độc giả; giữa tính nguyên tắc, nhiệm vụ bất di bất dịch với tính mềm dẻo, sáng tạo, đa dạng, linh hoạt. Như vậy, việc giải quyết mâu thuẫn này luôn được đặt ra: Làm sao vừa bảo đảm tính định hướng sâu sắc vừa tăng được tính hấp dẫn trong mỗi số, mỗi bài viết chính là động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng Tạp chí cũng như nâng cao trình độ của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Tạp chí Xây dựng Đảng.

2. Cần hiểu rõ, nắm chắc những yếu tố tạo nên tính định hướng, tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng.

Nhiều bài tham luận tại Hội thảo đã đề cập tới những khía cạnh khác nhau quan niệm thế nào là tính định hướng, tính hấp dẫn, sau này tổng thuật các báo cáo sẽ tổng hợp lại những tiêu chí về hai thuộc tính này. Ở đây, tôi xin đề cập tới một số yêu cầu chung cần thống nhất:

Thứ nhất, mỗi tờ báo, tạp chí đều phải xác định rõ tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ và những chuẩn mực về tính hấp dẫn của mình.

Là tạp chí chuyên ngành công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, khi đặt vấn đề nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn, trước hết Tạp chí phải nhằm thu hút, lôi cuốn cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức xây dựng đảng (đối tượng phục vụ chủ yếu), là các cấp uỷ, cơ quan tổ chức (đối tượng phục vụ cơ bản), là cán bộ, đảng viên và một bộ phận quần chúng nhân dân (đối tượng phục vụ rộng rãi).

Với đối tượng như trên, tính định hướng, tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng nằm trong việc thực hiện tốt vai trò hướng dẫn và diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Thứ hai, chăm lo đáp ứng nhu cầu được phổ biến, hiểu sâu, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, những chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, nhu cầu được tiếp cận những tri thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, giúp tháo gỡ những khó khăn, giải đáp những vấn đề đặt ra trong công tác hằng ngày...

Thứ ba, chọn trúng các chủ đề, đề tài, giải đáp trúng những vấn đề bạn đọc đang quan tâm trong thực tiễn đổi mới, chỉnh đốn Đảng, mở rộng và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hiện nay, những vấn đề mới nảy sinh và cả những vấn đề tồn tại nhưng chưa được lý giải, xử lý có hiệu quả; cả những vấn đề chung có tính nguyên tắc và những vấn đề cụ thể mà những người làm công tác tổ chức đang phải đối mặt hàng ngày. Yêu cầu cung cấp cho người đọc không chỉ những hiểu biết về Đảng ta mà cả về tình hình và những kinh nghiệm của các đảng cộng sản, công nhân, cách mạng, các đảng cầm quyền trên thế giới.

Thứ tư, tính định hướng, tính hấp dẫn phụ thuộc trước hết và chủ yếu ở nội dung các bài viết, song hình thức thể hiện cũng rất quan trọng. Bài viết cần phong phú về thể loại, đa dạng trong giọng điệu, ngắn gọn, dễ hiểu bằng ngôn ngữ của báo chí và đời sống, không thể mô phỏng nghị quyết, chỉ thị mà phải làm cho độc giả hiểu sâu, nắm chắc chỉ thị, nghị quyết.

Như trên đã nói, tính định hướng, tính hấp dẫn là hai mặt, hai thuộc tính của một quá trình thống nhất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Kết quả của việc giải quyết tốt mối quan hệ này chính là đem lại cho bạn đọc nhận thức đúng và sâu sắc về Đảng ta, về sự nghiệp cách mạng của Đảng; thôi thúc bạn đọc suy nghĩ và hành động một cách nhiệt tình, sáng tạo, khoa học; đoàn kết toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vì vậy, nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng không chỉ là một yêu cầu khách quan, bức thiết mà còn là một mệnh lệnh của cuộc sống, của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

3. Một số kết quả đáng ghi nhận và hạn chế cần khắc phục của Tạp chí Xây dựng Đảng.

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban Tổ chức Trung ương giao, Tạp chí Xây dựng Đảng có những đổi mới về nhiều mặt, chất lượng từng bước được nâng lên. Tạp chí ngày càng nâng cao vai trò, tác dụng của mình trong hoạt động của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, bằng những nỗ lực chủ quan của đội ngũ cán bộ, phóng viên trong Toà soạn, với sự cộng tác đầy trách nhiệm của đông đảo cộng tác viên nhiệt tâm xây dựng Đảng, Tạp chí ngày càng thu hút độc giả, có số lượng phát hành ổn định ở mức cao trong khối tạp chí các ban đảng.

Những năm qua, Tạp chí đã có những cố gắng đi sâu vào nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng. Những hội thảo về “Nâng cao tính chiến đấu trên Tạp chí Xây dựng Đảng” (6-1998), “Tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội IX của Đảng trên Tạp chí Xây dựng Đảng” (7-2000), “Tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX trên Tạp chí Xây dựng Đảng” (6-2001), “Nâng cao tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng” (6-2003), “Nâng cao chất lượng Tạp chí Xây dựng Đảng” (8-2009). Hội thảo “Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng” lần này là rất đáng hoan nghênh.

Tuy nhiên, Tạp chí còn những hạn chế cần khắc phục: Tính hấp dẫn chưa cao, chưa mạnh dạn đi sâu vào những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; thiếu những cuộc điều tra xã hội sâu rộng, vẫn còn số bài có cũng được, không cũng được... Khái quát lại, mâu thuẫn giữa nhu cầu khách quan về tính định hướng, tính hấp dẫn (của bạn đọc, của cuộc sống, của công tác xây dựng đảng) với khả năng chủ quan hiện có (trình độ, năng lực, nghiệp vụ của cán bộ, phóng viên Tạp chí) vẫn đang cần phải được quan tâm giải quyết.

4. Một số giải pháp nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, của Bộ Thông tin - Truyền thông, sự hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tăng cường sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, của các ban tổ chức cấp uỷ.   

Hai là, đi sâu, bám sát thực tiễn cuộc sống, thực tiễn công tác xây dựng đảng.

Ba là, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên ngang tầm nhiệm vụ; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, hiểu biết sâu sắc về Đảng và công tác xây dựng đảng, có kiến thức rộng về kinh tế-xã hội và các lĩnh vực khác, có tinh thần khắc phục mọi khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, hoà mình vào đời sống với tất cả trí tuệ và cái TÂM, cái TẦM của người làm báo cách mạng.

Xây dựng lực lượng cộng tác viên đông đảo, rộng khắp, chất lượng. Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, giao lưu giữa cộng tác viên và Tòa soạn. Tăng cường trao đổi, toạ đàm về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Bốn là, định kỳ thông tin định hướng cho cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, phóng viên Tạp chí tiếp xúc, hiểu sâu mọi vấn đề, nhất là những vấn đề mới, kể cả những vấn đề nhạy cảm trong công tác tổ chức xây dựng đảng; nghiên cứu, phản ánh về công tác tổ chức xây dựng đảng với tinh thần xây dựng, trí tuệ và mở rộng dân chủ. Vấn đề đặt ra là, mỗi cán bộ, phóng viên Tạp chí cần tu dưỡng, rèn luyện để có đủ năng lực, trình độ xử lý đúng đắn mọi vấn đề, nhất là những vấn đề nhạy cảm, vì mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Năm là, xác định phương thức tuyên truyền, thông tin phù hợp; đồng thời, lựa chọn đề tài, chủ đề cho trúng, cho đúng. Tăng dung lượng thông tin đa chiều, chú trọng hơn những thông tin phản biện, để Tạp chí thực sự là diễn đàn của đảng viên, của những công dân muốn góp ý xây dựng Đảng; tạo điều kiện, cơ hội cho đảng viên được bày tỏ các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng với Đảng, với Nhà nước, với tổ chức đảng các cấp.

 Nghiên cứu để mở thêm một số chuyên mục mang tính bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức xây dựng đảng, như “Trao đổi nghiệp vụ công tác xây dựng đảng”, tăng trang cho chuyên mục mà bạn đọc và thực tiễn công tác có nhu cầu cao như chuyên mục “Trả lời bạn đọc”.

Sáu là, cải tiến cơ chế quản lý của Tạp chí Xây dựng Đảng. Tăng đầu tư cơ sở vật chất cho Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử.

Bảy là, năm 2010 tập trung chủ đề về Đại hội lần thứ XI của Đảng, khai thác đúng những vấn đề cần quan tâm trong năm đại hội đảng bộ các cấp.

Kết quả của Hội thảo là thành quả, là công sức chung, là nguồn cổ vũ những người làm báo có mặt hôm nay, nhất là cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng có thêm nhận thức phong phú, có thêm kinh nghiệm quý báu để tiếp tục sáng tạo những tác phẩm báo chí về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và công tác tổ chức xây dựng đảng đúng định hướng, có sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Chúng tôi xin thay mặt lãnh đạo Ban cảm ơn anh An, cám ơn các đồng chí đã bớt chút thời gian bận rộn về đây với cuộc hội thảo và đóng góp cho chúng tôi nhiều ý kiến phong phú, chất lượng để tiếp tục suy nghĩ, để làm sao các tác phẩm của Tạp chí ngày càng mang tính định hướng sâu sắc và tính hấp dẫn cao.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Phản hồi (2)

Vương Đức Trọng 01/09/2010

Tạp chí cố gắng "Tăng dung lượng thông tin đa chiều, chú trọng hơn những thông tin phản biện". Hiện nay vẫn còn ít đa chiều và phản biện. Tin tưởng các đồng chí, phải dũng cảm đấy, nhất là Tổng biên tập. Nói thì dễ, làm thì khó khăn vô cùng.

Nguyễn Văn Bình 31/08/2010

Hấp dẫn bây giờ phải đa chiều. Một chiều ca ngợi thì ít ai muốn đọc.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất