Sắp xếp, tổ chức bộ máy ở Nam Định
Huyện ủy Nam Trực (nam Định) triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018

Giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp

Nhằm thực hiện tốt công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, Ban TVTU đã tập trung quán triệt và ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn sát với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đối với Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban TVTU đã ban hành Kế hoạch số 41-KH/TU; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 51/KH-UBND quy định mốc thời gian cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, các nội dung công việc tiếp tục thực hiện trong năm 2018 bao gồm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh theo hướng tinh gọn, tập trung cho công tác xây dựng Đảng, phù hợp với tình hình của tỉnh. Thực hiện sắp xếp lại Đảng bộ Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định và các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Ban TVTU cũng đề ra một số nội dung công việc bắt đầu thực hiện từ năm 2018, hoàn thành trong năm 2019 đó là sắp xếp giảm các tổ chức phối hợp liên ngành, ban quản lý dự án ở tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố. Tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Thực hiện hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung theo chỉ đạo của Trung ương.

Theo Kế hoạch, sẽ triển khai thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền, cơ quan của MTTQ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Trung ương. Thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp huyện; áp dụng mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, cấp huyện nơi có đủ điều kiện. Kiên quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, xóm, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước; đồng thời xây dựng đề án, triển khai sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định. Từ năm 2019 - 2021, tỉnh chủ động xây dựng đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền để sáp nhập, tăng quy mô đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...

Đối với Nghị quyết số 19-NQ/TW, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 73 nhằm thống nhất thực hiện tốt các chương trình do Trung ương, địa phương đề ra. Mục tiêu của tỉnh là đến năm 2021 sẽ tinh giản 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu giảm 175 đơn vị ở các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giáo dục mầm non và phổ thông, văn hóa, thể thao và du lịch, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, bảo trợ xã hội, khoa học và công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh. Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, phấn đấu đến năm 2030 chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Đối với cấp huyện, thành phố thực hiện xây dựng đề án sáp nhập trường học trên địa bàn cấp xã theo hướng mỗi đơn vị chỉ có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở công lập…


Huyện Nam Trực xây dựng Đề án “Sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn” nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng giáo dục . 

Hợp nhất, thu gọn bộ máy

 Nghị quyết 18 và 19-NQ/TW có nhiều điểm mới như hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng nhiệm vụ tương đồng, giảm đầu mối bên trong cơ quan, đơn vị, giảm đơn vị sự nghiệp, giao tự chủ và xã hội hóa đối với một số lĩnh vực sự nghiệp công lập.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương, huyện Vụ Bản đã được tỉnh chọn áp dụng các mô hình hợp nhất, thu gọn, tinh giản đầu mối hàng loạt cơ quan, tổ chức. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vụ Bản Nguyễn Khắc Xung cho biết, trên địa bàn đã có 5 đầu mối được thu gọn, hợp nhất bao gồm Trung tâm Giáo dục thường xuyên Liên Minh sáp nhập với Trung tâm Dạy nghề huyện; Bệnh viện sáp nhập vào Trung tâm y tế; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị sáp nhập vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Phòng Nội vụ hợp nhất vào Ban Tổ chức Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND, UBND hợp nhất lại thành một Văn phòng phục vụ nhiệm vụ chung. Việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan mới được Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét lựa chọn rất kỹ càng, bảo đảm đầy đủ các quy định của Trung ương và của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Huyện Nam Trực cũng xây dựng Đề án “Sáp nhập các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn” nhằm tinh giản bộ máy và tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên ở các bậc học, nâng cao chất lượng giáo dục. Trước đó, các nhà trường đã thực hiện sáp nhập, từ 31 trường THCS, đến nay huyện chỉ còn 22 trường THCS. Sáp nhập các trường THCS đã góp phần tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo thuận lợi cho đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp với điều kiện giáo dục mới, được các cấp, các ngành trong tỉnh đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ. Để thực hiện Đề án sáp nhập trường mầm non, tiểu học, THCS, trước mắt huyện chỉ sáp nhập về tổ chức bộ máy, giữ nguyên các điểm trường như hiện có. Việc điều chỉnh quy hoạch điểm trường do các xã, thị trấn thực hiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Ðoàn Hồng Phong nhấn mạnh, Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là hai Nghị quyết rất quan trọng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm bộ máy, giảm biên chế, tác động trực tiếp đến đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động. Trong điều kiện nhiều văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương chưa cụ thể; cơ chế, chính sách đối với cán bộ khi sắp xếp chưa được ban hành đồng bộ, cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung. Trên cơ sở hợp nhất một số cơ quan ở 2 huyện Vụ Bản và Nam Trực, Tỉnh ủy khuyến khích các huyện, thành phố còn lại tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng cho phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương.

Ðối với Nghị quyết số 19-NQ/TW, đây là vấn đề khó, phức tạp, có phạm vi ảnh hưởng rộng nên các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số mốc thời gian. Ðến năm 2021, toàn tỉnh giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập (103 đơn vị), tỉnh phấn đấu giảm 175 đơn vị. Trong đó, năm 2018 giảm 33 đơn vị; năm 2019 giảm 138 đơn vị, năm 2020 giảm 4 đơn vị. Ðối với cấp huyện, thành phố cần lưu ý tập trung chỉ đạo, xây dựng đề án sáp nhập trường học cấp xã theo hướng mỗi đơn vị chỉ có 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở công lập. Thời gian hoàn thành đề án sáp nhập trường học trong năm 2018, thực hiện từ năm học 2019-2020...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất