Kết quả bước đầu trong kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 ở Quảng Ngãi
Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 10.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 24-02-2012 và Kế hoạch số 08-KH/TW, ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 30-3-2012 của Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, sau gần 10 tháng triển khai, Quảng Ngãi đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành lập Bộ phận thường trực chỉ đạo cấp tỉnh, gồm Thường trực Tỉnh uỷ và trưởng các ban đảng của tỉnh. Các ban đảng đã kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hoá, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại các đảng bộ.

Việc tổ chức các lớp quán triệt Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở được tổ chức nghiêm túc; cách thức triển khai học tập sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; các tài liệu phục vụ cho học tập, nghiên cứu Nghị quyết được cung cấp tương đối đầy đủ, kịp thời.

Đến cuối tháng 5-2012, ở cấp tỉnh, đã tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết cho 590 người là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, lãnh đạo, ủy viên UBMTTQ tỉnh, ủy viên BCH các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo các hội đặc thù cấp tỉnh; đại biểu trí thức, doanh nhân, dân tộc thiểu số, tôn giáo... Ở cấp huyện và tương đương, 19/19 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hoàn thành đúng tiến độ với trên 4.744 đại biểu tham dự (đạt tỷ lệ 96,97%). Đối với cấp cơ sở, Nghị quyết Trung ương 4 (XI) đã được triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân, trong đó có 37.245 đảng viên dự (đạt tỷ lệ 92,3%)

Điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu cho các lớp học được chuẩn bị chu đáo, tương đối đầy đủ. Cán bộ, đảng viên có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận, trao đổi và liên hệ đến nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU ngày 6-4-2012 và thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tích cực tuyên truyền việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh; hướng dẫn mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân,…

Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Sông Trà và các trang tin điện tử của tỉnh đã tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn này; mở các chuyên trang, chuyên mục đăng tải những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, những cách làm hay, triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ở cơ sở. 

Qua nắm bắt dư luận xã hội cho thấy, người dân kỳ vọng vào sự chuyển biến sau thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, thể hiện quyết tâm của Đảng ta: nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới, thực sự cầu thị, coi trọng tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, người dân mong đợi việc cụ thể hoá các nội dung Nghị quyết sẽ sớm được thực hiện đúng như chủ trương của các cấp đã đề ra, chẳng hạn: Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng; tiêu chuẩn chức danh cán bộ, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quy định bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ... Đông đảo người dân cũng mong muốn đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này phải thật nghiêm túc, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nhất là đối với những đồng chí lãnh đạo các cơ quan đảng, chính quyền các cấp. Từ đó giúp những người mắc khuyết điểm, hạn chế có hướng sửa chữa, khắc phục, đồng thời làm căn cứ để xem xét bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ cho đúng với năng lực, sở trường, đảm bảo phẩm chất đạo đức trong thời gian tới.

Ngay sau khi kết thúc đợt triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra các văn bản thành lập Bộ phận thường trực chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết (gọi tắt là Ban Thường trực Trung ương 4-BTT) và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc BTT, ban hành Quy chế làm việc của BTT và Quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BTT.

Sau khi tổ chức nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức lấy ý kiến các đối tượng tham gia góp ý vào bản kiểm điểm. Đến ngày 19-6-2012, UBKT Tỉnh uỷ nhận được 65 văn bản của tổ chức và cá nhân góp ý cho tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 3 nội dung cấp bách cần kiểm điểm tự phê bình, phê bình (trong đó có 3 tổ chức không có nội dung góp ý, 12 tổ chức góp ý ưu điểm là chính, 50 tổ chức góp ý vừa có ưu điểm vừa có khuyết điểm và tập trung vào khuyết điểm là chủ yếu). UBKT Tỉnh uỷ cũng nhận được 43 phiếu góp ý của các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư Tỉnh uỷ, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tỉnh uỷ viên, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh (trong đó có 4 phiếu không có nội dung tham gia góp ý, 39 phiếu góp ý vào 3 vấn đề)

Cùng thời gian trên, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã nhận được 25 văn bản của tổ chức, 28 phiếu cá nhân của các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Tỉnh uỷ, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tỉnh uỷ viên, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh và 30 phiếu góp ý của chi uỷ nơi cư trú và nơi công tác của cá nhân các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trên cơ sở tập hợp các ý kiến góp ý, nhất là ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu và nơi cư trú, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể trong 3 ngày (10 - 12-9-2012), có Đoàn công tác của Trung ương dự. Trong 3 ngày kiểm điểm đã có 36 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến phát biểu đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, thẳng thắn, có trách nhiệm, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề cập đến trách nhiệm cá nhân đối với các hạn chế, yếu kém của tập thể. Tiếp đó, căn cứ vào kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, trong 4 ngày (20 - 23-9-2012), Ban Thường vụ tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình cá nhân của từng đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đợt kiểm điểm đã giúp từng đồng chí hiểu mình hơn, hiểu đồng chí mình hơn; đoàn kết, chia sẻ khó khăn, đề ra các giải pháp khắc phục yếu kém, khuyết điểm; phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong bản thân từng đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ...

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, nhất là trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các đảng uỷ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể...

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có một số hạn chế như: tổ chức lấy ý kiến góp ý chuẩn bị kiểm điểm của các tập thể, cá nhân chưa đúng quy định và hướng dẫn của Tỉnh uỷ. Tổng hợp, tập hợp ý kiến của một số tập thể và cá nhân không khách quan, thiếu chính xác. Một số nơi chuẩn bị báo cáo chưa nghiêm túc, không bám sát 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Kế hoạch số 27 của Tỉnh uỷ. Người đứng đầu chưa gương mẫu kiểm điểm tự phê bình, phê bình. Không quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, chưa làm rõ khuyết điểm, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu; không đề ra những giải pháp khắc phục sửa chữa... nên kết quả chưa cao, chưa rõ ràng, ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả chung trong tỉnh.

Để tiếp tục thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) có hiệu quả quả hơn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Công văn số 12466-CV/BTVTU ngày 23-9-2012, yêu cầu từ nay đến cuối năm 2012, các đơn vị, cá nhân tiếp tục hoàn thiện việc triển khai thực hiện kiểm điểm, nhất là các cơ quan đơn vị, địa phương và các cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý, những cơ quan đơn vị, địa phương và cá nhân kiểm điểm chưa đạt yêu cầu, trách nhiệm chưa rõ của người đứng đầu, của từng cá nhân được giao... nhằm làm chuyển biến cơ bản tình hình thực hiện Nghị quyết, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất