Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội ở Lào

Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: việc làm, dạy nghề, phát triển kỹ năng nghề, tiền lương, lao động, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý các quỹ bảo hiểm xã hội), an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội… Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội Lào có tổng số cán bộ, công chức 1.640 người, trong đó nữ 556 người, chiếm 33,90%; nam 1.084 người, chiếm 66,10%. Về trình độ chuyên môn:  tiến sĩ 2 người, chiếm 0,12%; thạc sĩ 58 người, chiếm 3,53%; cử nhân 437 người, chiếm 26,64%; cao đẳng 518 người, chiếm 31,58%;  trung cấp 423 người, 25,79%; sơ cấp 163 người, chiếm 9,93% và không có bằng cấp 39 người, chiếm 2,37%.

Thời gian qua, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội Lào còn có những hạn chế, như: Sự chỉ đạo của cấp ủy, chủ trương, kế hoạch về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức còn chưa cụ thể, nặng về hình thức. Còn tư tưởng xem nhẹ việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức… Bên cạnh đó, sự chỉ đạo của cấp ủy về công tác tuyển chọn đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội Lào chưa rõ ràng, chưa sát thực tiễn và phù hợp với cơ chế mới. Cơ chế thi tuyển chọn cán bộ, công chức chưa có sự cạnh tranh, công khai, khách quan, bình đẳng, công bằng. Chưa có bộ tiêu chí tuyển chọn đội ngũ cán bộ, công chức. Trong đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội Lào còn nặng nề, cứng nhắc; quá chậm trong việc cụ thể hóa các quy định của Bộ Chính trị và cấp trên thành các quy định, quy chế cụ thể. Nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc có thẩm quyền thực hiện đánh giá cán bộ, công chức chưa tuân theo quy định, yêu cầu của cấp trên, cấp ủy đảng và lãnh đạo Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội. Công tác bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào chưa đồng bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào chưa được quan tâm thỏa đáng…

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, nang cao nhận thức, khẳng định quyết tâm chính trị và trách nhiệm, từng bước quy chế hóa công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bô, công chức Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Hai là,
đổi mới công tác tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức ngành lao động và phúc lợi xã hội Lào. Đẩy mạnh công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển đội ngũ cán bộ, công chức Ngành. Coi trọng bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức Ngành. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức và khen thưởng, kỷ luật đội ngũ cán bộ, công chức, cải tiến chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Ba là,
tăng cường sự phối hợp giữa ngành lao động và phúc lợi xã hội với các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Bốn là
, phát huy tinh thần tự rèn luyện, phấn đấu vươn lên của các cán bộ, công chức trong Ngành Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất