Kinh nghiệm bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã tập trung bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên (BTCB,CUV) trong toàn Đảng bộ. Trung tâm đề xuất với Thường trực Đảng ủy Khối lấy năm 2011 là “năm cấp ủy” và tổ chức được 33 lớp bồi dưỡng, trong đó có 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho BTCB, CUV cơ sở với 269 học viên.

Đảng bộ Khối là cơ quan tổ chức, lãnh đạo và triển khai công tác đảng đối với các cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc cho Trung ương và Bộ Chính trị trong lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước. Không chỉ tập trung lãnh đạo phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, BTCB, CUV còn là những cán bộ nòng cốt trong nghiên cứu lý luận, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Trung ương và Bộ Chính trị trong xây dựng và hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Nhận thức rõ vai trò của BTCB, CUV trong Đảng bộ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng bộ Khối đã chủ động đề xuất với Thường vụ Đảng uỷ Khối tập trung bồi dưỡng kiến thức toàn diện cho đội ngũ BTCB, CUV. Với đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm và hệ thống các giáo trình được chuẩn bị công phu, khoa học, sát thực tiễn, hướng vào những nội dung sau:

Thứ nhất, nắm vững nghị quyết của cấp uỷ cấp trên để xây dựng nghị quyết sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Một trong những nhiệm vụ của BTCB, CUV là xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết lãnh đạo cho chi bộ. Trước khi xây dựng nghị quyết lãnh đạo, BTCB, CUV phải tự quán triệt để hiểu sâu, nắm chắc các nội dung nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Trong khoá học, các học viên được bổ túc sâu về kỹ năng, quy trình xây dựng nghị quyết lãnh đạo, nắm được cách thức cụ thể hoá đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ trong nghị quyết lãnh đạo của cấp uỷ cấp trên vào công tác lãnh đạo của chi bộ. Quá trình thực hành xây dựng nghị quyết, BTCB, CUV phải tìm ra điểm chung giữa chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước với chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ cụ thể của cơ quan đơn vị mình. Việc xây dựng nghị quyết không dập khuôn máy móc, làm rõ được tính cụ thể, nét đặc thù của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy

Đối với từng cơ quan đơn vị trong Khối các cơ quan Trung ương, chất lượng công tác tham mưu của đội ngũ BTCB, CUV là rất quan trọng, không chỉ nhằm giúp cấp ủy chỉ đạo, xử lý công việc hằng ngày trong cơ quan, đơn vị. Công tác tham mưu còn được thể hiện ở khả năng phân tích, đánh giá tình hình trên các mặt (liên quan tới nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị), dự báo được diễn biến tình hình (ở quy mô chiến lược) và tham mưu cho cấp ủy trên cách giải quyết.

Nội dung của chương trình bồi dưỡng kiến thức hướng các học viên vào nắm bắt kỹ năng phân tích, xử lý thông tin, phương pháp dự báo và quy trình thực hiện công tác tham mưu, thông qua đó để mỗi học viên biết vận dụng nguyên tắc lãnh đạo với thực tiễn công tác, biết lựa chọn nội dung, cách thức xây dựng nhiệm vụ trong nghị quyết lãnh đạo một cách sát đúng và tham mưu trúng vấn đề cần tập trung giải quyết trong cả hai lĩnh vực vĩ mô và vi mô.

Thứ ba, nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn của BTCB, CUV

Chương trình bồi dưỡng tập trung vào các vấn đề lý luận và những vấn đề được đề được đề cập trong các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thông qua đó học viên biết cách chọn lọc thông tin, phân tích thông tin và tìm ra những cơ sở lý luận, căn cứ thực tiễn trong hệ thống các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước. Thông qua những kiến thức cơ bản về nhận thức lý luận, triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và được tiếp cận với những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn qua sự phân tích, đánh giá của khoa học lý luận biện chứng đã giúp cho các học viên nâng cao thêm nhận thức lý luận và nhận thức thực tiễn của mình. Giúp các học viên có được tầm nhìn bao quát ở phạm vi vĩ mô cả trong nước khu vực quốc tế, những vấn đề toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó định hướng nhận thức tư tưởng cho bản thân và làm tốt công tác tuyên truyền trước đảng viên và quần chúng.

Thứ tư, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ cấp trên và cơ sở

Để mỗi BTCB, CUV thực sự là cầu nối giữa cấp uỷ cấp trên và cơ sở, nội dung bồi dưỡng kiến thức công tác đảng của Trung tâm được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc và Điều lệ Đảng cùng với những ví dụ thực tiễn sinh động cung cấp cho các học viên cách tiếp cận mối quan hệ biện chứng giữa cấp uỷ cấp trên và cơ sở. Trong vai trò là BTCB, CUV, việc bám nắm tình hình nhiệm vụ cấp trên và vận dụng vào nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình là rất quan trọng, thông qua mối quan hệ công tác và trao đổi thông tin lãnh đạo, BTCB, CUV không chỉ học hỏi về nghiệp vụ và phương pháp công tác mà còn kịp thời điều chỉnh phương pháp lãnh đạo. Việc giải quyết tốt mối quan hệ công tác giữa cấp uỷ cấp trên và cơ sở còn tạo điều kiện để cấp uỷ cấp trên nắm vững tình hình và tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo.

Thứ năm, xây dựng sự đội ngũ BTCB, CUV thực sự gương mẫu

Đội ngũ BTCB, CUV là lực lượng nòng cốt của các cơ quan Trung ương, cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng. Chính vì vậy, phải có tư tưởng chính trị vững vàng, thực sự gương mẫu đạo đức, lối sống. Trung tâm bám sát nội dung của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung quán triệt các điều quy định đảng viên không được làm. Trong đó, nhấn mạnh tới vị trí, vai trò của người BTCB, CUV, xây dựng tác phong công tác “nói đi đôi với làm”, thể hiện sự mẫu mực trong sinh hoạt và công tác. Thông qua việc học tập, mỗi học viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng và rèn luyện cũng như biết tổ chức phong trào tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống trong cơ quan, đơn vị mình.

Qua công tác tổ chức lớp học cho thấy những vấn đề cần rút ra là:

Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ BTCB, CUV đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. Đối với đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm của Trung tâm cần được kiện toàn và chuẩn hoá, phải có trình độ hiểu biết sâu về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tiến hành công tác đảng. Thường xuyên được cập nhật và bổ sung các nội dung mới liên quan tới thực tiễn sinh động của công tác xây dựng đảng.

Tập trung xây dựng các quy chế, chế độ cho các lớp học tổ chức tại Trung tâm và các lớp phối hợp với các đảng ủy trực thuộc. Thống nhất nội dung, chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy. Việc tổ chức kiểm tra kết quả học tập và cấp bằng chứng nhận phải được thực hiện nghiêm theo đúng quy định, đồng thời coi kết quả học tập là một trong những tiêu chuẩn để xem xét đánh giá năng lực của BTCB, CUV.

Tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ các lớp học, trang bị các phòng chức năng, sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho dạy và học. Tăng cường công tác phối hợp nhằm nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổ chức giao lưu học hỏi với các trường chính trị của các tỉnh để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Những kết quả đạt được trong “năm cấp uỷ” – 2011 và năm 2012 cùng với những vấn đề được rút ra từ thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ là cơ sở để Trung tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2013.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất