Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ TP Pleiku

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng

Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm. Các chi bộ đã làm tốt công tác phổ biến, tổ chức cho đảng viên học tập các chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch, bản đăng ký làm theo các tiêu chí đạo đức của Bác; viết sổ tay “Làm theo gương Bác”; gắn công tác triển khai với đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện của từng đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ.

Chế độ sinh hoạt của chi bộ dần đi vào nề nếp

Hiện nay, tỷ lệ đảng viên ở Đảng bộ TP. Pleiku tham gia sinh hoạt chi bộ trung bình đạt trên 90%. Các chi bộ chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng trình tự, nội dung được Trung ương quy định. Hầu hết các chi bộ khu dân cư đều quy định ngày sinh hoạt cụ thể hằng tháng (ngày mùng 3), các chi bộ cơ quan tùy theo yêu cầu của công việc bố trí thời gian sinh hoạt phù hợp.

Đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, cụ thể

Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ năm 2009, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã ban hành tài liệu, thông tin, tuyên truyền hằng tháng, hằng quý phục vụ cho sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt, cấp uỷ thông báo nhanh tình hình thời sự, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, những tấm gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các chi bộ thực hiện việc đánh giá kết quả cụ thể, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm của tập thể chi bộ, chi ủy và cá nhân đảng viên đối với công việc được phân công. Trong sinh hoạt chi bộ đã có nhiều ý kiến đóng góp, những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân được thảo luận sôi nổi, kể cả những ý kiến phản biện.

Một số kết quả

Thông qua sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo của cấp uỷ và tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của đảng viên ngày càng được nâng lên, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, kiến thức của cán bộ, đảng viên được chú trọng, tăng cường. Phương thức lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều cải tiến, hiệu quả làm việc tăng lên rõ rệt.

Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ đã thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được chú trọng, gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; những vấn đề về “phát triển đảng trong các thôn làng chưa có đảng viên”, “việc xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện”; các giải pháp xây dựng nông thôn mới; việc xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên; công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên...

Từ năm 2007 đến nay, các cấp ủy đảng đã kết nạp được 790 đảng viên, qua đánh giá phân loại chất lượng hằng năm của Đảng bộ Thành phố, trên 70% số TCCSĐ và 75% số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng bộ TP. Pleiku rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, các cấp ủy đảng cần nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ; đảm bảo thống nhất về nguyên tắc tổ chức, vai trò hạt nhân của chi bộ. Trên cơ sở đó, xác định nội dung, hình thức để triển khai đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ thông qua các kỳ sinh hoạt định kỳ.

Hai là, củng cố, kiện toàn chi ủy đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, lựa chọn, bố trí bí thư chi bộ là người tâm huyết, có kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, được quần chúng, đảng viên trong cơ quan, đơn vị tín nhiệm. Phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ trong việc chuẩn bị nội dung và chủ trì buổi sinh hoạt. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, cấp ủy, chi bộ cần quan tâm tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề.

Ba là, cấp ủy các cấp duy trì công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; biểu dương những điển hình tiên tiến, kịp thời giúp đỡ, chấn chỉnh các chi bộ không thực hiện tốt việc sinh hoạt định kỳ, có giải pháp chỉ đạo các chi bộ thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất