Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước và thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan tương đương tổng cục, có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, có trụ sở làm việc chính đặt tại Hà Nội.

Ban Tôn giáo Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tôn giáo và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. Trong đó, thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

Ban Tôn giáo Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật; đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức có liên quan khác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia quản lý các khu di tích văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh liên quan đến tôn giáo.

Về cơ cấu tổ chức, Ban Tôn giáo Chính phủ có 15 đơn vị gồm: 1- Vụ Công giáo; 2- Vụ Phật giáo; 3- Vụ Tin lành; 4- Vụ Cao đài; 5- Vụ Các tôn giáo khác; 6- Vụ Quan hệ quốc tế; 7- Vụ Pháp chế - Thanh tra; 8- Vụ Tổ chức cán bộ; 9- Văn phòng; 10- Vụ công tác tôn giáo phía Nam; 11- Viện Nghiên cứu chính sách Tôn giáo; 12- Tạp chí Công tác Tôn giáo; 13- Trung tâm Thông tin; 14- Trường Nghiệp vụ công tác Tôn giáo; 15- Nhà Xuất bản Tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ có trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban.

Hoa Hiền  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất