Tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Hà Nội
Đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội (giữa) chúc mừng các tập thể được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vì có thành tích trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy.
Kết quả

Ngày 27-2-2012, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước TP. Hà Nội. Sau hai năm thực hiện Nghị quyết, công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong khu vực kinh tế này đã có những chuyển biến tích cực. Trong công tác xây dựng đảng, đã thành lập mới 353 tổ chức đảng, kết nạp 1.964 đảng viên, nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước lên 1.095 với 22.268 đảng viên (chỉ tính trong công ty cổ phần có vốn nhà nước dưới 50%). Về xây dựng và củng cố các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đã thành lập mới 667 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp 74.003 đoàn viên; 71 tổ chức hội, chi hội phụ nữ, thu hút 2.379 hội viên; 161 tổ chức đoàn thanh niên với 5.522 đoàn viên; 45 tổ chức hội liên hiệp thanh niên với 3.390 hội viên. Kết quả này theo đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước TP. Hà Nội (gọi tắt là Ban chỉ đạo) cao hơn hẳn so với thời gian trước khi có Nghị quyết 09 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Cách làm

Để có được kết quả đó, ngay sau khi có Nghị quyết 09, cùng với quán triệt nghị quyết và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn làm cơ sở cho việc thực hiện nghị quyết, Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, chủ doanh nghiệp và cả người lao động. Nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu sát, bền bỉ như tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, đối thoại trực tiếp với các chủ doanh nghiệp, người lãnh đạo trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người lao động và nhất là chủ doanh nghiệp hiểu đúng, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, từ đó tạo sự đồng thuận, cộng tác giữa tổ chức đảng, đoàn thể với chủ doanh nghiệp. Đồng thời, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực, tực giác tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của Hà Nội.

Cùng với đó, ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy đều thành lập các ban chỉ đạo và tổ công tác giúp việc; sắp xếp, bố trí, phân công cán bộ chuyên trách thuộc ban tổ chức để làm tốt công tác tham mưu, theo dõi thực hiện Nghị quyết 09. Các đảng ủy khối và đảng ủy tổng công ty trực thuộc Thành ủy tuy không thành lập ban chỉ đạo nhưng đã phân công một đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách công tác phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể của doanh nghiệp mình. Nhiều quận, huyện, thị ủy đã bố trí trụ sở làm việc, kinh phí để ban chỉ đạo hoạt động có kết quả. Đồng thời chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác, quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thống kê và phân loại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đóng trên địa bàn có đảng viên, đoàn viên, hội viên đang làm việc tại các doanh nghiệp. Trong hai năm, ban chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy đã chỉ đạo khảo sát 10.354 trên tổng số 27.512 doanh nghiệp, trong đó khảo sát sâu và toàn diện trên 3 nghìn doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả khảo sát, ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy đã xây dựng lộ trình, kế hoạch, tổ chức các buổi tiếp xúc với chủ doanh nghiệp và người lao động để vận động, thuyết phục thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Khi đã tạo được sự đồng thuận, đủ điều kiện theo quy định thì hướng dẫn các cấp ủy đảng trực thuộc thành lập tổ chức đảng và các đoàn thể đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, quân thủ các quy định của điều lệ đảng và điều lệ các tổ chức đoàn thể. Đối với các các tổ chức đảng sau khi thành lập, ban tổ chức cấp ủy tập trung hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy và ban giám đốc doanh nghiệp, hướng dẫn, bồi dưỡng công tác đảng vụ cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên...

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong việc thực hiện Nghị quyết 09, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thành lập Đảng bộ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trên cơ sở đổi tên và chuyển Đảng bộ cơ quan Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội về trực thuộc Thành ủy. Trước năm 2012, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước không được tổ chức một cách thống nhất. Có nơi để trực thuộc quận, huyện, thị ủy, có nơi trực thuộc đảng ủy khối, nơi lại trực thuộc đảng ủy xã, phường... Để thống nhất mô hình trực thuộc của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong toàn Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chủ trương thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện, thị ủy ở những nơi có đông tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thực hiện một trong những yêu cầu quan trọng Nghị quyết 09 đề ra là tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức đảng, ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc đã tập trung chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vừa đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định và điều lệ đảng, vừa phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của doanh nghiệp; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong sinh hoạt đảng và hoạt động thực tiễn, hầu hết các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của Hà Nội đều coi trọng lãnh đạo, tuyên truyền vận động người lao động tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh; vận động chủ doanh nghiệp chấp hành chính sách, pháp luật, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ cho nhà nước, chăm lo giải quyết việc làm, đmả bảo lợi cíh hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nhiều tổ chức đảng chú trọng làm tốt công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trơpng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Thông qua hoạt động của tổ chức đảng, nhiều cán bộ, đảng viên ưu tú đã khẳng định được năng lực, phẩm chất của mình, được chủ doanh nghiệp coi trọng bố trí vào các vị trí trọng trách trong doanh nghiệp.

Với những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tích cực chỉ đạo thành lập chi bộ trong các doanh nghiệp có đủ 3 đảng viên trở lên, có hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định; đồng thời rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong doanh nghiệp nhưng đang sinh hoạt đảng ở nơi khác để yêu cầu chuyển về sinh hoạt đảng trong doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp chưa có đảng viên hoặc chưa đủ đảng viên để thành lập chi bộ, ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy nơi đảng bộ có trụ sở chính phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm, phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên để khi có đủ điều kiện sẽ triển khai thành lập tổ chức đảng. Một số nơi cử đảng viên đang công tác taij các ban đảng của quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối xuống sinh hoạt tại doanh nghiệp để giúp thành lập chi bộ ở những doanh nghiệp chưa có đủ số lượng đảng viên theo quy định.

Giải pháp

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội,  thời gian tới các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành của Thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở tập trung mọi biện pháp nhằm giúp các DN tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD phát triển. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn, tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ; tăng cường đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Nhà nước để khai thông thị trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn Thành phố.

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tích cực phát triển, thành lập tổ chức đảng, các đoàn thể, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp. Hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên...

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, chú trọng công tác xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí của các đoàn thể nhân dân trọng các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố

5. Quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Củng cố, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức đảng trong các đảng bộ tổng công ty nhà nước đã và đang tiến hành thoái vốn nhà nước ở một số công ty thành viên theo chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp của Chính phủ. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với những tổ chức đảng, đoàn thể được thành lập mới…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất