Chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng ở Hoài Nhơn (Bình Định)
Quyết định số 158, ngày 12-5-2008 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 15-HD/UBKTTW ngày 14-7-2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng là quá trình cụ thể hóa chế định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy các cấp.

Triển khai thực hiện việc chất vấn trong Đảng, thời gian đầu Huyện ủy Hoài Nhơn gặp một số khó khăn, lúng túng về cách làm; rút kinh nghiệm từ thực tiễn, hai năm trở lại đây, công tác chất vấn và trả lời chất vấn (CV và TLCV) ở Đảng bộ huyện Hoài Nhơn đã có chuyển biến tích cực, từng bước đưa việc CV và TLCV thành nếp sinh hoạt thường xuyên qua mỗi kỳ sinh hoạt của cấp ủy.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hoài Nhơn đã tích cực trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy; đôn đốc các tổ chức đảng coi trọng tổ chức thực hiện quyết định và hướng dẫn về chất vấn trong Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã soạn thảo mẫu “Phiếu đăng ký chất vấn”, cử thành viên ủy ban kiểm tra đến địa bàn được phân công theo dõi, hướng dẫn về quy trình, phương pháp, cách xác lập  hồ sơ CV và TLCV.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đưa công tác CV và TLCV thành một tiêu chí quan trọng khi bình xét phân loại thi đua trong ngành, được đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhất trí trên nguyên tắc: Đơn vị nào đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vẫn không được đề nghị Ban Thường vụ khen thưởng nếu trong năm không thực hiện ít nhất một cuộc CV và TLCV trở lên.


Trên tinh thần đó, nhiều cấp ủy cơ sở đã quan tâm đến công tác CV và TLCV. Năm 2011, Đảng ủy xã Hoài Châu đã tổ chức 3 cuộc, Đảng ủy xã Tam Quan Bắc tổ chức 2 cuộc; 6 tháng đầu năm 2012 Đảng ủy xã Hoài châu đã thực hiện 1 cuộc; Tam Quan Bắc 4 cuộc. Một số đảng ủy cơ sở khác tuy chưa thực hiện một cách “bài bản” nhưng cũng đã bắt đầu “làm quen” dần với công tác CV và TLCV trong Đảng.

Đối với cấp huyện, đã tổ chức 1 cuộc CV và TLCV tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm 2011. Huyện ủy đã thảo luận và kết luận nội dung CV và TLCV, giao UBND huyện tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết.

Qua CV và TLCV, các đồng chí cấp ủy viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu những vấn đề bức xúc; đối với đối tượng chất vấn là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy đã nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từ đó yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng sớm đưa ra các giải pháp khắc phục. Cũng qua CV và TLCV, nhiều vấn đề mà từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên chưa nắm rõ hoặc hoài nghi đã được cấp ủy giải thích thỏa đáng. Điều quan trọng, khác với việc “hỏi và trả lời” một cách bình thường trong quan hệ công tác, CV và TLCV là cơ sở pháp lý để các ngành, các cấp triển khai và tổ chức thực hiện khi đã có kết luận bằng văn bản của người chủ trì hội nghị cấp ủy.

Tuy nhiên, công tác CV và TLCV ở huyện Hoài Nhơn vẫn còn những hạn chế, đó là: Nhiều cấp ủy chưa quan tâm gợi mở vấn đề để các cấp ủy viên thực hiện CV và TLCV; số cuộc chất vấn còn quá ít so với những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm; quy trình chất vấn chưa đúng (có phiếu chất vấn gửi thường trực đảng ủy nhưng đối tượng được chất vấn không sử dụng mẫu “Trả lời chất vấn” mà chỉ giải trình trực tiếp tại cuộc họp. Các trường hợp này không xác lập được hồ sơ CV và TLCV một cách đầy đủ).

Nội dung chất vấn chỉ mới tập trung vào một số nhóm vấn đề như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy viên; việc giữ gìn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chưa mạnh dạn chất vấn những vấn đề được cho là “gai góc”, là “vùng cấm”, nhạy cảm như công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác phòng, chống tham nhũng hoặc công tác cán bộ…

Để công tác CV và TLCV đi vào nền nếp, Huyện ủy Hoài Nhơn yêu cầu cấp ủy các cấp phải quan tâm, coi trọng CV và TLCV. Trước mỗi kỳ sinh hoạt phải đưa việc CV và TLCV thành một nội dung trong chương trình nghị sự của cấp ủy...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất