10 kết quả nổi bật của Ban Tổ chức Trung ương

1.Chuẩn bị tốt Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành nghị quyết về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án, BTCTƯ đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng 10 chuyên đề tổng kết, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy ở Trung ương và địa phương tiến hành khảo sát thực tiễn, trao đổi khoa học, xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đây là một đề án lớn, khó, quan trọng và nhạy cảm, nhưng với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Ban, Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã hoàn thành đúng tiến độ thời gian, bảo đảm chất lượng, được BCT, BBT và BCH Trung ương đánh giá cao. Sau khi Nghị quyết số 18-NQ/TW được ban hành, BTCTƯ đã triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu BCT ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27-11-2017 về thực hiện Nghị quyết; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, giúp BCT tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến, với hơn 14.000 cán bộ tham dự. Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết thông qua hội nghị trực tuyến là một hình thức mới, có ý nghĩa thiết thực, nâng cao chất lượng học tập, vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm cho ngân sách của Đảng. Sau khi ban hành, Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã tạo nên hiệu ứng chính trị tích cực và sâu rộng, được toàn Đảng, toàn dân quan tâm, ủng hộ và tích cực thực hiện.

2.Tích cực tham mưu BCT, BBT bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều quy định, quy chế về công tác cán bộ, nhằm khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. BTCTƯ đã triển khai nghiên cứu, xây dựng một số nội dung quan trọng tham mưu BCT, BBT ban hành: Kết luận số 12-KL/TW ngày 22-3-2017 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ; Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4-8-2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4-8-2017 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BCH Trung ương, BCT, BBT quản lý; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 về luân chuyển cán bộ; Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Các văn bản sau khi được ban hành đã góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển... và những tiêu cực khác trong công tác cán bộ, quản lý cán bộ hiện nay, được dư luận trong Đảng và xã hội đồng tình, đánh giá cao.

3.Chủ động triển khai sớm và tích cực chuẩn bị Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương và nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo xây dựng đề án giao, BTCTƯ đã chủ động triển khai sớm việc nghiên cứu, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Đồng thời, tích cực chuẩn bị Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Đây là một đề án lớn, đặt ra nhiều vấn đề mới và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đề án đang được hoàn thiện theo đúng quy trình, tiến độ thời gian theo kế hoạch. 

4.Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của BCH Trung ương và Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16-11-2016 của BCT về thực hiện Nghị quyết, BTCTƯ đã duy trì nghiêm việc theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện ở các cấp, nhất là kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng và định kỳ báo cáo BCT, BBT. Năm 2017, toàn Đảng đã xử lý kỷ luật 307 tổ chức đảng, trong đó có một số ban thường vụ cấp tỉnh; xử lý kỷ luật 14.339 đảng viên (khai trừ ra khỏi Đảng 1.201 người). Trong số đảng viên bị kỷ luật có 11 đảng viên là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước diện Trung ương, BCT, BBT quản lý, một số cán bộ cao cấp sau khi bị kỷ luật đảng tiếp tục phải xử lý bằng pháp luật. Điều đó đã khẳng định rõ quyết tâm chính trị của Đảng ta trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm; khẳng định quan điểm không có vùng cấm trong kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với cán bộ của Đảng. Việc tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

5.Chủ động triển khai nghiên cứu, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng. BTCTƯ đã tiến hành nghiên cứu, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và kịp thời bổ sung, hoàn thiện các vấn đề còn thiếu trong các văn bản quan trọng, như: Nghị quyết số 15-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa VIII) về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Quyết định số 67-QĐ/TW và Quy chế số 68-QĐ/TW của BCT (khoá X) về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận 80-KL/TW của BBT (khoá X) về công tác xây dựng đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Quy định 94, 95-QĐ/TW của BBT (khoá IX) về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; Quy định số 57-QĐ/TW của BCT (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Kết luận số 64-KL/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở... Việc bổ sung, sửa đổi các văn bản lãnh đạo đã góp phần tạo nên sự thống nhất trong triển khai thực hiện ở cấp ủy các cấp.

6.Chủ động nghiên cứu, tham mưu trình BCT, BBT và BCH Trung ương bổ sung BBT và phân công, điều động, luân chuyển nhiều cán bộ diện Trung ương quản lý. Trong năm 2017, BTCTƯ đã tham mưu trình BCT, BBT và Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), BCH Trung ương bầu bổ sung 2 đồng chí vào BBT và tham mưu BCT phân công, điều động, luân chuyển 9 đồng chí ủy viên BCH Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, bí thư các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trong các doanh nghiệp… Ở cấp Trung ương đã bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển hơn 400 nhân sự, trong đó có 5 ủy viên BCT, BBT; 3 bộ trưởng và tương đương. Công tác tham mưu về điều động, bố trí và luân chuyển cán bộ, đặc biệt là số cán bộ lãnh đạo, quản lý, chiến lược được tiến hành dân chủ, công khai, đúng người, đúng việc đã góp phần duy trì và giữ vững ổn định công tác lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực, các địa bàn. Việc luân chuyển, điều động cán bộ được tiến hành đúng nguyên tắc đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy, địa phương, ngành, nơi tiếp nhận cán bộ do Trung ương điều động.

7.Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chức danh và cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. BTCTƯ đã phối hợp với Học viện CTQG Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị nói chung, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói riêng. Đã mở 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đồng chí là bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương; 1 lớp bồi dưỡng cho cán bộ tổ chức của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; 1 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho trưởng, phó ban tổ chức cấp tỉnh và 3 lớp cho trưởng, phó ban tổ chức cấp huyện và tương đương; mở 3 lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh thuộc đối tượng 1 cho cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các vị trí chủ chốt do Trung ương quản lý; tổ chức các đoàn cán bộ đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài theo các nhóm chủ đề thiết thực, gắn với công tác xây dựng đảng. Văn phòng BTCTƯ đã triển khai công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương mời các chuyên gia nước ngoài đến trao đổi kinh nghiệm và báo cáo tham luận về cải cách hành chính, kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng… Việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành đồng bộ trên các lĩnh vực và gắn với công tác quy hoạch cán bộ ở các cấp đã góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ bản, lâu dài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước..

8.Tổ chức thí điểm thi tuyển 3 vụ trưởng đạt kết quả tốt. Năm 2017 là năm đầu tiên BTCTƯ thực hiện sự chỉ đạo của BCT, BBT và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp vụ. BTCTƯ là một trong những đơn vị đầu tiên trong 36 ban, bộ, ngành, địa phương thực hiện thí điểm việc thi tuyển 3 vụ trưởng. Có 12 ứng viên tham gia dự thi vào 3 chức danh vụ trưởng: Vụ Cơ sở đảng, Vụ Chính sách cán bộ và Vụ Địa phương III. Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ được tiến hành nghiêm túc, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thể hiện rõ tính công khai, minh bạch, dân chủ. Các đồng chí trúng tuyển vào các chức danh lãnh đạo là những cán bộ thực sự có năng lực và kinh nghiệm. Kết quả của đợt thi tuyển chức danh vụ trưởng của BTCTƯ được dư luận đánh giá cao, là bài học kinh nghiệm quý cho việc triển khai thi tuyển chức danh lãnh đạo các năm tiếp theo.

9.Đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc và tăng cường công tác xây dựng nội bộ cơ quan. BTCTƯ đã tăng cường sự phối hợp với các cơ quan liên quan và các đơn vị trong Ngành về công tác tổ chức xây dựng đảng; thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban trực tuyến với các ban tổ chức tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng thời, chú trọng chăm lo kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở các vụ, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới mạnh mẽ phương pháp công tác, chấn chỉnh lề lối làm việc. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sát sao, cụ thể và quyết liệt hơn để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; đề cao kỷ cương, kỷ luật lao động và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan và phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ trong cơ quan với phương châm: Tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, đề cao trách nhiệm, hành động quyết liệt, hiệu quả.

10. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng. BTCTƯ đã chủ động định hướng, cung cấp thông tin và phối hợp thường xuyên với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng. Công tác thông tin, tuyên truyền hướng trọng tâm vào các vấn đề nóng được nhân dân quan tâm như: việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Các vấn đề liên quan tới chính sách cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ. BTCTƯ chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”, Tạp chí Xây dựng Đảng được giao là cơ quan Thường trực Giải. Giải Búa liềm vàng năm 2017 đã thu hút được đông đảo người tham dự. Các tỉnh, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực chỉ đạo việc triển khai hưởng ứng Giải. Ban tổ chức giải đã nhận được 1.986 tác phẩm thuộc 5 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Các tác phẩm đoạt Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - 2017 được trao đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018).


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất