Công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ thôn, bản ở Đảng bộ tỉnh Lào Cai

Tháng 6-2012, Lào Cai có 978/2.205 thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập, chiếm tỷ lệ 44,35% , đây là tỷ lệ thấp so với các tỉnh trong khu vực. Có nơi 3-4 thôn, 3-4 tổ dân phố phải sinh hoạt ghép. Toàn tỉnh còn 11 thôn, 2 tổ dân phố chưa có đảng viên; 212 thôn, tổ dân phố trong 5 năm không kết nạp được đảng viên mới; 521 thôn, tổ dân phố chỉ có 1-2 đảng viên. Thực trạng này ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở những chi bộ ít đảng viên, ở vùng sâu, xa, khó nắm chắc tình hình trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của chi bộ, đồng thời khắc phục tình trạng trên, ngày 17-8-2012, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU “Về đẩy mạnh công tác phát triển đảng, xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 – 2015”. Nghị quyết đề ra mục tiêu: “Chú trọng xây dựng TCCSĐ, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là ở những xã vùng sâu, vùng xa… khắc phục tình trạng nhiều thôn, bản phải sinh hoạt ghép”. Nghị quyết đặt ra các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu cả nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm kết nạp vào Đảng trên 1.700 đảng viên mới; đến hết 2015, 100% thôn, bản, tổ dân phố có đảng viên; những đảng bộ huyện năm 2012 có trên 70% thôn, bản, tổ dân phố đã có chi bộ độc lập, đến năm 2015 phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ độc lập; những đảng bộ huyện năm 2012 có dưới 70% thôn, bản, tổ dân phố đã có chi bộ độc lập, đến năm 2015 phấn đấu có trên 80% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ.

Nghị quyết 05 cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện, trong đó có những giải pháp quan trọng: phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, thành phố, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phụ trách xã, cấp ủy viên cấp huyện phụ trách xã, phường, thị trấn, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố nơi chi bộ đang sinh hoạt ghép; các đảng ủy xã, phường, thị trấn phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên là cán bộ chủ chốt đang công tác về thôn, bản, tổ dân phố ít đảng viên để tham gia sinh hoạt, gây dựng phong trào, phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên đối với công tác phát triển đảng viên; tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng; rà soát việc thực hiện các thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số theo Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng để kịp thời giải quyết những vướng mắc; rà soát các chi bộ ghép để xây dựng kế hoạch lập các chi bộ độc lập ở các thôn, bản…

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết, đến tháng 1-2014 toàn tỉnh đã kết nạp được 1.382 đảng viên, thành lập mới 510 chi bộ ở thôn, nâng tổng số chi bộ ở thôn lên 1.488 (chiếm 82,9%), nâng số đảng bộ xã, phường, thị trấn có 100% số thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập từ 35 lên 82 đảng bộ (50%); số thôn, tổ dân phố phải sinh hoạt ghép còn 297 và chỉ còn 2 thôn, tổ chưa có đảng viên. Có thể nói, tiến độ xây dựng chi bộ ở thôn, tổ dân phố cơ bản đạt được yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

Kết quả đạt được đã góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững khối đoàn kết toàn dân, ổn định chính trị nhất là ở các thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, đến 1-2014, toàn tỉnh vẫn còn 297 thôn, tổ phải sinh hoạt ghép; 56 thôn có chi bộ độc lập nhưng phải cử đảng viên ở nơi khác đến để đủ điều kiện thành lập chi bộ; 274 chi bộ độc lập ở thôn chỉ có từ 3-5 đảng viên. Vì vậy, phát triển đảng viên, thành lập chi bộ độc lập ở thôn, tổ dân phố tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh Lào Cai từ nay đến hết nhiệm kỳ 2010- 2015.

Qua sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU “Về đẩy mạnh công tác phát triển đảng, xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 – 2015”, Tỉnh ủy Lào Cai tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện, trong đó đề ra mục tiêu thành lập mới 297 chi bộ thôn, tổ dân phố để 100% thôn, tổ trong toàn tỉnh có chi bộ độc lập; đưa ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên, thành lập mới chi bộ độc lập cụ thể đối với từng đảng bộ huyện, thành phố.

Ban Tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đưa nội dung, nhiệm vụ xây dựng chi bộ thôn vào chương trình công tác. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Quy định về cán bộ, công chức các cơ quan cấp tỉnh, huyện đi công tác cơ sở.

Tỉnh ủy lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận ở thôn, tổ dân phố…; lãnh đạo mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố…

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ tỉnh Lào Cai phấn đấu đến hết năm 2015 thực hiện được mục tiêu về kết nạp đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, bản, tổ dân phố nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất