Để nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng

Tôi được tạp chí mời tham dự cuộc trao đổi với chủ đề “Nâng cao tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng”, rất tiếc vì đang bận theo dõi đại hội thí điểm các đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nên không ra dự cuộc trao đổi mà Tạp chí tổ chức được. Đây là cuộc trao đổi rất bổ ích, bởi lẽ cuộc trao đổi này tập trung vào hai vấn đề rất cơ bản, đó là: Nâng cao tính định hướng và nâng cao tính hấp dẫn trên tạp chí. Tôi nghĩ, nếu tạp chí thỏa mãn được hai yếu tố này thì bạn đọc sẽ yêu mến và thích đọc. Với trách nhiệm và tình cảm đối với tạp chí, tôi có suy nghĩ 3 vấn đề chung quanh chủ đề mà tạp chí đã đề cập để các đồng chí nghiên cứu và tham khảo.

Nội dung thứ nhất: Làm gì để tiếp tục nâng cao tính định hướng trên Tạp chí Xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương?

Theo suy nghĩ của tôi, thì trong quá trình hoạt động của Tạp chí Xây dựng Đảng từ trước đến nay về cơ bản đã đảm bảo tính định hướng. Một khi đất nước đã chuyển mình theo yêu cầu, nhiệm vụ mới, tiếp tục công cuộc đổi mới, thực hiện sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, trong bối cảnh quốc tế đang có những diễn biến phức tạp... thì yêu cầu nâng cao hơn tính định hướng trên tạp chí là một đòi hỏi khách quan.

Với nhận thức của bản thân thì để tiếp tục nâng cao tính định hướng trên tạp chí cần thực hiện thật tốt 4 yêu cầu sau:

Một là: Nếu báo chí nói chung là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội, là diễn đàn của nhân dân, thì Tạp chí Xây dựng Đảng là tiếng nói của Ban Tổ chức Trung ương; là diễn đàn của cả hệ thống làm công tác tổ chức xây dựng đảng của cả nước, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổ chức Trung ương và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Vì vậy, hoạt động của Tạp chí cũng phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của Tạp chí.

Hai là: Mọi hoạt động của Tạp chí phải hướng vào tâm điểm là phải đóng góp một phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố và tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng; sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong cả hệ thống làm công tác tổ chức xây dựng đảng và trong nhân dân. Hoạt động của Tạp chí phải góp phần quan trọng nhằm góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ba là: Hoạt động của tạp chí còn phải hướng đến một nhiệm vụ rất quan trọng là động viên các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, các cấp uỷ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; góp phần đấu tranh chống lãng phí, tham ô, tham nhũng, quan liêu...

Bốn là: Tạp chí còn là lực lượng nòng cốt để khai thác mọi tiềm năng sáng tạo của cán bộ, đảng viên, của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội để góp phần tạo bước phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực tư tưởng, báo chí của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới.

Nội dung thứ hai: Những vấn đề cần quan tâm để góp phần nâng cao tính hấp dẫn trên Tạp chí.

Do đặc thù của tạp chí về công tác tổ chức xây dựng đảng, do vậy tính hấp dẫn trên tạp chí nằm trong một khuôn khổ nhất định, không chạy theo sự hấp dẫn bình thường. Tính hấp dẫn trên tạp chí phải nâng cao chất lượng tin, bài; sự kết hợp giữa tính nghiên cứu lý luận gắn với tính thời sự, với thực tế cuộc sống chính trị trong các tin, bài; đi sâu hơn về chuyên đề, chuyên mục; sự hài hoà về nội dung và hình thức; sự trang nhã về ảnh, bìa... Muốn vậy cần quan tâm 8 vấn đề cụ thể sau:

1. Tất cả hoạt động của Tạp chí phải nắm vững và góp phần tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tích cực tuyên truyền, cổ vũ những thành tựu về công cuộc đổi mới. Coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong công tác tổ chức xây dựng đảng; tích cực đấu tranh góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội khác. Mặt khác phải góp phần phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Nếu xa rời những nội dung này thì tính hấp dẫn của tạp chí sẽ không có tính thuyết phục, bạn đọc, độc giả sẽ không chấp nhận.

2. Tính hấp dẫn của mỗi tạp chí còn ở chỗ: Nội dung của tạp chí này không bị trùng lặp, chồng chéo với nội dung của tạp chí khác. Vì vậy, Tạp chí Xây dựng Đảng cần phải thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình để vừa đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ chính yếu của Tạp chí; vừa khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về hoạt động của Tạp chí của Ban Tổ chức Trung ương với hoạt động của các tạp chí khác; đồng thời đảm bảo tính phong phú, đa dạng của Tạp chí.

3. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, tạp chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên... Do đặc thù nghề nghiệp, Ban Bí thư cho phép các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đi học tại chức về lý luận chính trị-hành chính có thể trẻ hơn 5 tuổi so với quy định chung (Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí Thư về tăng cường công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí); đồng thời nghiên cứu hình thức học tập lý luận chính trị-hành chính qua mạng; học nâng cao sau đại học... Những hình thức đào tạo, bồi dưỡng này sẽ góp phần tích cực nâng cao trình độ kiến thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên nhằm làm việc có hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng về nội dung tin, bài, tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn, tăng lượng phát hành, góp phần định hướng thông tin và dư luận xã hội...

4. Sự hấp dẫn của tạp chí còn đòi hỏi sự quan tâm, định hướng của các cơ quan quản lý báo chí của Nhà nước, Hội Nhà báo, Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan chủ quản; cần có sự định hướng kịp thời về chính trị, tư tưởng trong nội dung thông tin của Tạp chí, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại để đảm bảo tính thống nhất và tính kịp thời cho Tạp chí.

5. Chúng ta đang mở rộng quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nên bạn đọc trong nước của Tạp chí rất muốn tiếp cận với thông tin nước ngoài, thông tin về các đảng cộng sản; ngược lại bạn đọc nước ngoài cũng muốn tiếp cận với thông tin về công tác xây dựng đảng của Việt Nam. Vì vậy, Tạp chí cần nghiên cứu tăng thời lượng tin, bài về thông tin đối ngoại để tăng tính hấp dẫn của Tạp chí.

6. Tăng cường đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp của tạp chí để tác nghiệp được nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, cập nhật được nhiều loại thông tin. Đó cũng góp phần tăng thêm tính hấp dẫn của Tạp chí.

7. Trong số các bài viết trên tạp chí Xây dựng Đảng hằng tháng, chủ yếu là của các đồng chí Lãnh đạo Ban, các vụ, đơn vị, cán bộ hưu trí, cộng tác viên ở mọi miền đất nước; một số bài do đội ngũ phóng viên của tạp chí... Tính đa dạng tin, bài đó góp phần làm phong phú thêm nội dung của Tạp chí. Vì vậy, sắp đến, cần tiếp tục phát huy tính đa dạng, phong phú này.

8. Cần phải đa dạng hơn nữa về chủng loại tin, bài trên tạp chí như: Chuyên mục Lý luận - Kinh nghiệm -  Thực tiễn; Nghiên cứu - Trao đổi; ý kiến đảng viên; Dân với Đảng; Học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng viên phấn đấu tốt; Sinh hoạt đảng; Bạn đọc với Tạp chí - Tạp chí với Bạn đọc; Trả lời bạn đọc... Đặc biệt năm 2010 còn có thêm tin, bài về đại hội đảng bộ các cấp, đại hội thí điểm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng...

Nội dung thứ 3: Mong muốn của cộng tác viên đối với Toà soạn.

Với tư cách là cộng tác viên nhiều năm với Tạp chí, tôi có một số mong muốn đối với Toà soạn là:

- Toà soạn nên nghiên cứu về chế độ thông tin đến với cộng tác viên để cộng tác viên nắm được định hướng thông tin hằng tháng, quý, 6 tháng, năm, từ đó cộng tác viên cung cấp tin, bài sát với yêu cầu của tạp chí. Tôi hoan nghênh chuyên mục “Bạn đọc với Tạp chí” như vừa qua và cần phát huy tốt hơn nữa.

- Nên tổ chức hội nghị cộng tác viên (hằng quý, 6 tháng, năm) để Toà soạn trao đổi những vấn đề có tính định hướng, tính nghiệp vụ với cộng tác viên; đồng thời để cộng tác viên có điều kiện phản ánh tình hình với Toà soạn. Thực hiện tốt và thường xuyên về thông tin “hai chiều”.

- Trong tình hình giá cả tăng, đề nghị Toà soạn sớm điều chỉnh chế độ trả nhuận bút cho tương xứng để cộng tác viên có điều kiện tái tạo về tư duy, suy nghĩ cho những bài viết tiếp theo chất lượng hơn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất