Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Thái Bình
Người dân đã hài lòng hơn khi làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Ðông Hưng (Thái Bình).

Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Căn cứ Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, tỉnh Thái Bình đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại từ 7 đơn vị còn 4 đơn vị, giảm 3 đơn vị (giải thể 1 đơn vị là Trung tâm dạy nghề trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; sáp nhập 2 đơn vị là Trường Cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh vào Trung tâm Hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu niên tỉnh; đổi tên thành “Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh”; giữ nguyên mô hình như hiện nay 3 đơn vị là Nhà Văn hóa Lao động tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ nông dân; Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh), giao các đơn vị xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp lại các tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng phương án tự chủ tài chính theo quy định.

Về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 31-01-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Thông báo kết luận số 451-TB/TU ngày 28-5-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 45, 46/KH-UBND của UBND dân tỉnh Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Thái Bình đã thực hiện sắp xếp, tổ chức lại  9 chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn 7 chi cục; giảm được 2 chi cục, 2 phòng thuộc sở, 4 phòng thuộc chi cục, 10 lãnh đạo phòng, chi cục. Tổ chức lại và sáp nhập 6 Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng trực thuộc 4 sở thành 3 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc UBND tỉnh; giảm được 3 ban quản lý dự án, 4 lãnh đạo ban (3 cấp trưởng, 1 cấp phó). Giải thể 2 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Giám định pháp y tâm thần trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Chuyển đổi cơ chế hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tài chính sang cơ chế tự chủ (không giao biên chế sự nghiệp), giảm 5 biên chế. Chuyển Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp sang loại hình Văn phòng công chứng theo quy định của Luật công chứng, giảm 5 biên chế. Sáp nhập 10 trung tâm giáo dục thường xuyện, 6 trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, 6 trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố (tổng 22 trung tâm) thành 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Như vậy giảm 13 trung tâm, 28 biên chế, trong đó có 25 cán bộ quản lý (13 cấp trưởng, 12 cấp phó), 3 viên chức ở vị trí hỗ trợ, phục vụ. Sáp nhập Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non với Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình; Trung tâm Sát hạch lái xe vào Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải; Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Kết quả giảm 3 đơn vị sự nghiệp và 32 biên chế. Sáp nhập Ban Quản lý di tích huyện Hưng Hà vào Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Hưng Hà.

Về thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý

Đến nay, 2 huyện (Đông Hưng, Kiến Xương) đã kiện toàn xong trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị huyện; 6 huyện, thành phố còn lại đã ban hành kế hoạch kiện toàn. 4 huyện (Đông Hưng, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư) đã xây dựng Đề án Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Tỉnh Thái Bình xác định việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời phải thu hút được người có đức, có tài làm việc trong bộ máy hệ thống chính trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất