Một số kết quả triển khai thực hiện tinh gọn bộ máy ở Tuyên Quang
Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên để đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi đề án tinh giản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.
Đối với cấp tỉnh, trong tháng 8-2018, triển khai, thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh, thành ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận về biên chế, số lượng đầu mối bên trong, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (Kết luận số 214-KL/TU ngày 21-8-2018), thực hiện xong trong tháng 9-2018 với kết quả dự kiến như sau:

Về biên chế: Biên chế giao cho các đơn vị được xác định trên cơ sở biên chế đã giao năm 2018 theo Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có tính đến lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 theo Kế hoạch số 03a-KH/TU ngày 31-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng thời thực hiện điều chuyển biên chế văn thư, kế toán, tạp vụ, lái xe ở các ban Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về Văn phòng Tỉnh uỷ để thực hiện Văn phòng cấp uỷ phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ tỉnh.

Về số lượng đầu mối bên trong: Lấy biên chế được giao năm 2021 làm căn cứ để xác định số lượng đầu mối bên trong, bảo đảm tối thiểu đủ 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương). Phòng dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 1 phó phòng; từ 10 người trở lên được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng. Trường hợp công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đầu mối hoặc bố trí giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

Về số lượng cấp phó: Tổng số lượng cấp phó của các ban Đảng, cơ quan  ban Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ không quá 15 người. Thực hiện theo nguyên tắc một cấp phó phụ trách ít nhất một đầu mối (tối thiểu phải có một đầu mối mới có cấp phó).

Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Cụ thể: Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh xây dựng dự thảo đề án cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của cơ quan.

Sở Y tế xây dựng các đề án: Hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội; giải thể 3 Phòng khám đa khoa khu vực (Hòa Phú huyện Chiêm Hóa; Phù Lưu, Thái Hòa huyện Hàm Yên); sáp nhập Trạm Y tế xã vào Phòng khám đa khoa khu vực ở những xã có Phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã trên cùng địa bàn xã; sáp nhập Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện huyện vào Trung tâm Y tế huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số Thành phố vào Trung tâm Y tế Thành phố.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
xây dựng các đề án: Đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở; sắp xếp lại các chi cục, giảm đầu mối các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc chi cục; hợp nhất Trạm Chăn nuôi và thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông… ở cấp huyện thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp do ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; kiện toàn, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp; kiện toàn sắp xếp lại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Na Hang, Lâm Bình; Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập...

Sở Lao động Thương binh và xã hội xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; giải thể trường Trung học Kinh tế– Kỹ thuật.

Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Na Hang xây dựng Đề án Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang;

UBND huyện Sơn Dương
xây dựng đề án sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện vào Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện; Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm.

Sở Giáo dục – Đào tạo triển khai xây dựng các đề án: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (nội dung sửa đổi, sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan); Đề án xác định vị trí việc làm của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện quản lý, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm;

Sở Thông tin – Truyền thông xây dựng các đề án: Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông; Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông; Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông; Đề án vị trí việc làm của các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Tuyên Quang tiếp tục rà soát, sắp xếp điều chỉnh quy mô trường lớp học gắn với nâng cao chất lượng dạy học thực hiện theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 31-8-2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các trường THPT giảm 5 lớp so với năm học 2017-2018; Thành phố Tuyên Quang, giảm 1 điểm trường  (Điểm trường Thăng Long về Trường Tiểu học An Tường).

Đối với cấp huyện, thực hiện thí điểm các mô hình tổ chức mới theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017. Cụ thể, Huyện ủy Na Hang xây dựng Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Na Hang. Huyện ủy Yên Sơn xây dựng 4 Đề án: (1) Thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện; (2) Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện; (3) Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện; (4) Đề án thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Còn 5/7 huyện đang tiếp tục triển khai xây dựng các đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Ví dụ như Huyện ủy Lâm Bình triển khai xây dựng Đề án: Hợp nhất Văn HĐND và UBND huyện với Văn phòng Huyện ủy; sáp nhập Ban Di dân, tái định cư vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Sáp nhập Đài Truyền thanh – Truyền hình vào Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao; Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp; sáp nhập Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy. Huyện ủy Chiêm Hóa triển khai xây dựng Đề án: Mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; sáp nhập Ban Di dân, tái định cư vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; sáp nhập Đài Truyền thanh – Truyền hình vào Trung tâm Văn hóa Thông tin – Thể thao; sáp nhập Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy.

Đối với việc rà soát, xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2021 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với cấp xã: Rà soát, xây dựng đề án và triển khai sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012, Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29-12-2017 của Bộ Nội vụ. 7/7 huyện đã hoàn thành việc rà soát lại đơn vị hành chính cấp xã, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện (tổng số có 2.096 thôn, tổ dân phố; dự kiến sau sáp nhập còn 1.348, giảm 748 thôn, tổ dân phố). Đến thời điểm hiện nay đã tổ chức họp được 1.056 thôn, trong đó có 983 thôn, tổ dân phố đồng ý sáp nhập (tỷ lệ đồng ý từ 50% trở lên), 73 thôn, tổ dân phố chưa đồng ý sáp nhập (tỷ lệ đồng ý dưới 50%), lý do là việc đi lại đến trung tâm thôn mới xa hơn vị trí cũ, có sự khác biệt về dân tộc, tập quán, nhà văn hóa đã xây dựng diện tích nhỏ không đủ diện tích họp dân...

Các xã triển khai rà soát để bố trí cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện việc kiêm nhiệm công việc, từ đó giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách gắn với tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã (theo hướng một người kiêm nhiệm không quá 3 chức danh). Kết quả bước đầu, huyện Chiêm Hóa đã bố trí được 79 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm 2 chức danh (trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã kiêm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy; phó bí thư đoàn xã kiêm chủ nhiệm nhà văn hóa xã; phó chủ tịch hội nông dân xã kiêm nhân viên khuyến nông xã...); huyện Hàm Yên bố trí được 31 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách kiêm nhiệm 2 chức danh (văn phòng đảng ủy kiêm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy; phó bí thư đoàn xã kiêm chủ nhiệm nhà văn hóa xã; phó chủ tịch hội nông dân xã kiêm nhân viên khuyến nông xã...); huyện Sơn Dương bố trí được thêm 7 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm thêm nhiệm vụ.

Việc thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy ở Tuyên Quang được xây dựng kế hoạch cụ thể theo lộ trình. Tính chủ động trong tinh giản và tinh gọn đã khơi dậy được tinh thần tự giác, đồng thuận của công chức, viên chức cũng như nhân dân trong tỉnh, giúp tránh được sự lúng túng khi triển khai. Mặc dù đây là vấn đề khó, phức tạp vì liên quan trực tiếp đến nhân sự của nhiều cơ quan, đơn vị nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, Tuyên Quang phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu Nghị quyết 18 đề ra.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất