Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1-2015

Trang 1, Tạp chí trích lời  “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”, giúp bạn đọc tiếp cận tư tưởng của Bác về vai trò làm nên lịch sử của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của Đảng, là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta. Vì vậy, Đảng phải dựa vào dân để xây dựng Đảng và phải có phương pháp, cách thức phát huy vai trò của nhân dân để mối quan hệ Đảng - Dân ngày càng bền chặt, chung sức xây dựng đất nước giàu mạnh.

Chào đón năm mới 2015, Tạp chí có bài Xã luận “Sức bật 2015”, điểm lại những thành tựu đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và ngoại giao trong năm qua của đất nước, tạo ra sức bật mới trong năm 2015. Hoà vào dòng chảy chung của dân tộc, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tích cực đổi mới, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng; tập trung tham mưu, triển khai các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công… Cùng với việc tổ chức các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2015, đây sẽ là cơ sở, nền tảng tạo ra sức bật mới để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục bước vào năm 2015 giành được nhiều thắng lợi mới.

Với chủ đề trọng tâm “Năm mới thắng lợi mới; nhìn lại một năm công tác tổ chức xây dựng đảng và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015”, trong chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm Nguyễn Đức Chính đã tổng hợp “10 kết quả nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương năm 2014”, đã điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác tham mưu, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng cũng như trong công tác xây dựng cơ quan của Ban Tổ chức Trung ương có nhiều nét mới và tiến bộ so với năm trước. Tiếp theo số tháng 12-2014, trong số này, Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu phần II: Những luận điểm mới về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược trong bài viết “Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay” của đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung phần này tiếp tục làm rõ, cụ thể hoá và sâu sắc thêm về chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đảng ta, một trong 3 khâu đột phá nhằm thực hiện thành công các mục tiêu của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Bài viết kỳ này tập trung phân tích những luận điểm mới về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng ta trước yêu cầu mới của hội nhập quốc tế và sự phát triển theo chiều sâu, nhanh và bền vững của đất nước. Bài viết “Xây dựng Đảng về văn hoá gắn với xây dựng đạo đức xã hội” của TS. Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và chính trị. Bài viết làm rõ tính cấp thiết, những yêu cầu cơ bản trong công tác xây dựng đảng về góc độ văn hóa cùng với quá trình xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Văn hóa là một biểu hiện bản chất của Đảng ta, một Đảng trong sạch, vững mạnh, chắc chắn, “là đạo đức, là văn minh” do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Bài viết “Chủ động tham mưu chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng” của Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương thông tin cho bạn đọc về những công việc tham mưu chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp từ đầu năm 2013 đến nay; những kết quả đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm để phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được tốt nhất. Bài viết “Những điểm mới trong đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên” của Vũ Thị Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã nêu và phân tích 6 điểm mới giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước thực hiện tốt hơn Hướng dẫn 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Bài viết “Công tác đảng viên - Vấn đề và nhiệm vụ năm 2015” của Nguyễn Quang Dung, Vụ trưởng Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của công tác đảng viên năm 2014, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế, từ đó nêu ra những vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng viên năm 2015. Bài viết “Đảng bộ Cục Kiểm ngư kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ” của Nguyễn Ngọc Oai, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Kiểm ngư đã nêu ra những kết quả bước đầu kể từ khi thành lập lực lượng Kiểm ngư Việt Nam (ngày 15-4-2014) đến nay trên lĩnh vực xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, cơ chế phối hợp, cơ sở pháp lý và định hướng pháp triển trong thời gian tới. Bài viết cũng phản ánh những thành tích của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam non trẻ cùng với các lực lượng thực thi pháp luật trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương thời gian qua. Cùng chung chủ đề năm mới thắng lợi mới; nhìn lại một năm công tác tổ chức xây dựng đảng và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - kinh nghiệm có một số bài viết về các đảng bộ địa phương ở mọi miền Tổ quốc như: “Lạng Sơn nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên” của Dương Công Tùy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lạng Sơn về những kinh nghiệm mà Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện trong năm như tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng chi bộ; phát triển đảng viên và đào tạo cán bộ. Bài viết “Gia Lai tạo chuyển biến từ cơ sở” của Trương Thị Bạch Yến phản ánh cách làm hay của các cấp uỷ Gia Lai trong củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng với phương châm: “Ở đâu có dân, ở đó có tổ chức đảng”. Từ đó đã mang lại những kết quả tích cực trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh. Bài viết “Kiên Giang: 6 biện pháp hướng về cơ sở” của Nguyễn Hoà Hiệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Kiên Giang, bài viết nêu ra 6 kết quả nổi bật trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, là những biện pháp khả thi, phù hợp nên đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội các địa phương phát triển. Bài viết “Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP): Hai trong một” của Phúc Nhân viết về quá trình Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) phát triển để trở thành đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Theo tác giả, một trong những cơ sở bảo đảm cho sự phát triển đó là giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ đất nước, giữa kinh tế với quốc phòng, được thể hiện qua “hai trong một”: Chủ lực trong khai thác dầu khí và tuyến đầu trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống có bài viết “Bức tranh mới trên những vùng quê” của Thu Thuỷ, là sự ghi chép những cách làm hay của các cấp uỷ; phản ánh vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở một số xã vùng cao, vùng đông đồng bào giáo dân thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh để tạo khối đoàn kết, nỗ lực, chung sức, đồng lòng đưa kinh tế, xã hội phát triển, mang lại cuộc sống ấm no cho bà con nơi đây.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu tấm gương điển hình về sự gương mẫu, trách nhiệm trước công việc của cán bộ, đảng viên ở Bảo tàng Hồ Chí Minh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người qua bài viết “Theo dấu chân Người” của Diệp Anh.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay” của TS. Quản Minh Cường, Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã phản ánh kết quả, những hạn chế và đề xuất 4 giải pháp để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian tới. Bài viết “Để thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý có hiệu quả” của TS. Nguyễn Thế Tư từ việc điểm lại tình hình thực tế, những ý kiến khác nhau ở một số địa phương, bộ, ngành khi tổ chức chủ trương thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng, tác giả đề xuất 5 biện pháp để nâng cao chất lượng thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Niềm tin và trách nhiệm” của Phạm Quang Vịnh, nguyên Hàm Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương. Đây là những suy nghĩ tâm huyết, trăn trở của một người đã có nhiều năm gắn bó với nghề tổ chức và đặc biệt gắn với những kỳ đại hội Đảng. Bài viết như một tâm sự, từ kinh nghiệm bản thân gửi đến bạn đọc, những người làm công tác tổ chức những điều nhắn nhủ để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp thành công.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Năm đại hội Đảng” của Tân Thịnh là sự bày tỏ quan điểm, trăn trở, mong muốn năm 2015 - năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp sẽ thành công, lựa chọn được đội ngũ cấp uỷ xứng đáng để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước phát triển.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, “Sự lựa chọn đúng đắn” của Phạm Giang giới thiệu chân dung một đảng viên trẻ, có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, là một trong 600 phó chủ tịch UBND xã trong Đề án thí điểm đưa 600 tri thức trẻ, ưu tú, có trình độ đại học về các xã, huyện nghèo của cả nước.

Chuyên mục Sinh hoạt Đảng, bài viết “Gương mẫu của cấp trên” của Nhà văn Ma Văn Kháng qua phân tích sự hưng thịnh hay suy vong của nước nhà trong lịch sử liên quan tới mối quan hệ vua - tôi, giữa quan lại với dân chúng, nhất là sự gương mẫu về đạo đức của vua, quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.  Từ đó, tác giả đặt vấn đề làm thế nào để có sự gương mẫu của cấp trên? Đây là điều trăn trở của chúng ta lâu nay và những gợi ý từ bài viết như một lời giải đáp.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí thông tin về cuộc gặp giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với các bí thư chi bộ tiêu biểu thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Tác giả Hồng Phúc thông tin về kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài của Văn phòng Đề án 165 qua tin “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở nước ngoài”.

Chuyên mục Quốc tế, bài viết “Son sắt Việt Nam - Cu-ba” của Phúc Sơn khái quát về mối quan hệ Việt Nam - Cu-ba và những thành quả của nhân dân Cu-ba đạt được trong những năm qua nhân kỷ niệm 56 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Cu-ba (1-1-1959 - 1-1-2015).

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp nhiều câu hỏi về khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; về sinh hoạt chi bộ và công nhận người có công với cách mạng...

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 1-2015, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm trong thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356. 

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất