Giới thiệu nội dung tạp chi in số 2+3 Xuân Ất Mùi 2015

Nổi bật trên trang nhất, Tạp chí trích đăng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng, mùa Xuân và tương lai đất nước, khẳng định: Đảng ta là một đảng cầm quyền, Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Mỗi cán bộ, đảng viên là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân và là người kế tục những truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, là người dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên một tương lai rực rỡ. Trước thềm đại hội Đảng các cấp, chúng ta ghi nhớ lời Người căn dặn khi thảo luận về Điều lệ Đảng tại Đại hội III của Đảng: Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta… Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Tạp chí dành trang 2 và 3 trang trọng đăng Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc của Tạp chí... Sau khi điểm lại những công việc lớn đã hoàn thành trong năm 2014, thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Tô Huy Rứa chúc cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tiếp theo là bài Xã luận với nhan đề “Xuân Đại hội” là sự biểu đạt tình cảm của toàn dân tộc hân hoan đón chào một mùa xuân mới lại về - Xuân Ất Mùi. Năm 2015 với nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước: 85 năm Ngày thành lập Đảng; 70 năm lập nước; 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, là một năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Xuân đến, trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, bài xã luận bày tỏ mong muốn, “mỗi cán bộ làm công tác tổ chức nguyện phấn đấu, rèn luyện để trí sáng, tâm trong giúp cho Đại hội sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, thực tài giữ trọng trách trong các cấp ủy khóa tới”.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn các lĩnh vực hoạt động của công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm của năm mới. Tiếp theo số tháng 12-2014 và 1-2015, trong số này, Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu phần III: “Một số đề xuất định hướng giải pháp thực hiện trong giai đoạn mới” trong bài: “Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay của đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung phần này tiếp tục làm rõ, cụ thể hoá và sâu sắc thêm về chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đảng ta, một trong 3 khâu đột phá nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Bài viết tập trung nêu và phân tích 5 vấn đề mang tính định hướng lớn trong xây dựng và phát triển con người, nguồn lực con người, nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta trong giai đoạn hiện nay trước yêu cầu mới của hội nhập quốc tế và sự phát triển theo chiều sâu, nhanh và bền vững của đất nước.

Năm 2015, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng, bài “Chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng” của đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khái quát những nét nổi bật trong công tác xây dựng đảng năm 2014; nguyên nhân đạt được kết quả và những nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2015. Bài viết đi sâu vào những điểm mới cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong đại hội đảng bộ các cấp; về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và độ tuổi của cấp uỷ viên và những điểm cần chú ý trong thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Cụm bài “Những định hướng, trọng tâm công tác trong năm mới” là các ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về những điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và những phương hướng, trọng tâm công tác cần tập trung thực hiện trong năm 2015 trên từng lĩnh vực của công tác tổ chức xây dựng đảng. Bài“ Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” là nội dung phát biểu của đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban về kết quả gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã từng bước được sắp xếp hợp lý. Từ đó, để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thời gian tới cần tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. “Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý” là nội dung phát biểu của đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban về những đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong năm 2014 và 6 nhóm giải pháp cơ bản để năm 2015 đáp ứng yêu cầu tốt hơn nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trước thềm đại hội đảng bộ các cấp” là nội dung phát biểu của TS. Trần Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban về những kết quả đạt được trong năm 2014 và định hướng một số vấn đề chủ yếu để thực hiện có hiệu quả hơn công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong năm 2015. “Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ” là nội dung phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban về những kết quả nổi bật, những nét mới trong xây dựng, thực hiện chính sách cán bộ từ công tác thi đua khen thưởng trong Đảng đến công tác tổ chức thi nâng ngạch; bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài; quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khoẻ Trung ương. “Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên” là nội dung phát biểu của đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Trưởng ban về những nét nổi bật trong lĩnh vực tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2014 và 5 nhóm giải pháp cho năm 2015 tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài viết “Dấu ấn miền Bắc” của đồng chí Vũ Ngọc Dũng, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương đã điểm lại những nét nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng đảng của 28 tỉnh, thành miền Bắc. Bài viết “Điểm nổi bật ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên” của đồng chí Nguyễn Văn Quy, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá khái quát,  phân tích nguyên nhân đạt được kết quả nổi bật của các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên năm 2014. Bài viết “Chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp ở phía Nam”  của đồng chí Trần Trung Trực, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương là phản ánh những kết quả, sự nỗ lực, tập trung hoàn thành nhiệm vụ và chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2015. Ba bài viết của 3 đồng chí vụ trưởng đã đem lại cho bạn đọc cái nhìn vừa khái quát, vừa cụ thể về cách làm sáng tạo của từng địa phương.

Tạp chí số này còn có các bài viết phản ánh về công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang như: “Đảng bộ Công an nhân dân: 4 nhiệm vụ lớn trong năm 2015” của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2010-2015 và 4 nhiệm vụ lớn của năm 2015 trong công tác xây dựng đảng. Bài viết “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia” của Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng nêu rõ kết quả, cách làm, kinh nghiệm và phương hướng để luôn phát huy vai trò của các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trước những diễn biến phức tạp hiện nay.

Cũng trong chuyên mục này, còn có những bài viết phản ánh sinh động, sáng tạo trong cách làm của các địa phương về công tác tổ chức xây dựng đảng, như bài viết “Chủ trương đúng, cách làm hay” của đồng chí Tường Thị Hồng Vân, Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội về cách làm, kinh nghiệm của các cấp uỷ Hà Nội trong thực hiện thí điểm chủ trương kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân 2 năm qua. Bài “Đảng bộ TP. Hải Phòng - Hiệu quả từ một đề án” của đồng chí Nguyễn Văn Điều, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng; bài “Đà Nẵng: ba trọng tâm công tác” của Bùi Văn Tiếng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng; bài “Ninh Thuận: 5 kinh nghiệm thành công” của  Kiều Văn Bê, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Ninh Thuận; bài “TP. Hồ Chí Minh chủ động, sáng tạo, nhiều đổi mới” của Võ Tiễn Sĩ, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh; bài “Ba điểm nhấn ở An Giang” của Vũ Thế Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang… là những phản ánh sinh động về nội dung, cách làm, những kinh nghiệm từ thực tiễn của các tỉnh, thành trên cả nước có giá trị tham khảo, rất bổ ích trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Cùng chuyên mục này, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Tạp chí Xây dựng Đảng lại có những bài viết của các Việt kiều yêu nước; những bài phỏng vấn các thượng tọa, linh mục. Bài Chỉnh đốn Đảng và đoàn kết dân tộc của Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành - một đại diện cho cộng đồng Việt kiều yêu nước đã và đang có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổ quốc Việt Nam.  Bài “Phật giáo với phát triển văn hoá và con người Việt Nam” là những chia sẻ, suy nghĩ của Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hoá, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mùa xuân, đất nước, về mối quan hệ gắn bó giữa Phật giáo với văn hóa và con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử; khẳng định sự gắn kết giữa đạo và đời, vai trò tích cực của Phật giáo trong sự phát triển đất nước hiện nay. Bài phỏng vấn với Linh mục Đậu Quang Hải, Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết công giáo tỉnh Hà Tĩnh với tựa đề “Kính Chúa, yêu Nước bằng những việc làm cụ thể, hữu ích” mang đến bạn đọc những tình cảm, tấm lòng của bà con giáo dân tỉnh Hà Tĩnh đã và đang góp sức phát triển quê hương Hà Tĩnh và đất nước Việt Nam.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2015), bài viết “Địa chỉ tin cậy của người bệnh” của Thu Huyền giới thiệu về Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, một đơn vị dẫn đầu của Ngành Y tế trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; cái nôi của ngành ngoại khoa Việt Nam, một trung tâm phẫu thuật lớn nhất của cả nước. Với bài “Những áo xanh tình nguyện trên đảo Bạch Long Vĩ”, tác giả Nguyễn Công Diễn, Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng đã tâm sự về những khó khăn, gian khổ và những nỗ lực, nhiệt huyết của tuổi trẻ TP. Hải Phòng trong xây dựng đảo Bạch Long Vĩ ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là vị trí tiền tiêu vùng đông - bắc của Tổ quốc.

Năm 2015, năm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tạp chí Xây dựng Đảng mở chuyên mục Tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc về những hướng dẫn, điểm mới, những kết quả, kinh nghiệm từ đại hội đảng bộ các cấp trên các địa phương, vùng, miền cả nước. Bài “Mùa xuân đại hội Đảng” của TS. Lê Xuân Lịch, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương đã chia sẻ tình cảm, kinh nghiệm trong những lần được tham gia theo dõi, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Bài viết “Đổi mới công tác chuẩn bị văn kiện của cấp uỷ trình đại hội đảng bộ các cấp” của Nguyễn Đức Hà đã trao đổi về cách làm để có văn kiện trình đại hội tốt nhất. Đó là sự chỉ đạo chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm tính khoa học, phát huy dân chủ trong chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị; việc chính xác, rõ trách nhiệm, trung thực, khách quan trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong nhiệm kỳ.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống có bài “Đất lành hiện thực ước mơ” của Minh Hằng giới thiệu về mảnh đất Hùng Sơn (Đại Từ, Thái Nguyên) trong công tác phát triển đảng viên là người có đạo, đặc biệt là một lớp thế hệ những đảng viên “vàng” đi đầu trong phát huy truyền thống, nỗ lực và đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới.

Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3), chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có bài “Những người con của bản” của Hà Mỹ phản ánh về ý chí, tinh thần nỗ lực học tập, lao động, rèn đức luyện tài, xung kích, tiên phong bằng những việc làm ấm áp nghĩa tình của chiến sĩ Đồn Biên phòng Tri Lễ tại huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An. Bài viết “Trở lại Mô Rai” của Nguyễn Văn Chiến nhắc nhớ về tình cảm gắn bó, sâu đậm nghĩa tình của bà con xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum với những cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng 707.

Chuyên mục Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng có bài “Đảng ta” là những trăn trở, suy nghĩ tâm huyết của đồng chí Lâm Nghĩa Sỹ về Đảng. Bài “Trí tuệ, lương tâm và danh dự dân tộc” của PGS. Trần Đình Huỳnh đã khắc họa ý nghĩa vĩ đại sự ra đời, phát triển của Đảng ta trong lịch sử dân tộc. Bắt nguồn từ những giá trị truyền thống dân tộc và kế thừa, tiếp thu, phát triển những giá trị của nhân loại, Đảng ta đã vạch ra con đường đúng cho cách mạng Việt Nam. Theo tác giả, để giữ vững vai trò của đảng cầm quyền, phải nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; vị thế, uy tín chính trị của Đảng chỉ có được khi Đảng ở trong trái tim của nhân dân. Bài “70 năm theo Đảng” ghi chép của Lê Thuỷ gửi tới bạn đọc tình cảm, mong muốn của một cán bộ lão thành cách mạng 92 tuổi đời, 70 tuổi đảng luôn đau đáu nỗi niềm xây dựng Đảng.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan đảng ở Trung ương” của TS. Nguyễn Dương Nam trao đổi về những vấn đề, nội dung mới cần quan tâm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu các cơ quan đảng ở Trung ương hiện nay. Bài “Phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong xây dựng Đảng” của Đại uý Lục Hiền Lương, Trường Sĩ quan Chính trị nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài viết “Khí thế và xung lực mới” là ý kiến bình luận của tác giả Vũ Lê nhân việc Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ mười, khoá XI. Theo tác giả, những nội dung của Hội nghị đã góp phần tạo ra khí thế và xung lực mới trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đó sẽ là cơ sở, động lực thúc đẩy đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Xuân về, một vài trải nghiệm” của Nguyễn Duy Việt là những suy nghĩ, trải nghiệm, những kỷ niệm, tình cảm với nghề tổ chức của một cán bộ đã trải qua nhiều cương vị công tác và có nhiều năm tham gia trực tiếp vào công tác cán bộ, tổ chức.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này giới thiệu 4 tấm gương đảng viên có quá trình phấn đấu, cống hiến trên các lĩnh vực công tác. Đó là nữ Nghệ sĩ Ưu tú Thái Bảo với tất cả tài năng, tình cảm và tâm huyết “Để tiếng hát chạm đến trái tim khán giả”. Là đại úy cảnh sát Đặng Hồng Giang, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 5, (PC 67) của Công an TP. Hà Nội qua bài viết “Xuân về trên những con đường”. Là cô nữ sinh đang du học tại Hoa Kỳ đã luôn nỗ lực hết mình trong học tập, hoạt động đoàn thể để mang hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Và cô sinh viên ấy luôn mong muốn sau một thời gian học tập sẽ mang kiến thức về phục vụ tốt nhất cho khoa học nước nhà, qua bài viết “Như dòng sông Hương dịu dàng, đầy sinh lực”. Là hình ảnh Trung tá Lê Huy, Phó Trưởng phòng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, người đã luôn ở tuyến đầu trong những ngày đấu tranh với Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển nước ta, qua bài viết “Vì bình yên nơi biển đảo”.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng có bài “Quà tết tặng con gái thủ trưởng” của Nhà văn Ma Văn Kháng qua câu chuyện về việc tặng quà thủ trưởng nhân ngày lễ tết đã trở nên phổ biến ở nước ta. Từ đó, tác giả suy ngẫm về sự cần thiết nên thay đổi và nên làm thế nào để hiện tượng phổ biến này trở lại đúng giá trị nhân văn của nó.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng cung cấp cho bạn đọc thông tin về “Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI”.

Chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân, tác giả Lê Quang Đồng có bài viết sâu sắc về Những năm Mùi của Bác Hồ”. Bài "Công tác tổ chức xây dựng đảng qua các năm Mùi” do Bá Thắng sưu tầm.

Chuyên mục Quốc tế có bài “Chủ động và tích cực hoạt động đối ngoại” của Nguyễn Thuý Hoàn khẳng định những thành tựu trong hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước Việt Nam năm 2014 và những ứng xử linh hoạt, sáng tạo trong đối ngoại đã đóng góp quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chuyên mục Bạn đọc với Tạp chí, Tạp chí với bạn đọc có bài “Đồng hành cùng bạn đọc” của Ngọc Bảo, phản ánh những kết quả và những ý kiến góp ý, mong mỏi của bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí; là sự bày tỏ niềm vui, hạnh phúc của Tạp chí khi được bạn bè, độc giả và cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước tin yêu.

Năm 2015, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này trả lời một số câu hỏi về đại hội đảng, bầu cử tại đại hội và các nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng. Để phục vụ tốt nhất công tác chuẩn bị đại hội, Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng mong muốn các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có những tình huống phát sinh từ cơ sở trong quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội gửi câu hỏi đến Toà soạn Tạp chí Xây dựng Đảng, 69. Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội hoặc Email: xaydungdang@hn.vnn.vn để cùng chúng tôi giải đáp.

Cùng với các chuyên mục, trong số Xuân Ất Mùi 2015, Tạp chí có nhiều câu đối hay về Đảng, mùa Xuân, dân tộc, đất nước đổi mới…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số 2+3-2015 bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin, kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống các bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất