Tiếp tục củng cố đường lối chính trị và tổ chức của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

39 năm qua, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhân dân các bộ tộc Lào đã giành được những thành tích và thắng lợi to lớn. Những thành tích và thắng lợi đó thể hiện đường lối đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, thể hiện sức mạnh đoàn kết của nhân dân các bộ tộc Lào.

Kinh tế CHDCND Lào tăng trưởng trung bình 7,9% liên tục trong 5 năm qua, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình đạt 8,7 triệu kíp/người/năm 2010 (tương đương 1.089 USD), vượt mục tiêu đề ra. Việc giải quyết đói nghèo của người dân gắn liền với việc xây dựng bản và cụm bản đạt kết quả tốt trên nhiều mặt; hộ gia đình nghèo trên toàn quốc giảm từ 27,7% (năm 2003) xuống 20,4% (năm 2010). Mục tiêu phấn đấu chính của kế hoạch 5 năm lần thứ VII mà Nghị quyết Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ IX đề ra là GDP tăng trưởng liên tục với mức trên 8%. Trong đó, ngành nông - lâm nghiệp tăng trưởng khoảng 3,5%, công nghiệp tăng 15%, dịch vụ tăng 6,5%. Hình thành cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp 23% - công nghiệp 39% - dịch vụ 38%. Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước được tiến hành trong bầu không khí tốt lành và trở thành phong trào của quần chúng, ở cả thành thị và nông thôn. Việc phấn đấu giải quyết đói nghèo của người dân được gắn liền với việc xây dựng bản và cụm bản phát triển. Nguyên nhân cơ bản có được tiến bộ về phát triển kinh tế - xã hội là do hệ thống chính trị của đất nước ổn định. Đảng NDCM Lào đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc củng cố hệ thống chính trị ở cấp cơ sở, cùng với chỉnh đốn các cơ quan chính quyền nhà nước ở cấp trung ương theo hướng từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền, nhất là xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Việc thấm nhuần và nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước đã làm cho toàn quân và toàn dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự thống nhất và quyết tâm thực hiện theo đường lối, chính sách đó. Nâng cao lòng yêu nước, yêu chế độ mới, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao; tự chủ, chủ động trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đảng đã thường xuyên chú trọng công tác xây dựng đảng, củng cố tổ chức và đội ngũ đảng viên từ Trung ương đến cơ sở để có sự đoàn kết thống nhất trên cơ sở đường lối và nguyên tắc của Đảng. Dân chủ trong Đảng và quyền làm chủ của đảng viên được phát huy. Việc củng cố cơ sở đảng gắn liền với phong trào “3 xây” theo 4 nội dung và 4 chỉ tiêu. Tập trung các bản nhỏ thành bản lớn, xây dựng bản lớn thành thị trấn loại nhỏ tại nông thôn đã bảo đảm đúng tinh thần chỉ đạo theo Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị. Hiện nay, trên toàn quốc có 19.002 cơ sở đảng, 16.913 chi bộ, tăng 1.628 chi bộ so với năm 2012. Trong đó, có 7.556 chi bộ đảng vững mạnh, biết lãnh đạo toàn diện, chiếm 44,6% tổng số chi bộ, tăng 25,3% so với năm 2012.

Để nâng cao vai trò và khả năng lãnh đạo, Đảng NDCM Lào kiên định lề lối, nguyên tắc lãnh đạo gắn liền với cơ sở, với công việc thực tế, gần gũi với quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng; chống lối làm việc quan liêu, thiếu trách nhiệm, không khoa học... Nhìn chung, các cấp ủy đảng đã cố gắng cao độ, chú trọng việc xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc trên cơ sở 5 nguyên tắc và 3 định hướng xây dựng Đảng.

Nhận thức đúng về vai trò quyết định của cán bộ và tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng NDCM Lào đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trong và ngoài nước để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật - công nghệ. Theo số liệu thống kê, trong tổng số 936 đồng chí (nữ 169) được đào tạo, bồi dưỡng các hệ ở trong và ngoài nước, có 400 đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng tại Việt Nam, Trung Quốc và một số nước khác.

Qua đào tạo, bồi dưỡng đã nâng cao trình độ, khả năng nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, lý luận Mác-Lênin, củng cố quan điểm chính trị cho cán bộ. Phương pháp lãnh đạo, lề lối làm việc tốt hơn, trách nhiệm đối với công việc cao hơn, việc tiếp thu, vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm từ trong và ngoài nước vào hoạt động thực tế và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được cũng còn một số hạn chế: Trong công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước trong điều kiện mới. Một số cấp ủy, cơ quan trung ương và địa phương chưa thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Đấu tranh trong nội bộ Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí cùng một lý tưởng chưa mạnh mẽ và thường xuyên. Việc thực kiện kỷ luật đối với người sai phạm chưa nghiêm túc. Công tác xây dựng chi bộ vững mạnh, biết lãnh đạo toàn diện có xu hướng chỉ chú trọng phát triển về số lượng, mặt chất lượng làm còn được ít. Trong đội ngũ cán bộ, đảng viên có một số suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng.

Tự hào về quá trình lịch sử vinh quang và thắng lợi to lớn đã giành được trong 39 năm qua để phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần độc lập, tự chủ, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển và đi đến sự phồn vinh, tiến bộ. Các cấp ủy, tổ chức của Đảng NDCM Lào xác định phải chủ động trong lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối đổi mới cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đề ra, tăng cường đoàn kết toàn dân tộc và sự thống nhất trong nội bộ Đảng. Đó là nhân tố cơ bản để bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế và văn hóa, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng.

Viêng-văn KHĂM-PHA-PHĂN
Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kosang Phăk

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất