Rõ định hướng, kiên định tôn chỉ, mục đích, từng bước hấp dẫn
Nhà báo Quốc Khánh đang tác nghiệp

Rõ định hướng 

Trên măng séc của Tạp chí Xây dựng Đảng luôn in dòng chữ: Tạp chí hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương. Đó chính là chức năng, tôn chỉ, mục đích được định hướng rõ ngay khi Tạp chí Xây dựng Đảng mới khai sinh.

Nhiệm vụ định hướng của Tạp chí phải bắt đầu từ việc nhận thức, tuyên truyền, hướng dẫn, thẩm định trong thực tiễn công tác xây dựng đảng trên các mặt tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Yêu cầu đặt ra cho Tạp chí là trong tuyên truyền, hướng dẫn, không chỉ dừng lại ở sự mô tả, phản ánh số lượng về tổ chức đảng, về cán bộ, đảng viên; không chỉ là hệ thống hoá các văn bản, các hướng dẫn của Đảng, của Ban Tổ chức Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng theo trình tự thời gian, theo trật tự vấn đề, mà phải phát hiện trong chúng những mối liên hệ, chỉ ra những vấn đề bản chất, chiều hướng vận động chính của hiện thực; từ đó, Tạp chí hướng sự quan tâm chú ý của bạn đọc, của công chúng vào việc nhận thức cái gì cần thiết, cái bản chất của đường lối, quan điểm công tác tổ chức xây dựng đảng, về cán bộ, đảng viên. Tất nhiên, đó không phải là sự thuyết lý chung chung khô khan, áp đặt, mà là trên cơ sở tôn chỉ, mục đích của mình, Tạp chí hướng người đọc vào những vấn đề nóng bỏng của đời sống xây dựng đảng. Không chỉ thông tin văn bản, mà là đem tới đông đảo bạn đọc của mình những nội dung mới về công tác xây dựng đảng thông qua nhiều mô hình, những bài học kinh nghiệm rút ra từ những điển hình về xây dựng đảng...

Tạp chí là tiếng nói, là cơ quan tuyên truyền, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời cũng là diễn đàn của toàn Đảng về xây dựng Đảng. Hơn nữa, bạn đọc ngày nay của Tạp chí Xây dựng Đảng có trình độ nhận thức ngày càng cao và đòi hỏi chất lượng tác phẩm báo chí, chất lượng ấn phẩm báo chí ngày càng cao. Bạn đọc không chấp nhận thông tin một cách giản đơn, xuôi chiều, mà đòi hỏi được thông tin nhiều chiều, đa dạng, thông tin phải được phân tích, lý giải đúng đắn, sâu sắc, phản ánh một cách khách quan bản chất của những sự việc, sự kiện, sự vật, những vấn đề đang đặt ra với một cái nhìn mới mẻ, trí tuệ, đáp ứng cho người đọc kịp thời, cụ thể, ngắn gọn.

Kết hợp định hướng với hấp dẫn.

Tính hấp dẫn là một trong những yêu cầu khách quan, là mục tiêu cần đạt tới của tất cả các tờ báo, tạp chí nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của đối tượng mà mình phục vụ; phải có sức lôi cuốn, làm cho đối tượng phục vụ của mình ham thích, tìm mua, tìm đọc và tìm được điều mà họ cần tìm hiểu, lý giải, cần làm theo.

Là tạp chí chuyên ngành công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí Xây dựng Đảng xác định đối tượng bạn đọc mà Tạp chí cần thu hút là cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức xây dựng đảng (đối tượng phục vụ chủ yếu), là các cấp uỷ, cơ quan tổ chức (đối tượng phục vụ cơ bản), là cán bộ, đảng viên và một bộ phận quần chúng nhân dân (đối tượng phục vụ rộng rãi). Với đối tượng như trên, sự kết hợp tính định hướng với tính hấp dẫn của Tạp chí Xây dựng Đảng chính là việc Tạp chí thực hiện tốt vai trò hướng dẫn và diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng đảng, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức xây dựng đảng của đông đảo đối tượng độc giả; phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, những chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng của Ban Tổ chức Trung ương, giới thiệu những tri thức, kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, giúp tháo gỡ những khó khăn, lúng túng trong công tác thực tiễn hằng ngày... Tạp chí Xây dựng Đảng thực hiện những nhiệm vụ đó dưới những cách thức và phương pháp thể hiện đúng đắn, kết hợp hài hòa giữa nội dung và hình thức, không thương mại hóa, chạy theo lối hấp dẫn giật gân, câu khách mà một số báo, tạp chí khác thường sử dụng. Hấp dẫn ở đây trước hết phải ở nội dung sâu sắc và trí tuệ, hấp dẫn mang tính chính trị, lấy cái hay, cái đẹp, cái cần trong xây dựng Đảng để thu hút bạn đọc của mình.

Nhìn chung, nội dung và cách thể hiện trên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có sự phong phú, đa dạng. Bên cạnh những bài có tính chất nghiên cứu-trao đổi, bài viết hướng dẫn kinh nghiệm, những bài điều tra, phóng sự, những bài bình luận... còn có những bài viết có tính hướng dẫn như trích đăng, giải thích nội dung nghị quyết, ý kiến chỉ đạo của cơ quan và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống thông qua trả lời bạn đọc... Đó chính là sự kết hợp thông tin đa chiều có phân tích lý giải những vấn đề sinh động của đời sống xây dựng đảng mà bạn đọc của Tạp chí luôn quan tâm.

Tạp chí chú trọng chọn trúng các chủ đề trọng tâm của từng số, từng chuyên mục, đáp ứng sự quan tâm của bạn đọc về những vấn đề thực tiễn đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển nhưng chưa được lý giải về thực thi các nguyên tắc sinh hoạt đảng và cả những vấn đề cụ thể mà những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng đang phải đối mặt hàng ngày. Đồng thời, Tạp chí đã đi sâu vào thực tế giới thiệu những kinh nghiệm và cách làm hay của những điển hình ở địa phương, đơn vị và tổ chức đảng, giúp cấp ủy cơ sở giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc qua các bài viết về nhiều vấn đề: Cải tiến, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt đảng; quản lý và phân công công tác cho đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường; lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; xây dựng mô hình tổ chức chi bộ gắn với đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt trong các loại hình chi bộ và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp... Trong tuyên truyền, tạp chí cung cấp cho người đọc không chỉ những hiểu biết về Đảng ta mà cả về tình hình và những kinh nghiệm hoạt động của một số đảng cộng sản, công nhân, đảng cách mạng và đảng cầm quyền trên thế giới.

Tính hấp dẫn phụ thuộc trước hết và chủ yếu ở nội dung các bài viết, song còn là sự kết hợp hài hòa của hình thức thể hiện. Tạp chí đã chú ý thu hút bạn đọc ngay từ trang bìa 1 bởi nội dung tư tưởng, chủ đề, chọn lọc và cách trình bày sáng tạo, ngày một chuyên nghiệp. Cũng như vậy, cách trình bày tiêu đề, ảnh bên trong cũng đa dạng. Tăng số lượng ảnh minh họa. Rút tít ngắn gọn, súc tích, mềm mại, hài hòa, trang nhã hóa maket các trang chính trị và quảng cáo.

Những năm gần đây, Tạp chí Xây dựng Đảng đã sử dụng nhiều thể loại báo chí hơn để diễn đạt, thể hiện phù hợp với những nội dung phản ánh, hấp dẫn bạn đọc. Đó là các thể loại phản ánh, xã luận, bình luận, chuyên luận... Đây là dạng bài khó, nhất là những bài bình luận, phóng sự điều tra về sự kiện, vấn đề mà bạn đọc quan tâm. Vì vậy, tuy mỗi thể loại trên được sử dụng không nhiều, nhưng hấp dẫn bạn đọc và được bạn đọc đánh giá cao.

Ngôn ngữ trên Tạp chí Xây dựng Đảng thường là lô gích, chặt chẽ, khúc triết và sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành phù hợp. Có những bài viết chỉ qua một vài từ đã thể hiện được lập trường, quan điểm thái độ của tác giả. Những bài viết chuyên luận có sự kết hợp giữa ngôn ngữ lý luận và thực tiễn để phân tích sâu sắc, rõ ràng vấn đề. Tít bài trên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có sự kết hợp giữa tít dài và tít ngắn tùy thuộc vào nội dung vấn đề đưa ra. Tuy nhiên, tít ngắn hấp dẫn, chỉ qua một vài con chữ đã thâu tóm được “cái lõi” của nội dung bài viết đang là xu hướng chỉ đạo của Tạp chí.

Thực tế minh chứng

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng, Tạp chí Xây dựng Đảng những năm qua luôn là người bạn đồng hành tin cậy của đông đảo bạn đọc trên cả nước, từ những người làm công tác tổ chức-cán bộ ở các địa phương, ngành, cơ sở đến các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy về xây dựng Đảng ở các học viên, trung tâm... Sự tin cậy của bạn đọc thể hiện ở số lượng phát hành thường xuyên trên 56.000 bản mỗi kỳ tạp chí in, trên 1 triệu 7 lượt người truy cập Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử mỗi tháng đã phần nào nói lên sự cần thiết của Tạp chí đối với đông đảo bạn đọc, thể hiện sức hấp dẫn nhất định của Tạp chí. Phân tích Phiếu trưng cầu ý kiến bạn đọc Tạp chí in cuối mỗi năm cho thấy, trên 90% ý kiến bạn đọc cho là những vấn đề Xây dựng Đảng đề cập là thiết thực và 72% ý kiến đánh giá là hấp dẫn. Có nhiều ý kiến chân tình gửi về Tạp chí: Cảm thấy viết trên phiếu chưa đủ, nhiều độc giả còn viết thư với những lời rất tâm huyết. Đồng chí Đặng Minh Hân (khu cư xá Đài phát thanh Truyền hình Đồng Nai) viết: Hằng năm, cứ vào độ giữa tháng 11, tôi lại chuẩn bị viết thư góp ý cho Tạp chí Xây dựng Đảng. Tôi lên lịch cho việc này, coi đây là một trong những việc làm quan trọng, bởi tôi xem Tạp chí là người thầy, người đồng chí và người bạn thân thiết nhất. Tạp chí đã mang đến cho tôi nhiều kiến thức về Đảng, chẳng những về lý luận cách mạng, mà còn học tập được nhiều kinh nghiệm quý báu của tổ chức đảng ở các địa phương bạn. Độc giả Lê Thị Thanh, năm nay 78 tuổi đời, 60 tuổi Đảng (Đảng bộ phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) tâm sự: Là một đảng viên, tôi thường đọc Tạp chí Xây dựng Đảng. Qua đây tôi hiểu sâu sắc thêm về Đảng và càng thêm tự hào, kính yêu Đảng, hết lòng tin tưởng ở Đảng. Tôi thiết nghĩ cán bộ, đảng viên nếu ai cũng tìm đọc Tạp chí Xây dựng Đảng thì chất lượng đảng viên sẽ ngày càng tăng, làm được nhiều việc ích nước, lợi dân và từ đó tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Với tiêu đề Mong lắm Tạp chí ơi, đồng chí Nguyễn Trọng Mạnh (thành phố Ninh Bình) viết: Tạp chí đã đăng tải những thông tin cần thiết, rất thực tiễn cho công tác đảng. Tạp chí xứng đáng là cẩm nang, là liều thuốc bổ vô cùng quý giá, giúp cho người làm công tác đảng hiểu thêm về Đảng, có thêm kiến thức về tổ chức xây dựng đảng, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó. Mong sao mỗi bí thư chi bộ có một cuốn Tạp chí Xây dựng Đảng. Bạn đọc Nguyễn Thị Lệ Hà (Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ CQ Dân-Chính- Đảng Hà Tĩnh) viết: Càng ngày, nội dung của Tạp chí Xây dựng Đảng càng được đổi mới, lượng thông tin nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm về các vấn đề được triển khai trong thực tiễn. Cách trình bày đẹp, chất lượng in đảm bảo. Tôi là một cán bộ làm công tác tổ chức trong cơ quan của Đảng. Cập nhật những nội dung của Tạp chí Xây dựng Đảng đã giúp cho tôi rất nhiều trong công việc...

Tóm lại, về nội dung, bạn đọc ghi nhận chất lượng Tạp chí ngày càng được đổi mới, có chiều sâu, phong phú và gắn giữa lý luận và kinh nghiệm thực tiễn. Hầu hết các bài đều ngắn gọn, hướng nhiều về cơ sở. Nhiều lúc lúng túng trước những tình huống thực tế ở địa phương, độc giả tìm đến mục Trả lời bạn đọc. Những chuyên mục được bạn đọc đánh giá tốt chiếm tỷ lệ lớn là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh 87,7%, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 65,6%, Văn kiện-Tư liệu là 64,6%...

Về hình thức, bạn đọc đánh giá bìa Tạp chí đưa các hình ảnh vừa đẹp, vừa có ý nghĩa, đúng trọng tâm, trọng điểm từng thời gian. Ruột trình bày tương đối đẹp, giấy trắng, chữ rõ ràng, in sáng sủa. Đặc biệt là rất ít lỗi chính tả, sai ngữ pháp. Về trình bày bìa, 70,1% bạn đọc đánh giá tốt. Về trình bày ruột, tỷ lệ đánh giá tốt là 56,9%...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất