Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2018

Mở đầu cuốn tạp chí, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về mối quan hệ giữa đức và tài”, giới thiệu với bạn đọc những quan điểm của Người về đức,  tài và mối quan hệ giữa đức và tài, “hồng” và “chuyên” của người cán bộ. Người nhấn mạnh: “Không có đức thì vô dụng, không có tài thì làm gì cũng khó”. Theo Người, đức phải có trước, đức là gốc đối với người cán bộ cách mạng.

Nhân kỷ niệm 148 năm Ngày sinh của V.I.Lê-nin, chuyên mục Lý luận – Thực tiễn – Kinh nghiệm, Tạp chí số này đăng bài “Tư tưởng của V.I.Lê-nin về cán bộ và công tác cán bộ” của PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn (Học viện CTQG Hồ Chí Minh). Tác giả khái quát những giá trị tư tưởng trong xây dựng Đảng của V.I.Lê-nin xung quanh những vấn đề: Về vai trò của cán bộ và công tác cán bộ; mối quan hệ giữa xây dựng đội ngũ cán bộ với kiện toàn tổ chức; tiêu chuẩn cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá, lựa chọn cán bộ; kiểm tra, kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm.

Bài “Để thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XII) có hiệu quả” của TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Học viện CTQG Hồ Chí Minh) và Thượng tá, ThS. Nguyễn Văn Giới (Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng) đề cập đến những nguyên nhân trực tiếp của những hạn chế, yếu kém trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay. Theo tác giả, có 6 nguyên nhân trực tiếp làm cho cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay chưa có những chuyển biến thực sự. Vì vậy, việc nhận diện những nguyên nhân này có ý nghĩa trong việc đề ra các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bài “Sức lan tỏa của một nghị quyết” của Xuân Vinh tổng hợp từ một số địa phương cho thấy qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhiều sai phạm của cán bộ, đảng viên trong quản lý kinh tế, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, những hiểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống đã được kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm minh, từ cán bộ cấp cao, cán bộ đã nghỉ hưu, không có “vùng cấm”, không có “hạ cánh an toàn” cho thấy quyết tâm của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng… từ đó, khẳng định hiệu quả của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đang được thể hiện trong cuộc sống.

Bài “Phú Thọ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” của Lại Tiến Thịnh (nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy) đánh giá về những kết quả đạt được, kinh nghiệm rút ra và những giải pháp cho thời gian tới qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của BCH Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bài “Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại các tỉnh” của ThS. Nguyễn Văn Hùng (Học viện CTQG Hồ Chí Minh). Từ việc đánh giá về chất lượng đào tạo của các lớp cao cấp không tập trung mở tại các tỉnh, tác giả đã đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng của công tác này.

Bài “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp ở tỉnh Hòa Bình” của Trần Xuân khái quát những chuyển biến tích cực, hạn chế, nguyên nhân sau khi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ .

Bài “Điểm mới trong quy hoạch cán bộ ở Bắc Giang” tác giả Nguyễn Đăng Liệu khái quát kinh nghiệm của Bắc Giang trong công tác quy hoạch cán bộ để lựa chọn được những cán bộ thực sự có đức, tài đưa vào nguồn kế cận; từng bước thử thách, giao nhiệm vụ và đào tạo, bồi dưỡng qua trường lớp, rèn luyện trong thực tiễn.

Bài “Điểm nhấn trong công tác cán bộ ở Khánh Hòa” của Bảo Yến viết về “điểm nhấn” của Khánh Hòa, đó là: Những đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ; công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện tốt luân chuyển cán bộ, đổi mới công tác quy hoạch cán bộ, đem lại nhiều thành tựu trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội.

Bài “Kiên Giang: Nhìn lại 20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ” của ThS. Nguyễn Hồng Sơn (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong) viết về Tỉnh ủy Kiên Giang và các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ qua 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ của tỉnh với nhiều kết quả quan trọng. Bài viết cũng chỉ ra những hạn chế, vướng mắc và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược cán bộ đáp ứng  yêu cầu phát triển mới.

Bài “Tạo nguồn, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long” của ThS. Bùi Ngọc Điệp phản ánh hoạt động của các cấp ủy vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Đồng thời, cũng nêu ra những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế này và các giải pháp cơ bản để thực hiện tốt công tác tạo nguồn, sử dụng đội ngũ cán bộ này.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết “Những thách thức trong xây dựng Đảng hiện nay” của tác giả Nguyễn Văn Biết (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp). Bài viết là những suy nghĩ của tác giả về tính cấp thiết cần phải bổ sung, hoàn thiện lý luận về CNXH, về xây dựng Đảng phù hợp với hoàn cảnh mới ở nước ta và xu hướng của thời đại. Tác giả cho rằng, khi vận dụng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin phải quán triệt quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển, tiếp thu những thành tựu của tri thức khoa học, nhất là khoa học - công nghệ nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh nói chung, trong công tác xây dựng đảng nói riêng.

Số này có bài “Về phong cách lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo, quản lý” của Phạm Văn Định. Tác giả từ chỗ chỉ ra một số loại phong cách lãnh đạo, đã đưa ra những định hướng rèn luyện về một phong cách có tính chuẩn mực, bao gồm: Tác phong làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, thiết thực, sâu sát, tôn trọng và lắng nghe ý kiến quần chúng, gương mẫu, tiên phong, khiêm tốn, cầu thị, nói đi đôi với làm.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với bạn đọc bài “Vận hội mới của thành phố mang tên Bác”. Tác giả Đinh Thành đề cập đến những đột phá, thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị và cơ chế đặc thù bắt đầu có hiệu lực đã tiếp sức cho thành phố thế và lực mới trong phát triển.

Bài “TP. Hồ Chí Minh cải cách thủ tục hành chính nâng cao sự hài lòng” của Nhật Thụy nêu rõ trong những năm qua, Thành ủy, UBND thành phố luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính các cấp và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Quảng Trị: Một cách làm sáng tạo” của Nguyễn Hồng Thanh. Tác giả phản ánh kết quả và kinh nghiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị với việc tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo ra những hiệu ứng tích cực, sự chuyển biến mạnh mẽ sau diễn đàn qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Bài “Khi phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt” của Phan Nam nêu bật kinh nghiệm của Đảng bộ Tây Hòa (Phú Yên) chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo nhân dân giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đưa quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Khởi sắc từ phong trào thi đua” của Trương Nguyệt. Tác giả đã viết về Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai linh hoạt, sáng tạo, cụ thể hóa việc học và làm theo Bác thành các phong trào thi đua, bằng các việc làm cụ thể, thiết thực trong xây dựng môi trường đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp tạo hiệu ứng lan tỏa.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài “Cán bộ tổ chức phải có dũng khí để can ngăn” của Bùi Văn Tiếng. Từ bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, tác giả suy ngẫm về nghề tổ chức xây dựng đảng: Chỉ có công tâm và công khai tuân thủ nguyên tắc “Vì việc xếp người” mới tìm được đúng người đáp ứng yêu cầu công việc và sẽ xóa bỏ hiện tượng  “cả họ làm quan”...

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Vì dân - Dân quý” của Phạm Giang bình luận qua sự kiện đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ từ trần trong niềm tiếc thương vô hạn của người dân. Tác giả đi tìm lời giải vì sao đồng chí được người dân quý mến như người thân trong gia đình, đồng thời bài viết là sự nhắc nhở mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải là tấm gương sáng, suốt đời vì dân và sống mãi trong lòng dân.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Người chiến sỹ biên phòng trong lòng dân”, tác giả Hờ A Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) giới thiệu về Trung tá, Chính trị viên Đào Mạnh Tưởng (Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La). Anh được nhân dân yêu mến và cấp trên tin tưởng, trở thành tấm gương sáng để đồng đội noi theo.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, với bài viết “Im lặng là vàng” của Ma Văn Kháng. Tác giả phân tích các dạng thức khác nhau của sự im lặng, nguyên nhân của nó. Để khắc phục tình trạng này, theo tác giả cần phải nêu cao dũng khí cộng sản của người đảng viên, thể hiện trước hết ở sự tự tin của bản thân. Chi bộ phải tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở, tự phê bình và phê bình cao. Mỗi một cán bộ, đảng viên là một thành viên cấu thành tổ chức này đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ và bình đẳng trước vận mệnh cũng như lợi ích của nhân dân, Tổ quốc. Tất cả mọi khác biệt đều cần được tôn trọng…

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải thông tin: “Một số việc cần làm nhằm ngăn chặn, khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi” (Thảo Nguyên), “Họp Ban Chỉ đạo về mở lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII và lớp cập nhật kiến thức cho các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng khóa XII” (Minh Anh), “Hội thảo về mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (L.T).

Chuyên mục Quốc tế số này giới thiệu bài viết: “Đào tạo công chức, cán bộ lãnh đạo cấp cao ở một số quốc gia” của Đình Anh. Tác giả nêu bật kinh nghiệm về thực hiện quy trình, biện pháp tuyển dụng, đào tạo công chức, cán bộ cấp cao ở Hoa Kỳ, Pháp, Nhật, Trung Quốc.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công tác đảng viên, chính sách cán bộ.

Đặc biệt, Tạp chí có Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở: từ địa chỉ cũ: 69 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội sang địa chỉ mới: Tầng 7, Tòa nhà Hapro Holdings, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội để các đồng chí và các bạn tiện liên hệ.

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2018, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất